Prenumerata 2018 już w sprzedaży - SPRAWDŹ!

Ustrój i kompetencje

Rada miasta może uchwalić regulamin turnieju piłki nożnej

Fotorzepa, Piotr Nowak
Rada miasta może uchwalić regulamin turnieju piłki nożnej, ale tylko gdy rozgrywa się on na gminnych boiskach.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie stwierdził nieważność uchwały rady miasta w Ustrzykach Dolnych w sprawie regulaminu meczu piłki nożnej niebędącego imprezą masową.

W tej sprawie zwrócił się do niego wojewoda podkarpacki. Dopatrzył się on w uchwale szeregu uchybień. Według niego tylko niektóre zapisy uchwały dotyczą korzystania z gminnych boisk. Tytuł uchwały, jak i treści zawarte w jej art. jednoznacznie wskazują, że uchwała dotyczy imprezy sportowej. Tym samym uchwała narusza art. 7 konstytucji, ponieważ gmina nie posiadała upoważnienia ustawowego do regulowania turnieju piłki.

W odpowiedzi burmistrz gminy Ustrzyki Dolne wniósł o oddalenie skargi. Tłumaczył, że uchwałę podjęto na wniosek prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, komendanta wojewódzkiego Policji w Rzeszowie i wojewody podkarpackiego. Podczas sesji zarówno burmistrz, jak i radni miejscy mieli wprawdzie wątpliwości co do możliwości uchwalenia regulaminu, ale ostatecznie został on przyjęty. Zauważył też, że treść regulaminu została zaproponowana przez wojewodę, który obecnie ją kwestionuje.

WSA uznał, że skarga zasługiwała na uwzględnienie i uchwałę należały wyeliminować z obrotu prawnego. Podstawą prawną uchwały rady miejskiej był art. 40 ustawy o samorządzie gminnym. Zawiera on wiele ustępów, ale rada miasta nie powołała się na żaden konkretny, co jest błędem.

Zdaniem WSA nie budzi wątpliwości, że rada miejska w Ustrzykach Dolnych miała prawo podjąć uchwałę w zakresie ustalenia regulaminu korzystania z obiektu, na którym są rozgrywane mecze piłki nożnej lub organizowane inne imprezy, ale muszą to być obiekt gminny i służący użyteczności publicznej. Muszą być one w uchwale zindywidualizowane albo uchwała powinna zawierać ich wykaz.

Tymczasem kontrolowana uchwała określa zachowania uczestników meczu piłki nożnej i innych imprez odbywających się na stadionie. Powołano się przy tym na przepisy powszechnie obowiązujące, piłkarskiego prawa związkowego, które nie zostały zdefiniowane w słowniczku regulaminu.

WSA podziela troskę rady miejskiej o zapewnienie bezpieczeństwa na imprezach gminnych, które z racji liczby ich uczestników nie podlegają regulacji ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Wprowadzenie takich regulacji na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym może nastąpić jednak tylko w zakresie wynikającym z tego przepisu, a nie polegać na powielaniu regulacji zawartych w ustawach powszechnie obowiązujących.

sygnatura akt: II SA/Rz 1531/16

Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL