Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Opodatkowanie VAT usług kateringu i sprzštania w szpitalach

Fotolia.com
Interpretacja ogólna ministra finansów nie powinna wpłynšć na praktykę w zakresie traktowania usług kateringu czy sprzštania œwiadczonych dla szpitali – przekonujš eksperci.

Po wydaniu przez ministra finansów interpretacji ogólnej w sprawie zakresu zwolnienia od VAT usług zwišzanych z usługami medycznymi pojawiło się pytanie, czy wprowadza ona nowe zasady opodatkowania VAT usług œwiadczonych na rzecz szpitali.

Interpretacja nie powinna wpłynšć na praktykę w zakresie traktowania usług kateringu czy typowych usług sprzštania, które w dalszym cišgu będš podlegać opodatkowaniu odpowiednio stawkš 8 oraz 23 proc. Zasadniczo to nie budziło i nie budzi wštpliwoœci uczestników rynku. Ma ona natomiast istotne znaczenie w kontekœcie uporzšdkowania i właœciwego zdefiniowania usług, które z uwagi na swój szczególny przedmiot i cel pozostajš w œcisłym zwišzku z procesem leczenia i opieki nad pacjentami. W wydawanych dotychczas interpretacjach indywidualnych organy prezentowały często sprzeczne stanowisko co do kwestii zastosowania zwolnienia od VAT w odniesieniu do tego typu usług. Większoœć uczestników rynku stosowała jednak zwolnienie z VAT.

W wydanej interpretacji ogólnej minister stwierdził, że dla realizacji procesu leczniczego niezbędne jest podejmowanie wielu czynnoœci, stanowišcych integralny element działalnoœci placówek, œwiadczšcych opiekę medycznš, które powinny podlegać zwolnieniu z VAT. Czynnoœci te niejednokrotnie wykonywane sš przez podmioty zewnętrzne w ramach outsourcingu.

Minister wskazał, że chodzi o czynnoœci podejmowane od przyjęcia pacjenta do szpitala aż do jego wypisu, a jedynie przykładowo wskazał, że czynnoœci te mogš obejmować wsparcie w codziennej opiece nad pacjentami, prace zmierzajšce do zachowania właœciwego stanu sanitarno-epidemiologicznego placówki, czynnoœci o charakterze niemedycznym podejmowane w zwišzku z wykonywanymi w szpitalach zabiegami czy też wykonywanie innych zadań majšcych na celu zapewnienie cišgłego i prawidłowego funkcjonowania placówek opieki zdrowotnej, takich jak transport wewnštrzszpitalny, gospodarka odpadami, dezynfekcja i dekontaminacja pomieszczeń czy wykonywanie zadań administracyjnych.

Czy ta interpretacja ogólna jest korzystna dla szpitali? Zdecydowanie tak. Wykonanie powyższych zadań bardzo często szpitale zlecajš podmiotom zewnętrznym, co pozwala znaczšco ograniczyć ich koszt. Majšc przy tym na uwadze fakt, że szpitale, œwiadczšc usługi podlegajšce zwolnieniu od opodatkowania VAT, co do zasady nie sš uprawnione do odliczenia podatku naliczonego, możliwoœć skorzystania ze zwolnienia wskazanego w interpretacji ma bardzo istotny wpływ na efektywny koszt usług pomocniczych ponoszony przez placówki opieki zdrowotnej. Gdyby interpretacja ogólna przesšdziła o opodatkowaniu VAT tego typu usług nabywanych od zewnętrznych podmiotów, byłby to olbrzymi cios dla szpitali, które musiałyby wygospodarować dodatkowe œrodki na pokrycie kosztu podatku VAT, ograniczajšc oczywiœcie wydatki na inne cele zwišzane z ich funkcjonowaniem.

Interpretacja ogólna powinna również przyczynić się do ujednolicenia podejœcia firm œwiadczšcych te usługi dla szpitali dzięki zarysowaniu przez ministra zakresu czynnoœci, które mogš być objęte zakresem zwolnienia od VAT w zwišzku z procesem leczenia pacjenta od przyjęcia do szpitala do wypisu.

Czy zatem ze zwolnienia z VAT może skorzystać każdy? Nie, nie każdy. Możliwoœć zastosowania zwolnienia powinno się przede wszystkim zweryfikować w œwietle zakresu współpracy danego podmiotu z jednostkš medycznš. Niemniej jednak interpretacji ogólnej nie należy zawężać w taki sposób, że zwolnienie z VAT jest ograniczone wyłšcznie do relacji pomiędzy podmiotami leczniczymi. To nie te relacje wyczerpujš specyfikę i naturę zjawiska, jakim jest outsourcing niektórych usług przy pacjencie, które przecież kiedyœ wykonywane były przez personel szpitala, a dzisiaj z różnych względów wykonywane sš przez podmioty zewnętrzne.

Interpretacja ogólna wskazuje wyraŸnie, że została wydana na skutek zgłaszanych wštpliwoœci w zakresie opodatkowania usług przy pacjencie. Wštpliwoœci te nie występowały raczej w relacji pomiędzy podmiotami leczniczymi (nawet jeœli w praktyce szpitale podzlecały jakieœ czynnoœci między sobš), ale raczej w relacji szpital – wyspecjalizowany podmiot œwiadczšcy usługi przy pacjencie, które zostały opisane w interpretacji ogólnej jako usługi opieki medycznej lub usługi œciœle z niš zwišzane. Rozstrzyga to ponad wszelkš wštpliwoœć sam poczštek interpretacji ogólnej, który wskazuje, że dotyczy ona art. 43 ust. 1 pkt 18a, a nie art. 43 ust. 1 pkt 18, w którym jest mowa o usługach œwiadczonych przez podmioty lecznicze.

Tym samym uzasadnione jest przyjęcie założenia, że z omawianego zwolnienia z VAT korzystać mogš również te podmioty, które funkcjonujš na rynku usług zwišzanych z opiekš medycznš i œwiadczš usługi w otoczeniu pacjenta, których celem jest wsparcie działalnoœci leczniczej sensu stricto. Byłyby to zatem zarówno podmioty posiadajšce status podmiotu leczniczego (o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT), jak i te, które statusu takiego podmiotu nie posiadajš (art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT, którego dotyczy interpretacja ogólna).

Autorzy sš partnerami w PwC

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL