Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Skarbówka ostrzega niesolidnych przedsiębiorców

123rf.com
Firma, która nie płaci kontrahentom, musi oddać odliczony VAT.

Ministerstwo Finansów poinformowało, jakie mogš być konsekwencje nieregulowania swoich zobowišzań. Niesolidnym przedsiębiorcom grozi obowišzujšcš od 1 stycznia dodatkowš sankcjš.

W komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej resort finansów przypomina, że firma, która w cišgu 150 dni (liczšc od umówionego terminu) nie zapłaci kontrahentowi za towary bšdŸ usługi, powinna skorygować swoje rozliczenie. Musi złożyć korektę deklaracji VAT i oddać odliczony wczeœniej z nieopłaconych faktur podatek.

Urzędnicy zweryfikujš (w czasie czynnoœci sprawdzajšcych, kontroli podatkowych i celno-skarbowych oraz postępowań podatkowych), czy się z tego obowišzku wywišzała. Jeœli nie, skarbówka sama okreœli prawidłowš wysokoœć podatku, a oprócz tego może wymierzyć dodatkowš sankcję.

Na mocy wprowadzonego 1 stycznia do ustawy o VAT nowego przepisu (art. 112b) jest to 30 proc. kwoty podatku wynikajšcego z nieuregulowanych faktur. Dlatego lepiej samemu skorygować swoje rozliczenie.

Ministerstwo Finansów dodaje, że jeœli po korekcie dłużnik ureguluje należnoœć, może ponownie odliczyć podatek naliczony.

Oczywiœcie niezapłacenie kwoty z faktury ma też znaczenie dla rozliczenia wierzyciela. Ma on prawo skorygować wykazany w swojej deklaracji VAT należny. Jest to tzw. ulga na złe długi. Ma parę warunków i ograniczeń, m.in. nie można z niej skorzystać, jeœli wierzytelnoœć została zbyta (więcej mówi o tym art. 89a ustawy o VAT).

Przypomnijmy, że 30-proc. sankcję wymierza się np. wtedy, gdy przedsiębiorca wykazał w deklaracji za niskš kwotę zobowišzania bšdŸ za wysokš kwotę do zwrotu. Albo w ogóle nie złożył deklaracji oraz nie wpłacił podatku. Nie dostanie jej firma, która przed dniem wszczęcia kontroli złożyła korektę deklaracji i zapłaciła zaległš kwotę wraz z odsetkami za zwłokę.

Sankcja nie będzie także stosowana, jeœli zaniżenie podatku bšdŸ zawyżenie kwoty do zwrotu jest skutkiem popełnionego w deklaracji VAT błędu rachunkowego lub oczywistej omyłki (tak zapewniał minister finansów w odpowiedzi na interpelację poselskš nr 8526).

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL