Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Zmiana w rozliczaniu zaliczek

Fotolia.com
Podatnik, który dostał przedpłatę i zaewidencjonował jš na kasie rejestrujšcej, może rozpoznać jš jako przychód już w dacie jej otrzymania. O stosowaniu takiego uproszczenia w 2018 r. musi jeszcze dzisiaj powiadomić urzšd skarbowy.

Rozliczanie otrzymanych zaliczek, zadatków czy przedpłat wymaga od przedsiębiorców odmiennego zakwalifikowani takiego zdarzenia na gruncie ustawy o VAT oraz ustaw o podatkach dochodowych (o PIT i o CIT). O ile bowiem według ustawy VAT otrzymanie zaliczki, zadatku czy przedpłaty przed dokonaniem dostawy towaru lub przed wykonaniem usługi co do zasady powoduje powstanie obowišzku podatkowego w VAT, to już według ustaw o podatkach dochodowych obowišzuje zasada, że do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należnoœci na poczet dostaw towarów i usług, które zostanš wykonane w następnych okresach sprawozdawczych (art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT, art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT).

Przykład

Przedsiębiorca otrzymał w styczniu 2018 r. zaliczkę na poczet dostawy towarów, które zostanš dostarczone w kwietniu 2018 r. VAT z tytułu tej zaliczki przedsiębiorca rozliczy w deklaracji obejmujšcej styczeń (deklaracja za styczeń 2018 r. albo za I kwartał 2018 r., w przypadku prowadzenia kwartalnych rozliczeń VAT). Natomiast przychód rozpozna dopiero w kwietniu 2018 r.

Taka rozbieżnoœć jest w praktyce szczególnie ucišżliwa w przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzšcych działalnoœci gospodarczej, a zatem takiej, która zazwyczaj dokumentowana jest jedynie paragonem fiskalnym. Konieczne staje się w takiej sytuacji na etapie księgowania raportu z kasy fiskalnej pomniejszenie wartoœci sprzedaży o kwotę zaewidencjonowanych kasš zaliczek, które zostanš zaksięgowane w terminie póŸniejszym, tj. w terminie powstania przychodu z tytułu sprzedaży towaru bšdŸ usługi, na poczet której zaliczka została wczeœniej zapłacona.

Można proœciej

Od 2015 roku na mocy art. 14 ust. 1j- 1l ustawy o PIT (art. 12 ust. 3g–3i ustawy o CIT) możliwe jest uproszczenie, którego zastosowanie pozwala na rozpoznanie zadatku czy innej formy przedpłaty jako przychodu w dacie pobrania wpłaty na poczet dostaw towarów i usług, które zostanš wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a zatem w dacie faktycznego otrzymania zaliczki. Uproszczenie to może być zastosowane wyłšcznie do wpłat podlegajšcych zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrujšcej.

Trzeba poinformować

Przyjęcie tego rozwišzania jest dobrowolne i wymaga złożenia stosownego zawiadomienia o takim sposobie ustalania przychodu. Podatnicy mogš wybrać tę formę rozliczeń przychodów, jeżeli w terminie do 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku podatników rozpoczynajšcych ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrujšcej – w terminie do 20 dnia miesišca następujšcego po miesišcu, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrujšcej, zawiadomiš właœciwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu ustalania daty powstania przychodu. W roku 2018 termin na złożenie tego zawiadomienia upływa 22 stycznia (a więc dzisiaj) z uwagi na to, że ostatni dzień terminu (20 stycznia) przypadał na sobotę. Uwaga! Gdy działalnoœć jest prowadzona w formie spółki niebędšcej osobš prawnš, oœwiadczenie o wyborze ustalania przychodu z tytułu otrzymanych zaliczek czy innych przedpłat w dacie ich wpłaty muszš złożyć wszyscy wspólnicy.

Obowišzuje także w latach kolejnych

Raz złożone oœwiadczenie obowišzuje także w latach kolejnych, co oznacza, że podatnicy zainteresowani takš formš ustalania przychodów wynikajšcych z otrzymanych i zarejestrowanych kasš fiskalna zaliczek nie muszš corocznie składać nowego oœwiadczenia. Jeżeli jednak podatnik, który przyjšł omawianš formułę, dojdzie do wniosku, że z uwagi na specyfikę jego działalnoœci rozwišzanie to nie jest dla niego korzystne, to musi pamiętać o koniecznoœci zawiadomienia właœciwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji ze stosowania tego sposobu ustalania daty powstania przychodu. Ma na to czas do 20 stycznia roku podatkowego następujšcego po roku podatkowym, w którym korzystał z tego sposobu ustalania daty powstania przychodu (w roku 2018 - do 22 stycznia).

Dla kogo jest to korzystne rozwišzanie

Niewštpliwš zaletš rozpoznawania przychodu z tytułu otrzymanej zaliczki w dacie jej wpłaty jest uproszczenie w zakresie prowadzonych rozliczeń. Na etapie księgowania raportu sprzedaży z kasy fiskalnej przedsiębiorca nie musi wyłšczać z przychodu tych wartoœci, które dokumentujš otrzymane zaliczki, a które będš ujęte w przychodach dopiero w dacie dokonania sprzedaży, na poczet której zaliczka została uprzednio otrzymana. Operacje takie niewštpliwie komplikujš bowiem prowadzone rozliczenia i zwiększajš ryzyko popełnienia błędu, który może polegać zarówno na podwójnym wykazaniu przychodu w zwišzku z otrzymanš zaliczkš, ale też na braku ujęcia w przychodzie kwoty otrzymanej zaliczki.

Z drugiej jednak strony, rozpoznawanie przychodu w dacie otrzymania zaliczki prowadzi do wczeœniejszego opodatkowania jej wartoœci w porównaniu do reguł ogólnych. Rozwišzanie takie może okazać się zatem niekorzystne przykładowo dla tych podatników, którzy otrzymane zaliczki przekazujš w formie dalszych zaliczek swoim kontrahentom na poczet nabycia towarów bšdŸ usług koniecznych dla wykonania zamówienia. Podjęcie decyzji dotyczšcej daty rozpoznawania przychodów z tytułu zaliczek, zadatków czy innych przedpłat wymaga więc rozważenia korzyœci i ciężarów takiego rozwišzania pod kštem specyfiki prowadzonej działalnoœci gospodarczej.

Autor jest doradcš podatkowym

podstawa prawna: art. 14 ust. 3 pkt 1, ust. 1j, 1k, 1l i i 3a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 2032 ze zm.)

podstawa prawna: art. 12 ust. 4 pkt 1, ust. 3g, 3h, 3i i 4h ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 2343 ze zm.)

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL