Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ustrój i kompetencje

Nowa ustawa dla samorzšdu

ROL
Gminy, powiaty i województwa majš mieć nowš, kompleksowš ustawę. Planuje to polityk PiS.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski przesłał właœnie do organizacji samorzšdowych oraz marszałków województw i wojewodów propozycję opracowania nowej ustawy, jednolitej dla wszystkich szczebli samorzšdu terytorialnego. Kršży nawet nieoficjalna pogłoska - być może na zasadzie sondowania opinii - że PiS chce zrezygnować z bezpoœrednich wyborów wójtów i burmistrzów. Marszałek mówi, że obecne ustawy ustrojowe zawierajš liczne powtórzenia, a różnice sš Ÿródłem problemów interpretacyjnych. Jakie zatem byłoby zadanie przyszłej kompleksowej ustawy? Miałaby regulować organizację władz gmin, powiatów i województwa oraz ich funkcjonowanie we wszystkich rodzajach jednostek. Dodatkowo miałaby okreœlać status członków władz. Zamiarem legislatorów jest zapisanie w ustawie, że stanowisk samorzšdowych nie łšczy się z innymi funkcjami publicznymi. Ustawa ma też zakładać transparentnoœć majštkowš samorzšdowców (choć tego dotyczy także projekt ustawy o jawnoœci życia publicznego – red.), okreœlać ograniczenia aktywnoœci zawodowej i gospodarczej, a także zasady prowadzenia gospodarki mieniem oraz gospodarki finansowej. Według Karczewskiego projekt będzie ponadto opisywał zasady prowadzenia współpracy jednostek samorzšdu, nadzór nad nimi, a także zdefiniuje, czym sš i jak się stanowi akty prawa miejscowego.

Czy taka regulacja jest w ogóle potrzebna?

– Dzisiaj ustawy kompetencyjne jasno okreœlajš zadania poszczególnych szczebli samorzšdowych. Zrozumiałe, że niektóre przepisy się powtarzajš, ponieważ samorzšdy różnych szczebli wykonujš podobne zadania, np. drogowe – powiedział „Rz" Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego i prezes Zwišzku Województw Polskich RP.

– Wszystko zależy od intencji marszałka Karczewskiego, a tych nie znam. Nie mam więc powodu wierzyć, iż ta ustawa okaże się korzystna dla samorzšdów. Kiedy Senat obradował nad pozbawieniem samorzšdów wojewódzkich nadzoru nad wojewódzkimi funduszami ochrony œrodowiska, prosiliœmy go o debatę na ten temat. Nie zgodził się i w cišgu 24 godzin straciliœmy ten nadzór. Rzšd PiS, jako jedyny po 1990 r., zamiast decentralizować zadania, zaczšł je samorzšdom zabierać. Może się nawet okazać, że ta jednolita ustawa pozbawi samorzšdy dalszych kompetencji.

Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński i prezes Zwišzku Powiatów Polskich, uważa, że jeœli pomysł tej ustawy wišże się z pracami zespołu prawa samorzšdowego przy prezydencie RP, to warto dyskutować.

– Gdyby jednak miał się zajšć jej opracowaniem jakiœ inny zespół, to stanie się przedmiotem politycznej rozgrywki. Dlaczego posłowie nie poczekali z nowelizacjš kodeksu wyborczego, skoro padł pomysł stworzenia kompleksowej ustawy? – pyta starosta.

Faktem pozostaje, iż wielokrotne nowelizacje ustaw kompetencyjnych, zwłaszcza samorzšdu gminnego, domagajš się przejrzenia i uporzšdkowania. Kilka lat temu samorzšdowcy proponowali też utworzenie komisji kodeksu prawa samorzšdowego. Bez zainteresowania ze strony rzšdu. Czy ewentualna jednolita ustawa miałaby nawišzywać do tej propozycji?

Marszałek Karczewski do końca lutego 2018 r. czeka na odpowiedzi, czy taki projekt jest potrzebny. Opracowaniem projektu ustawy miałby się zajšć parlamentarny zespół wspierania inicjatyw obywatelskich i kontaktów z organizacjami pozarzšdowymi oraz senacka Komisja Samorzšdu Terytorialnego.

Nie wiadomo, jak szybko potoczyłyby się prace. Wybory do samorzšdów jesieniš 2018 r.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL