Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Konsekwencje wystawiania pustych faktur np. za paliwo

Bloomberg
Ministerstwo Finansów ostrzega przed konsekwencjami nielegalnego procederu, który kwitnie na stacjach benzynowych: do paragonów nieodebranych przez nabywców paliwa wystawia się faktury na firmy, które paliwa nie nabyły.
W przypadku sprzedaży paliwa osobie fizycznej nieprowadzšcej działalnoœci gospodarczej sprzedawca jest zobowišzany zaewidencjonować takš sprzedaż przy użyciu kasy rejestrujšcej. Obowišzek ten wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - przypomina Ministerstwo Finansów.  Obowišzkiem sprzedawcy jest także  wydrukowanie paragonu i wydanie go kupujšcemu. Nabywca może zwrócić się do sprzedawcy z żšdaniem wystawienia faktury dokumentujšcej zakup paliwa (art. 106b ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT). W takiej sytuacji do egzemplarza faktury pozostajšcego u sprzedawcy dołšcza się paragon (art. 106h ust. 1 ustawy o VAT). Nielegalny proceder na stacjach paliw, o którym wie ministerstwo, dotyczy nieuprawnionego wykorzystania paragonów, które nie zostały wydane klientowi lub nie zostały odebrane przez faktycznych nabywców. Nieuczciwi pracownicy stacji paliw, w zamian za korzyœć majštkowš, wystawiajš do takich paragonów faktury na zaprzyjaŸnione firmy, które nie nabyły paliwa. Tak uzyskane faktury służš nieuczciwym podmiotom do zawyżenia kwoty podatku naliczonego oraz kosztów podatkowych.
Ministerstwo Finansów ostrzega, że takie działania sš sprzeczne z prawem i wišżš się z negatywnymi konsekwencjami zarówno dla stacji paliw, jak i odbiorcy faktury.

Stacja zapłaci dwukrotny VAT

W przypadku wystawienia faktury na rzecz innego podmiotu niż rzeczywisty nabywca paliwa, mamy do czynienia z wystawieniem tzw. pustej faktury dokumentujšcej czynnoœć, która nie została dokonana. Stacja paliw, której pracownik, na podstawie paragonu, wystawił fakturę z wykazanš kwotš podatku dla podmiotu innego niż faktyczny nabywca paliwa, jest zobowišzana do odprowadzenia podatku wykazanego w tej fakturze do urzędu skarbowego (art. 108 ust. 1 ustawy o VAT). Stacja paliw musi również rozliczyć podatek VAT z tytułu udokumentowanej paragonem sprzedaży paliwa na rzecz faktycznego nabywcy. Oznacza to, że stacja paliw, na skutek nieuczciwego działania swojego pracownika, powinna zapłacić dwukrotnie kwotę VAT od jednej transakcji, wraz z odsetkami za zwłokę.

Firma nie odliczy

Nieuczciwa firma, dla której wystawiono fakturę pomimo, że nie była faktycznym nabywcš paliwa, nie ma prawa do odliczenia podatku wykazanego w tej fakturze (art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT). W przypadku, gdy firma odliczy podatek z tej faktury, zostanie na niš dodatkowo nałożona sankcja w wysokoœci 100 proc. zawyżenia podatku naliczonego (art. 112c ustawy o VAT). W podatku dochodowym takiej faktury nie można uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów. Wydatek jest bowiem uznawany za koszt uzyskania przychodu tylko wtedy, gdy obejmuje rzeczywiste transakcje dokonane między sprzedawcš i nabywcš wskazanymi na fakturze.

Można trafić za kraty

Wystawianie faktury w sposób nierzetelny oraz posługiwanie się takim dokumentem, karane jest karš grzywny nawet do 720 stawek dziennych (w 2017 r. wysokoœć stawki dziennej wynosi od 66,66 zł do 26.664,00 zł) albo karš pozbawienia wolnoœci na czas nie krótszy od roku, albo obu tym karom łšcznie (art. 62 § 2 i § 2a ustawy Kodeks karny skarbowy). Odpowiedzialnoœć karna skarbowa może objšć nie tylko nieuczciwych sprzedawców, ale również kierowników stacji paliw, a nawet członków zarzšdu lub głównych księgowych firm, które prowadzš stacje paliw (wina w nadzorze, która prowadzi do umożliwienia opisanego procederu - art. 84 § 1 ustawy Kodeks karny skarbowy). W ostrzeżeniu opisano proceder, który polega na wystawianiu przez niektóre stacje paliw faktur na rzecz innych podmiotów niż faktyczni nabywcy paliwa. Niemniej jednak przedstawione konsekwencje wystšpiš w każdym przypadku wystawiania faktury dla podmiotu, który faktycznie nie był nabywcš towaru lub usługi (problem ten występuje także w przypadku sprzedaży materiałów budowlanych w sieciach handlowych).
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL