Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ustrój i kompetencje

Rada miasta może uchwalić regulamin turnieju piłki nożnej

Fotorzepa, Piotr Nowak
Rada miasta może uchwalić regulamin turnieju piłki nożnej, ale tylko gdy rozgrywa się on na gminnych boiskach.

Wojewódzki Sšd Administracyjny w Rzeszowie stwierdził nieważnoœć uchwały rady miasta w Ustrzykach Dolnych w sprawie regulaminu meczu piłki nożnej niebędšcego imprezš masowš.

W tej sprawie zwrócił się do niego wojewoda podkarpacki. Dopatrzył się on w uchwale szeregu uchybień. Według niego tylko niektóre zapisy uchwały dotyczš korzystania z gminnych boisk. Tytuł uchwały, jak i treœci zawarte w jej art. jednoznacznie wskazujš, że uchwała dotyczy imprezy sportowej. Tym samym uchwała narusza art. 7 konstytucji, ponieważ gmina nie posiadała upoważnienia ustawowego do regulowania turnieju piłki.

W odpowiedzi burmistrz gminy Ustrzyki Dolne wniósł o oddalenie skargi. Tłumaczył, że uchwałę podjęto na wniosek prezesa Podkarpackiego Zwišzku Piłki Nożnej, komendanta wojewódzkiego Policji w Rzeszowie i wojewody podkarpackiego. Podczas sesji zarówno burmistrz, jak i radni miejscy mieli wprawdzie wštpliwoœci co do możliwoœci uchwalenia regulaminu, ale ostatecznie został on przyjęty. Zauważył też, że treœć regulaminu została zaproponowana przez wojewodę, który obecnie jš kwestionuje.

WSA uznał, że skarga zasługiwała na uwzględnienie i uchwałę należały wyeliminować z obrotu prawnego. Podstawš prawnš uchwały rady miejskiej był art. 40 ustawy o samorzšdzie gminnym. Zawiera on wiele ustępów, ale rada miasta nie powołała się na żaden konkretny, co jest błędem.

Zdaniem WSA nie budzi wštpliwoœci, że rada miejska w Ustrzykach Dolnych miała prawo podjšć uchwałę w zakresie ustalenia regulaminu korzystania z obiektu, na którym sš rozgrywane mecze piłki nożnej lub organizowane inne imprezy, ale muszš to być obiekt gminny i służšcy użytecznoœci publicznej. Muszš być one w uchwale zindywidualizowane albo uchwała powinna zawierać ich wykaz.

Tymczasem kontrolowana uchwała okreœla zachowania uczestników meczu piłki nożnej i innych imprez odbywajšcych się na stadionie. Powołano się przy tym na przepisy powszechnie obowišzujšce, piłkarskiego prawa zwišzkowego, które nie zostały zdefiniowane w słowniczku regulaminu.

WSA podziela troskę rady miejskiej o zapewnienie bezpieczeństwa na imprezach gminnych, które z racji liczby ich uczestników nie podlegajš regulacji ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Wprowadzenie takich regulacji na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorzšdzie gminnym może nastšpić jednak tylko w zakresie wynikajšcym z tego przepisu, a nie polegać na powielaniu regulacji zawartych w ustawach powszechnie obowišzujšcych.

sygnatura akt: II SA/Rz 1531/16

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL