Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ustrój i kompetencje

Czy rada gminy może ustalić zasady korzystania z jeziora

Fotolia.com
Rada gminy ma prawo okreœlić zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urzšdzeń użytecznoœci publicznej. Œródlšdowe wody powierzchniowe płynšce stanowiš własnoœć Skarbu Państwa.

- Rada gminy chce uchwalić regulamin korzystania z jeziora położonego na jej terenie. Czy ma takie uprawnienia?

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorzšdzie gminnym rada gminy może swoimi uchwałami, stanowišcymi akty prawa miejscowego, okreœlać zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urzšdzeń użytecznoœci publicznej. Przyjmuje się np., że działka (nieruchomoœć), będšca własnoœciš gminy, może być zakwalifikowana jako obiekt gminny (por. wyrok Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Kielcach z 30 czerwca 2016 r., sygn. II SA/Ke 177/16, LEX nr 2076576). W przypadku, gdy chodzi o korzystanie z jeziora, konieczne jest jednak uwzględnienie przepisów ustawy – Prawo wodne (dalej p.w.).

Zgodnie z art. 5 ust. 3 p.w. œródlšdowe wody powierzchniowe dzielš się na:

- płynšce, do których zalicza się m.in. wody w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych o cišgłym bšdŸ okresowym naturalnym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz

- stojšce, do których zalicza się wody w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych niezwišzanych bezpoœrednio, w sposób naturalny, z powierzchniowymi wodami płynšcymi.

W myœl art. 10 ust. 1a p.w. œródlšdowe wody powierzchniowe płynšce stanowiš własnoœć Skarbu Państwa. Natomiast wody stojšce znajdujšce się w granicach nieruchomoœci gruntowej stanowiš własnoœć właœciciela tej nieruchomoœci (art. 12 ust. 1 p.w.). W p.w. przyjęto, że prawo własnoœci wód powierzchniowych rozcišga się na prawo własnoœci gruntu. Grunty pokryte wodami powierzchniowymi stanowiš własnoœć właœciciela tych wód. Przez grunty pokryte œródlšdowymi wodami powierzchniowymi rozumie się grunty tworzšce dna i brzegi cieków naturalnych, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych, w granicach linii brzegu (art. 14 ust. 1–1a p.w.).

W sytuacji, gdy dane jezioro zalicza się do wód płynšcych, zgodnie z p.w. jest własnoœciš Skarbu Państwa. Jednostka samorzšdu terytorialnego (np. gmina) może być tylko właœcicielem jezior uznanych za wodę stojšcš (por. rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego z 16 lipca 2015 r., znak NK-I.4131.107.2015.AHor, DzU woj. lubus. z 2015 r. poz. 1387). W wyroku WSA w Łodzi z 8 stycznia 2008 r. (sygn. II SA/Łd 1000/07, LEX nr 381609) zwrócono uwagę, że brak jest podstaw do podejmowania przez organ stanowišcy jednostki samorzšdu terytorialnego uchwały wprowadzajšcej zasady korzystania ze zbiornika wodnego, który nie stanowi własnoœci tej jednostki. Korzystanie z wód publicznych stanowišcych własnoœć Skarbu Państwa ma charakter powszechny i wszelkie ograniczenia w korzystaniu, dysponowaniu tymi wodami powinny wynikać z p.w.

Zasadnicze znaczenie dla uprawnień gminy ma więc ocena, czy dane jezioro zalicza się do wód płynšcych czy stojšcych. W sytuacji, gdy posiada ono naturalne dopływy lub odpływy z wodami powierzchniowymi, zalicza się do wód płynšcych, w zwišzku z czym stanowi własnoœć Skarbu Państwa (por. wyrok Naczelnego Sšdu Administracyjnego z 22 lutego 2017 r., sygn. II OSK 144/17, LEX nr 2279364). Podnosi się natomiast, że za gminny obiekt użytecznoœci publicznej można uznać np. plażę nad jeziorem.

podstawa prawna: art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorzšdzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 446 ze zm.)

podstawa prawna: art. 5 ust. 3, art. 10 ust. 1a, art. 12 ust. 1, art. 14 ust. 1–1a ustawy z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 469 ze zm.)

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL