Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Do kiedy trzeba zrobić rocznš korektę VAT

Fotolia.com
Przedsiębiorca, który prowadzi działalnoœć mieszanš i stosuje przy rozliczaniu zakupów prewspółczynnik oraz wskaŸnik struktury sprzedaży, jest obowišzany do zrobienia na poczštku 2018 r. korekty podatku naliczonego i odliczonego.

Przepisy art. 86 ust. 2a–2h ustawy o VAT okreœlajš zasady ustalania kwot podatku naliczonego przy wykorzystaniu tzw. prewspółczynnika. Z kolei przepisy art. 90 ust. 2–12 ustawy o VAT okreœlajš zasady odliczeń częœciowych w oparciu o tzw. proporcję wstępnš.

W obu przypadkach obliczenia dokonywane w trakcie roku majš charakter wstępny, gdyż po zakończeniu danego roku następuje korekta tych obliczeń. Zasady przeprowadzania tej korekty okreœlajš odpowiednio przepisy art. 90c oraz art. 91 ustawy o VAT. W praktyce korekty te dokonywane sš na podobnych zasadach, gdyż art. 90c ust. 1 przewiduje odpowiednie stosowanie większoœci przepisów art. 91.

Obowišzek dokonywania wskazanych korekt istnieje niezależnie od siebie. W konsekwencji niektórzy podatnicy sš obowišzani do zrobienia dwóch korekt rocznych, tj. korekt podatku naliczonego (dokonywanych na podstawie art. 90c ustawy o VAT) oraz korekt podatku odliczonego (dokonywanych na podstawie art. 91 ustawy o VAT).

Przykład:

Podatnik kupuje towary i usługi, które będš wykorzystywane jednoczeœnie do wykonywania czynnoœci opodatkowanych, zwolnionych oraz niepodlegajšcych opodatkowaniu, a przypisanie nabytych towarów i usług w całoœci do działalnoœci gospodarczej podatnika nie będzie możliwe. W takim przypadku:

1) w takcie 2017 r. podatnik był przy dokonywaniu tych zakupów obowišzany stosować dwie proporcje, tj. prewspółczynnik oraz proporcję, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT,

2) na poczštku 2018 r. podatnik jest obowišzany do zrobienia dwóch korekt rocznych, tj. korekty podatku naliczonego oraz korekty podatku odliczonego.

Co w pierwszej, a co w drugiej kolejnoœci

W takich przypadkach należy w pierwszej kolejnoœci zrobić korektę podatku naliczonego, o której mowa w art. 90c ustawy o VAT. Korekta podatku odliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy o VAT, jest dokonywana w drugiej kolejnoœci. Ostateczna kwota korekty jest efektem zastosowania obu tych korekt.

Przykład:

Na poczštku 2017 r. fundacja kupiła urzšdzenie wielofunkcyjne za 3400 zł netto + 782 zł VAT. Urzšdzenie to jest przez fundację wykorzystywane zarówno na potrzeby prowadzonej przez fundację działalnoœci gospodarczej (opodatkowanej i zwolnionej), jak i na inne cele (na potrzeby niepodlegajšcej opodatkowaniu działalnoœci statutowej). Jednoczeœnie prewspółczynnik obowišzujšcy fundację w 2017 r. wyniósł 66 proc., natomiast proporcja, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, wyniosła 82 proc. W tej sytuacji kwota podatku naliczonego z tytułu przedmiotowego urzšdzenia wyniosła 516,12 zł (782 zł x 66 proc.), z czego fundacja mogła odliczyć 423,22 zł (516,12 zł x 82 proc.).

Po zakończeniu 2017 r. okazało się, że ostateczny prewspółczynnik dla tego roku wyniósł w fundacji 71 proc., natomiast ostateczna proporcja dla celów odliczeń częœciowych wyniosła w fundacji 77 proc. W tej sytuacji fundacja w pierwszej kolejnoœci obowišzana jest skorygować kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia przedmiotowego urzšdzenia, która to kwota po korekcie wynosi 555,22 zł (782 zł x 71 proc.). Dopiero znajšc tę kwotę fundacja może ustalić skorygowanš kwotę podatku podlegajšcego odliczeniu, która wynosi 427,52 zł (555,22 zł x 77 proc.). Jest to kwota o 4,30 zł wyższa od kwoty odliczonej przez fundację przy nabyciu urzšdzenia wielofunkcyjnego (427,52 zł – 423,22 zł = 4,30 zł). Efektem przeprowadzenia wskazanych korekt jest podwyższenie kwoty podatku do odliczenia z tytułu nabycia tego urzšdzenia o 4,30 zł.

Przez pięć albo dziesięć lat

Podobnie jest, jeżeli chodzi o korekty roczne dotyczšce towarów i usług podlegajšcych korekcie rozłożonej w czasie na pięć lub dziesięć lat (tj. towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym sš zaliczane przez podatnika do œrodków trwałych oraz wartoœci niematerialnych i prawnych podlegajšcych amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do œrodków trwałych lub wartoœci niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłšczeniem tych, których wartoœć poczštkowa nie przekracza 15 000 zł – zob. art. 91 ust. 2 ustawy o VAT). Jednak w takich przypadkach kwota będšca przedmiotem wskazanej podwójnej korekty stanowi 1/5 (w przypadku towarów i usług podlegajšcych korekcie rozłożonej w czasie na pięć lat) lub 1/10 (w przypadku towarów i usług podlegajšcych korekcie rozłożonej w czasie na dziesięć lat) kwoty podatku naliczonego przy zakupie.

Przykład:

Fundacja, o której mowa była w poprzednim przykładzie, nabyła w 2017 r. również lokal użytkowy za 300 000 zł netto + 69 000 zł VAT. Do lokalu tego fundacja przeniosła swojš siedzibę, a więc jest on wykorzystywany zarówno na potrzeby prowadzonej przez fundację działalnoœci gospodarczej (opodatkowanej i zwolnionej), jak i na inne cele (na potrzeby niepodlegajšcej opodatkowaniu działalnoœci statutowej). Kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia tego lokalu stanowiło 45 540 zł (69 000 zł x 66 proc.), z czego fundacja mogła odliczyć 37 342,80 zł (45 540 zł x 82 proc.). Po zakończeniu 2017 r. przedmiotem korekt jest 1/10 kwoty podatku naliczonego oraz odliczonego z tytułu nabycia przedmiotowego lokalu. W pierwszej kolejnoœci fundacja powinna ustalić wysokoœć skorygowanej 1/10 kwoty podatku naliczonego. Kwota ta po uwzględnieniu prewspółczynnika ostatecznego dla 2017 r. wyniesie 4899 zł (6900 zł x 71 proc.).

Znajšc tę kwotę fundacja może ustalić skorygowanš 1/10 kwoty podatku podlegajšcego odliczeniu. Kwota ta po uwzględnieniu proporcji ostatecznej dla 2017 r. wyniesie 3772,23 zł (4899 zł x 77 proc.).

Jest to kwota o 37,95 zł wyższa od 1/10 kwoty podatku odliczonego przy nabyciu przedmiotowego lokalu (37 342,80 zł x 1/10 = 3734,28 zł; 3734,28 zł – 3772,23 zł = 37,95 zł). Efektem zrobienia wskazanych korekt będzie więc podwyższenie kwoty podatku do odliczenia z tytułu nabycia wskazanego lokalu o 37,95 zł. W podobny sposób korekty dotyczšce podatku odliczonego przy nabyciu przedmiotowego lokalu fundacja będzie, co do zasady, obowišzana robić po zakończeniu dziewięciu kolejnych lat (do zakończenia okresu korekty).

Autor jest doradcš podatkowym

podstawa prawna: art. 86 ust. 2a-2h, art. 90 ust. 2–12, art. 90c i art. 91 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm.)

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL