Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

O przepadku własności podatnika może orzekać tylko sšd

Fotolia.com
Projekt przepisów zapobiegajšcych wyłudzeniom VAT ma liczne wady – wskazuje Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów. O ile rzšdowi prawnicy ogólnie przyklaskujš pomysłowi systemu rozliczeń zwanemu z angielska „split payment", o tyle wskazujš liczne wady projektu, które należy naprawić podczas prac legislacyjnych.

Koncepcja podzielonej płatnoœci zakłada, że podatnicy VAT prowadziliby dwa rachunki dla rozliczeń za obrót towarami i usługami. Na jeden z nich trafiałaby od kontrahentów kwota należnoœci netto, a na drugi – kwota podatku od towarów i usług. Przedsiębiorca mógłby używać rachunku „podatkowego" tylko do rozliczeń z fiskusem. Miałoby to poważnie zwiększyć kontrolę fiskusa nad tym, co podatnik robi z pieniędzmi, które jest winien państwu.

Najpoważniejszy zarzut Rady dotyczy przepisów przewidujšcych przepadek œrodków na koncie „podatkowym" w przypadku wykreœlenia podatnika z rejestru. Zarzucono projektodawcom, że taki przepis wkracza w sferę prawa własnoœci. Konto takie wprawdzie ma służyć do rozliczeń fiskalnych, ale podatnik wcišż ma być właœcicielem zgromadzonych na nim pieniędzy. „Zgodnie z art. 46 konstytucji przepadek rzeczy może nastšpić tylko w przypadkach okreœlonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sšdu" – czytamy w opinii. Tymczasem w dodawanych przepisach ustawy o VAT nie ma mowy o sšdowym stwierdzeniu przepadku rzeczy ani też odniesienia do przepisów kodeksu postępowania cywilnego o przepadku rzeczy.

Podzielona płatnoœć miałaby się, według projektu, dokonywać według mechanizmu okreœlanego jako „dedykowany komunikat przelewu". To pojęcie jest nie tylko słabo zwišzane z poprawnš polszczyznš, ale też – na co zwraca uwagę Rada – zupełnie niezdefiniowane w projektowanych przepisach. Wprawdzie w projekcie zaznaczono, że ten mechanizm ma być wyjaœniony w komunikacie na stronach internetowych MF, ale to też nie spodobało się recenzentom. Zauważyli, że ta strona internetowa nie jest Ÿródłem prawa powszechnie obowišzujšcego.

Projekt MF był już krytykowany przez organizacje przedsiębiorców za nadmierne ograniczenia w korzystaniu z pieniędzy na „podatkowym" koncie. Groziłoby to bowiem, zwłaszcza małym firmom, poważnymi zaburzeniami płynnoœci finansowej. Rada Legislacyjna też nawišzała to tego problemu. Dostrzegła przepis przewidujšcy, że w uzasadnionych przypadkach naczelnik urzędu skarbowego może się zgodzić na inne przeznaczenie tych œrodków. Na wydanie stosownego postanowienia miałby jednak aż 90 dni. Tak długi termin Rada uznała za „kompletnie niezrozumiały". Stwierdziła też, że „w konsekwencji może zniechęcić podatników do stosowania dobrowolnego mechanizmu podzielonej płatnoœci".

Datowana na 9 czerwca opinia Rady oparta jest na opinii prof. Antoniego Hanusza, sędziego Naczelnego Sšdu Administracyjnego, wybitnego znawcy problematyki podatkowej.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL