Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ustrój i kompetencje

Porozumienie międzygminne nie wpływa na stanowienie prawa miejscowego

Fotorzepa, Jerzy Dudek
W razie zawarcia porozumienia międzygminnego, gmina wykonujšca zadania objęte tym porozumieniem przejmuje prawa i obowišzki pozostałych gmin, zwišzane z powierzonymi jej zadaniami. Przez zawarcie porozumienia nie można jednak przenieœć uprawnień prawotwórczych.

- Gminy chcš zawrzeć porozumienie międzygminne dotyczšce lokalnego transportu zbiorowego (jedna z gmin przejmie częœć zadań drugiej gminy w tym zakresie). Czy w takim porozumieniu można zastrzec przeniesienie na gminę przejmujšcš zadania uprawnień do stanowienia aktów prawa miejscowego przysługujšcych drugiej gminie?

Nie. Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o samorzšdzie gminnym (dalej u.s.g.) na podstawie upoważnień ustawowych gmina ma prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowišzujšcych na obszarze tej gminy. Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały (art. 41 ust. 1 u.s.g.). W myœl art. 74 u.s.g. gminy mogš zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich okreœlonych przez nie zadań publicznych (np. w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – art. 7 ust. 1 pkt 4 u.s.g.). Gmina wykonujšca zadania objęte porozumieniem przejmuje prawa i obowišzki pozostałych gmin, zwišzane z powierzonymi jej zadaniami, a gminy te majš obowišzek udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania.

Na mocy porozumienia nie tworzy się nowej struktury organizacyjnej, a gmina przejmujšca zadania w tym trybie realizuje je przez swoje organy i jednostki organizacyjne (por. np. wyrok Naczelnego Sšdu Administracyjnego w Lublinie z 27 wrzeœnia 1994 r., sygn. SA/Lu 1906/94, LEX nr 1688471).

Jak wyjaœniono w wyroku NSA z 3 czerwca 2014 r. (sygn. II GSK 743/13, LEX nr 1519195), gmina przejmujšca zadania do wykonania na mocy porozumienia międzygminnego wykonuje je w swoim imieniu. Gmina przekazujšca zadanie traci zwišzane z nim uprawnienia i obowišzki (z wyjštkiem finansowania realizacji). Powierzenie realizacji zadania publicznego przez gminę na mocy porozumienia nie obejmuje jednak przekazania kompetencji prawotwórczych w tym zakresie gminie przejmujšcej te zadania do wykonania.

W myœl art. 94 Konstytucji RP organy samorzšdu terytorialnego ustanawiajš akty prawa miejscowego obowišzujšce na obszarze działania tych organów. Nie ma więc podstaw do tego, aby właœciwy organ gminy przekazał swoje uprawnienia do stanowienia prawa miejscowego organowi innej gminy. W art. 74 ust. 2 u.s.g. mowa jest co prawda o przejęciu praw i obowišzków zwišzanych z powierzonymi zadaniami, ale nie obejmuje to prawa do stanowienia w imieniu innej gminy przepisów powszechnie obowišzujšcych na jej obszarze. W wyroku tym podkreœlono, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (dalej u.p.t.z.), w razie zawarcia odpowiedniego porozumienia, funkcję organizatora publicznego transportu zbiorowego wykonuje gmina, która przejęła realizację zadania. W myœl art. 7 ust. 4 pkt 1 u.p.t.z. w przypadku gminy okreœlone w ustawie zadania organizatora wykonuje wójt (burmistrz, prezydent miasta). Powierzenie danej gminie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego dotyczy tylko kwestii wykonawczych i nie daje uprawnień do stanowienia prawa.   —Anna Puszkarska, radca prawny

podstawa prawna: art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (DzU z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.)

podstawa prawna: art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 40 ust. 1-2, art. 41 ust. 1, art. 42, art. 74 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorzšdzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)

podstawa prawna: art. 7 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1, art. 8, art. 15 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 2136 ze zm.)

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL