Ustrój i kompetencje

Konkursu na dyrektora szkoły nie ogłasza się w czasie trwania kadencji

123RF
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach orzekł, że konkurs na dyrektora szkoły ogłasza się w związku z odwołaniem dotychczasowego dyrektora bądź w sytuacji upływu jego kadencji.

Wójt Gminy ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Wojewoda zaskarżył zarządzenie wskazując, że konkurs na dyrektora szkoły ogłasza się tylko w związku z wakatem na tym stanowisku, czyli w sytuacji upływu kadencji na jaką powierzono dyrektorowi stanowisko lub też w związku z jego odwołaniem.

W niniejszej sprawie konkurs został ogłoszony w trakcie trwania kadencji dotychczasowego dyrektora. W opinii skarżącego ogłoszenie konkursu było więc przedwczesne.

Wojewoda wskazał, iż kadencja dyrektora trwa 5 lat. Dyrektor placówki został powołany na stanowisko na okres 3 lat. Zarządzenie o powołaniu go na krótszy okres niż określony ustawowo także zostało zaskarżone przez wojewodę. Sprawie nadano sygnaturę akt: IV SA/Gl 99/16.

Skarżący oświadczył, iż ma świadomość, że skarga na zarządzenie w przedmiocie ogłoszenia konkursu może zostać uwzględniona jedynie w sytuacji, gdy Wojewódzki Sąd Administracyjny, uzna za skuteczną jego skargę dotyczącą powierzenia kadencji dyrektora na okres 3 lat.

Postępowanie w niniejszej sprawie zostało zawieszone do czasu rozstrzygnięcia przez sąd sprawy dot. okresu kadencji na jaki został powołany dotychczasowy dyrektor.

W sprawie o sygn. akt: IV SA/Gl 99/16 WSA uznał, że zarządzenie wójta, na mocy którego powierzono stanowisko dyrektorowi Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na trzy lata zostało wydane z naruszeniem prawa, bez  racjonalnego i przekonywującego uzasadnienia.

Po prawomocnym zakończeniu postępowania IV SA/Gl 99/16 WSA podjął postępowanie w niniejszej sprawie (dot. konkursu na dyrektora placówki).

WSA podzielił twierdzenia wojewody i uznał, że zarządzenie wójta zostało wydane z naruszeniem prawa.

WSA wskazał, że "w zaistniałej sytuacji, gdy kadencja dyrektora szkoły nie została zakończona uruchomienie procesu zmierzającego do wyłonienia nowego kandydata uznać należy za niewątpliwie przedwczesne i nie znajdujące oparcia w obowiązujących przepisach ustawy o systemie oświaty."

Wyrok nie jest prawomocny.

Wyrok WSA w Gliwicach z 30 marca 2017 r., sygn. akt IV SA/Gl 733/16

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL