Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ustrój i kompetencje

Wyrok TK ws. ustaw referendalnych

www.sxc.hu
Zakaz rozpowszechniania materiałów referendalnych można wzruszyć, żšdajšc wznowienia postępowania.

Przepisy ustawy o referendum ogólnokrajowym w zakresie, w jakim wyłšczajš dopuszczalnoœć wznowienia postępowania w sprawie dotyczšcej rozpowszechniania w materiałach referendalnych nieprawdziwych informacji, sš niezgodne z konstytucjš.

Tak wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zapadł 20 kwietnia. Jednoczeœnie TK stwierdził niekonstytucyjnoœć analogicznego postanowienia z ustawy o referendum lokalnym.

O stwierdzenie niekonstytucyjnoœci przepisów ustaw referendalnych wnioskował do Trybunału Konstytucyjnego rzecznik praw obywatelskich.

Zaskarżone przepisy stanowiš, że każdy może zwrócić się do sšdu o zakazanie rozpowszechniania materiałów referendalnych, jeżeli naruszajš jego interes prawny. Takie wnioski rozpatrywane sš w 24-godzinnych terminach przez sšd okręgowy (pierwsza instancja) oraz apelacyjny (druga instancja). Od wyroku sšdu drugiej instancji stronom nie przysługujš zaœ żadne œrodki prawne, co oznacza, że wydanych w drugiej instancji orzeczeń nie można zaskarżyć, ani też żšdać wznowienia postępowania w sprawie.

W ocenie rzecznika praw obywatelskich regulacje takie istotnie ograniczajš prawo do sšdu. Z argumentacjš tš zgodzili się prokurator generalny i Sejm. Podzielił jš także Trybunał Konstytucyjny, stwierdzajšc, że naruszajš one art. 45 ust. 1 oraz art. 77 ust. 2 konstytucji.

sygnatura akt: K 10/15

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL