Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ustrój i kompetencje

Łatwiej wycišć drzewo sšsiada

123RF
Wójt wyda decyzję o szybkiej wycince drzewa zagrażajšcego sšsiednim nieruchomoœciom. Jeœli właœciciel posesji tego nie zrobi, zostanie usunięte na jego koszt.

Szykuje się kolejna zmiana w wycince drzew. Tym razem projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody przygotowała sejmowa Komisja ds. Petycji. Jest to reakcja na petycję, która wpłynęła do Sejmu.

Projekt stwarza możliwoœć wycinki drzew zagrażajšcych życiu lub zdrowiu ludzi lub budynkom bez uzyskania uprzedniej zgody właœciciela działki, na której ono roœnie.

Przykładowo gdy chore drzewo niebezpiecznie przechyla się na sšsiedniš działkę i zagraża stojšcemu na niej domowi jednorodzinnemu. W takim wypadku będzie można zwrócić się do wójta, burmistrza, prezydenta miasta, by wydał decyzję o usunięciu drzewa. Nie trzeba będzie zabiegać o zgodę właœcicieli nieruchomoœci.

W decyzji zostanie wyznaczony termin usunięcia drzewa. Jeżeli zostanie zlekceważony i drzewo nie zniknie z działki, to wójt (burmistrz, prezydent miasta) usunie je na koszt zobowišzanej do tego osoby.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach decyzji może być nadany rygor natychmiastowej wykonalnoœci. Przykładowo: drzewo jest mocno nadłamane i w każdej chwili może spaœć na przechodniów. Wtedy jest powód, by działać bez zbędnej zwłoki.

Podobne zasady majš obejmować drzewa rosnšce na nieruchomoœciach wpisanych do rejestru zabytków. W tym wypadku jednak decyzję w sprawie wycinki będzie wydawać wojewódzki konserwator zabytków. Ona także będzie mógł nadać jej rygor natychmiastowej wykonalnoœci.

Sejmowa komisja przypomina, że obecnie polskie prawo przewiduje możliwoœć szybkiego wycięcia drzewa bez posiadania zgody właœciciela nieruchomoœci, na którym ono roœnie, ale tylko w ograniczonym zakresie. Mogš je usunšć służby ratownicze m.in. straż pożarna, ale tylko podczas akcji ratowniczej.

Obecnie przepisy ustawy o ochronie przyrody nie dajš zaœ żadnych podstaw do wycinki tylko z tego powodu, że drzewo zagraża życiu lub zdrowiu człowieka.

Nowe przepisy majš wejœć w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw.

etap legislacyjny: wpłynšł do Sejmu

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL