Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ustrój i kompetencje

Wpływ przepisów przejściowych na wydawanie decyzji środowiskowych

Fotorzepa, Marian Zubrzycki MZub Marian Zubrzycki
Od miesišca panuje bałagan przy wydaniu decyzji œrodowiskowych. Winne sš przepisy przejœciowe, które wprowadziło nowe prawo wodne. Posłowie PiS chcš je naprawić.

We wtorek do Sejmu wpłynšł projekt posłów PiS w sprawie przepisów przejœciowych do zmian, które prawo wodne wprowadziło do ustawy o udostępnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie (dalej: ustawa œrodowiskowa). Obecne przepisy przewidujš, że do spraw wszczętych przed datš ich wejœcia w życie, tj. 1 stycznia 2018 r., stosuje się nowe regulacje. Powoduje to liczne wštpliwoœci interpretacyjne, np. czy inwestor musi ponownie się starać o postanowienie, czy istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na œrodowisko, choć uzyskał je przed Nowym Rokiem.

Posłowie proponujš więc, by do postępowań wszczętych, a niezakończonych do 1 stycznia stosować stare uregulowania. Chodzi m.in. o wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach oraz o ponownš ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na œrodowisko.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia obowišzujš nowe zasady prowadzenia postępowań w sprawie decyzji œrodowiskowej. Zmieniły się zasady ustalania stron. Wczeœniej wykorzystywano do tego art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego. Teraz ustawa œrodowiskowa ma już własne zasady ustalania stron postępowania. A te mówiš jasno, że sš nimi tylko wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo do nieruchomoœci znajdujšcej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Chodzi tylko o działki: przylegajšce bezpoœrednio do działek, na których będzie prowadzona inwestycja; dla których zostałyby obniżone standardy jakoœci œrodowiska; znajdujšce się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia.

etap legislacyjny: przed pierwszym czytaniem

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL