Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ustrój i kompetencje

Wydatki straży miejskiej i urzędu nie wlicza się w koszty usuwania pojazdów - wyrok WSA

Fotorzepa, Danuta Matłoch
Wydatków straży miejskiej i urzędu miejskiego nie można zaliczać do „kosztów usuwania i przechowywania pojazdów na terenie danego powiatu".

Uchwałš z 24 listopada 2015 r. Rada Miejska Wrocławia ustaliła opłaty za usunięcie pojazdów z dróg oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych.

Rzecznik praw obywatelskich wystšpił do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego we Wrocławiu o stwierdzenie nieważnoœci uchwały. Według rzecznika Rada wyznaczyła stawki na maksymalnym poziomie bez ustalenia kosztów. Radnych poinformowano tylko, że firma, która wygrała przetarg na odholowywanie pojazdów, otrzymuje 300 zł od każdego pojazdu o masie całkowitej do 3,5 tony usuniętego z drogi.

Rada odpowiedziała, że musiała uwzględnić wszystkie rzeczywiste wydatki, także z tytułu umowy zawartej przez gminę z podmiotem zewnętrznym. Do tego dochodzš szacunkowe koszty obsługi zadania przez funkcjonariuszy straży miejskiej (œrednio 115 zł za każdy usunięty pojazd) i pracowników urzędu miejskiego (œrednio 100 zł). Nawet zatem przyjęcie maksymalnych stawek nie pokryje wszystkich kosztów – obliczyła Rada. Koszt usunięcia pojazdu i przechowywania, łšcznie z kosztami straży miejskiej i urzędu miejskiego, wynosi 575,88 zł. Opłata pobierana zgodnie z uchwałš to 554 zł.

WSA przypomniał, że maksymalne stawki kwotowe za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdów ustala każdego roku minister finansów. Maksymalna opłata za usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wynosi obecnie 476 zł, a za każdš dobę przechowywania 39 zł. W zaskarżonej uchwale do kosztów usunięcia i przechowywania pojazdów wynikajšcych z cen za usługi firmy wyłonionej w drodze przetargu doliczono koszty funkcjonariuszy straży miejskiej i pracowników urzędu miejskiego (dojazd, wysyłka korespondencji, koszt pracy strażnika). Doliczenie tych kosztów wykracza poza przesłanki okreœlone w art. 130a ust. 6 prawa o ruchu drogowym – stwierdził sšd. Przy ustalaniu wysokoœci opłat Rada powinna wzišć pod uwagę rzeczywiste koszty usunięcia i przechowywania pojazdu przez powiat. Obcišżanie obywateli częœciš szacunkowych kosztów funkcjonowania straży miejskiej i urzędu miejskiego nie mieœci się w pojęciu „kosztów usuwania i przechowywania pojazdów na terenie danego powiatu". Przy ustalaniu opłat należało wzišć pod uwagę rzeczywiste koszty usunięcia i przechowywania pojazdu, ponoszone przez powiat, czyli wynagrodzenie wypłacane firmie zewnętrznej, z którš zawarto umowę. Z tych powodów WSA stwierdził nieważnoœć uchwały.

Rada nie zgodziła się z tym wyrokiem i wniosła skargę kasacyjnš do Naczelnego Sšdu Administracyjnego. Uchwała wcišż obowišzuje.

Sygnatura akt: III SA/Wr 410/17

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL