Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ustrój i kompetencje

Nowe zasady korzystania z wody

AdobeStock
Od nowego roku praktycznie każde korzystanie z wód na potrzeby przedsiębiorstwa, niebędšce korzystaniem powszechnym lub zwykłym, będzie wymagało uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Wchodzšca w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawa z 20 lipca 2017r. Prawo wodne (DzU z 2017 r., poz. 1121), zastšpi dotychczas obowišzujšce przepisy – ustawy dnia z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. Wprowadzone zostanie w zwišzku z tym szereg zmian w zakresie polityki gospodarowania wodami. Częœć zmian będzie dotyczyć przedsiębiorców w zwišzku z prowadzonš przez nich działalnoœciš.

Katalog usług

Nowa ustawa, analogicznie do aktualnie obowišzujšcej, wyróżnia trzy sposoby korzystania z wód, tj. korzystanie powszechne, zwykłe oraz szczególne. Katalog szczególnego korzystania z wód uległ znacznemu rozszerzeniu w stosunku do dotychczasowego, częœć zaœ sposobów korzystania z wód została zakwalifikowana jako tzw. „usługi wodne" – kategoria zaspokajania potrzeb wodnych, co prawda znana dotychczasowemu ustawodawstwu, niemniej jednak obejmujšca dotychczas znacznie węższy katalog, aniżeli wykaz uregulowany w nowej ustawie.

W nowych przepisach jednoznacznie przesšdzono, iż praktycznie każde korzystanie z wód na potrzeby działalnoœci gospodarczej, niebędšce korzystaniem powszechnym lub zwykłym, stanowi szczególne korzystanie z wód wymagajšce – co do zasady – uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Ustawa rozszerza jednoczeœnie kategorię usług wodnych, które dotychczas obejmowały utrzymywanie i kształtowanie zasobów wodnych (zwłaszcza piętrzenie, pobór, magazynowanie, uzdatnianie i dystrybucję wody) oraz odbieranie, oczyszczanie i odprowadzanie œcieków. Zgodnie z definicjš zawartš w art. 35 ust. 1 nowej ustawy, usługi wodne polegajš na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzšcym działalnoœć gospodarczš możliwoœci korzystania z wód w zakresie wykraczajšcym poza zakres powszechnego, zwykłego i szczególnego korzystania z wód. W art. 35 ust. 3 nowej ustawy wymieniony został zamknięty, rozszerzony w stosunku do aktualnej regulacji, katalog usług, które obecnie uchodzšc za szczególne korzystanie z wód, będš od nowego roku traktowane jako usługi wodne. Wœród usług wodnych wymieniono m.in. pobór wód podziemnych lub powierzchniowych, wprowadzanie œcieków do wód lub do ziemi, korzystanie z wód do celów energetyki, w tym energetyki wodnej. Nowa demarkacja pomiędzy szczególnym sposobem korzystania z wód a usługami wodnymi, rozszerzajšca katalog usług wodnych, będzie mieć istotny wpływ na zakres obowišzków przedsiębiorców prowadzšcych działalnoœć gospodarczš w wielu branżach, w tym w: przemyœle, budownictwie czy energetyce.

System opłat

Zarówno aktualna regulacja, jak i ustawa z 20 lipca 2017 r., oparte sš na zasadzie zwrotu kosztów usług wodnych. Oczywiste jest jednak, iż skoro nowa ustawa do usług wodnych zalicza szereg sposobów korzystania z wód zwišzanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, które dotychczas uchodziły za szczególne sposoby korzystania z wody, nie podlegajšc tym samym opłacie (z wyjštkiem wprowadzania œcieków do wód lub do ziemi), zaœ nowa ustawa kwalifikuje je jako usługi wodne, to zakres obcišżeń finansowych ulegnie rozszerzeniu. Opłaty dotknš więc przedsiębiorców prowadzšcych działalnoœć w sektorach dotychczas nieobjętych takimi należnoœciami. Aktualne zasady ponoszenia opłat za usługi wodne, obejmujšce obecnie wyłšcznie pobór wód i wprowadzanie œcieków do wód lub do ziemi, regulowane sš w ustawie z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony œrodowiska (tekst jedn. DzU 2017r., poz. 519).

Wraz z wejœciem w życie nowego Prawa wodnego, system opłat będzie uregulowany autonomicznie w stosunku do opłat œrodowiskowych, przy czym autonomia ta przejawiać się będzie zarówno w sposobie obliczania opłat, jak również ich uiszczania.

W art. 268 i art. 269 nowej ustawy Prawo wodne okreœlono katalog usług wodnych podlegajšcych opłacie. Rozszerzono go – obok poboru wód (z wyjštkiem poboru wód z morskich wód wewnętrznych) oraz wprowadzania œcieków do wód lub do ziemi, również o szereg innych usług wodnych, jak również niektóre sposoby szczególnego korzystania z wód. Sposób wyliczania opłat jest zróżnicowany, w zależnoœci od sposobu korzystania z wód. Opłata za usługi wodne polegajšce na poborze wód składa się z opłaty stałej oraz opłaty zmiennej, uzależnionej od iloœci wód pobranych. Analogicznie, opłata za wprowadzanie œcieków do wód lub do ziemi również składa się z opłaty stałej oraz opłaty zmiennej, wynikajšcej z iloœci i jakoœci œcieków wprowadzanych w ramach pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego.

Natomiast opłata za tak zwanš „utraconš wodę" zależna jest od powierzchni uszczelnionej, rozumianej, jako powierzchnia zabudowana wyłšczona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompresji retencyjnej. Opłata ta będzie cišżyła na właœcicielach i samoistnych posiadaczach nieruchomoœci lub obiektów budowlanych oraz użytkownikach wieczystych gruntów, które na skutek wykonywania robót i obiektów doprowadziły do zmniejszenia naturalnej retencji terenowej, podczas gdy opłaty za inne usługi wodne lub szczególne sposoby korzystania z wód obcišżajš podmioty z nich korzystajšce.

Wysokoœć opłat stałych oraz opłat zmiennych obcišżajšcych przedsiębiorcę, nie będzie podlegać samoobliczeniu przez podmiot zobowišzany, lecz, w większoœci przypadków, zostanš one wymierzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w drodze informacji doręczanej firmie. W przypadku kwestionowania prawidłowoœci wyliczenia opłat będzie można w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, wszczšć procedurę reklamacyjnš uregulowanš w art. 273 nowej ustawy. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji będzie można złożyć skargę do sšdu administracyjnego.

Powstanie niezależnego systemu opłat zwišzanych z wykorzystaniem wód jest zwišzane również z istotnymi modyfikacjami w zakresie zwolnień z opłat. W art. 279 nowego Prawa wodnego co prawda unormowany został katalog pięciu zwolnień przedmiotowych z opłat za wprowadzanie œcieków lub wód do ziemi, lub wód, jednak dla ich zastosowania należy spełnić szereg wymagań natury przedmiotowej, iloœciowej lub jakoœciowej, co w konsekwencji może doprowadzić do ograniczenia zakresu zastosowania zwolnień, zwłaszcza w branży energetycznej, prowadzšc z kolei do wzrostu kosztów energii elektrycznej. Przewiduje się, iż nowy system opłat doprowadzi de facto do ich zwiększenia.

Przyrzšdy pomiarowe i zgody

Przedsiębiorcy korzystajšcy z usług wodnych polegajšcych na poborze wód powierzchniowych lub podziemnych, zostanš obcišżeni dodatkowym obowišzkiem stosowania przyrzšdów pomiarowych umożliwiajšcych pomiar iloœci pobranych wód. Analogicznie, przedsiębiorcy korzystajšcy z usług wodnych, w ramach których dochodzi do wprowadzania œcieków do wód lub do ziemi powyżej normatywnie okreœlonego limitu, zostanš obowišzani do stosowania przyrzšdów pomiarowych lub systemów pomiarowych umożliwiajšcych pomiar iloœci i temperatury wprowadzonych œcieków. Obowišzki te wynikajš z art. 36 ust. 1–2 nowej ustawy, przy czym wejœcie ich w życie zostało odroczone o trzy lata – do 1 stycznia 2021 roku. Do czasu wejœcia w życie omawianego obowišzku, przyrzšdy zostanš przedsiębiorcom zapewnione przez nowo powstałš państwowš osobę prawnš – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, na koszt tego podmiotu.

Zmianom ulegnie również system reglamentacji dostępu do szczególnego korzystania z wód, usług wodnych oraz niektórych innych, enumeratywnie wymienionych w nowym Prawie wodnym, sposobów korzystania z wody. W œwietle aktualnej regulacji szczególne korzystanie z wód oraz usługi wodne wymagajš uprzedniego uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, natomiast pomniejsze formy korzystania z wód wymagajš jedynie zgłoszenia właœciwemu organowi. Nowym rozwišzaniem w stosunku do aktualnej regulacji jest instytucja oceny wodnoprawnej, jako dodatkowej formy zgody wodnoprawnej. Nowa ustawa nakłada obowišzek uzyskania oceny wodnoprawnej w przypadku planowania realizacji inwestycji lub działania mogšcego wpłynšć na możliwoœć osišgnięcia celów œrodowiskowych.

Zdaniem autorki

Katarzyna Kapinos, radca prawny z kancelarii prawniczej Gšsiewski Podniesiński Roman i Wspólnicy

Wraz z wejœciem w życie 1 stycznia 2018 r. nowego Prawa wodnego, powołana zostanie nowa państwowa osoba prawna – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibš w Warszawie. Wody Polskie majš przejšć dotychczasowe zadania i kompetencje prezesa Krajowego Zarzšdu Gospodarki Wodnej, dyrektorów regionalnych zarzšdów gospodarki wodnej oraz marszałków województw, natomiast w zakresie zgód wodnoprawnych – kompetencje starostów. Oznacza to, iż właœciwe organy Wód Państwowych będš organami administracyjnymi właœciwymi dla zgód wodnoprawnych, czyli wydania pozwolenia wodnoprawnego, oceny wodnoprawnej i przyjmowania zgłoszenia wodnoprawnego. Wody Polskie będš również obliczać wysokoœć opłat, których zapłata następować będzie na rachunek tego podmiotu. ?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL