Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ustrój i kompetencje

Konkursu na dyrektora szkoły nie ogłasza się w czasie trwania kadencji

123RF
Wojewódzki Sšd Administracyjny w Gliwicach orzekł, że konkurs na dyrektora szkoły ogłasza się w zwišzku z odwołaniem dotychczasowego dyrektora bšdŸ w sytuacji upływu jego kadencji.

Wójt Gminy ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Wojewoda zaskarżył zarzšdzenie wskazujšc, że konkurs na dyrektora szkoły ogłasza się tylko w zwišzku z wakatem na tym stanowisku, czyli w sytuacji upływu kadencji na jakš powierzono dyrektorowi stanowisko lub też w zwišzku z jego odwołaniem.

W niniejszej sprawie konkurs został ogłoszony w trakcie trwania kadencji dotychczasowego dyrektora. W opinii skarżšcego ogłoszenie konkursu było więc przedwczesne.

Wojewoda wskazał, iż kadencja dyrektora trwa 5 lat. Dyrektor placówki został powołany na stanowisko na okres 3 lat. Zarzšdzenie o powołaniu go na krótszy okres niż okreœlony ustawowo także zostało zaskarżone przez wojewodę. Sprawie nadano sygnaturę akt: IV SA/Gl 99/16.

Skarżšcy oœwiadczył, iż ma œwiadomoœć, że skarga na zarzšdzenie w przedmiocie ogłoszenia konkursu może zostać uwzględniona jedynie w sytuacji, gdy Wojewódzki Sšd Administracyjny, uzna za skutecznš jego skargę dotyczšcš powierzenia kadencji dyrektora na okres 3 lat.

Postępowanie w niniejszej sprawie zostało zawieszone do czasu rozstrzygnięcia przez sšd sprawy dot. okresu kadencji na jaki został powołany dotychczasowy dyrektor.

W sprawie o sygn. akt: IV SA/Gl 99/16 WSA uznał, że zarzšdzenie wójta, na mocy którego powierzono stanowisko dyrektorowi Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na trzy lata zostało wydane z naruszeniem prawa, bez  racjonalnego i przekonywujšcego uzasadnienia.

Po prawomocnym zakończeniu postępowania IV SA/Gl 99/16 WSA podjšł postępowanie w niniejszej sprawie (dot. konkursu na dyrektora placówki).

WSA podzielił twierdzenia wojewody i uznał, że zarzšdzenie wójta zostało wydane z naruszeniem prawa.

WSA wskazał, że "w zaistniałej sytuacji, gdy kadencja dyrektora szkoły nie została zakończona uruchomienie procesu zmierzajšcego do wyłonienia nowego kandydata uznać należy za niewštpliwie przedwczesne i nie znajdujšce oparcia w obowišzujšcych przepisach ustawy o systemie oœwiaty."

Wyrok nie jest prawomocny.

Wyrok WSA w Gliwicach z 30 marca 2017 r., sygn. akt IV SA/Gl 733/16

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL