Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ustrój i kompetencje

Rada powiatu może ustalać godziny pracy aptek

Fotolia.com
Ustalanie godzin pracy aptek znajdujšcych się na terenie danego powiatu należy do wyłšcznej właœciwoœci rady powiatu. Nie może ona przekazać tej kompetencji innym podmiotom np. kierownikom aptek.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludnoœci i zapewniać dostępnoœć œwiadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, œwięta i inne dni wolne od pracy – art. 94 ust. 1 ustawy z 6 wrzeœnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

Organem uprawnionym do ustalenia rozkładu godzin pracy aptek na terenie danego powiatu jest rada powiatu. Dokonuje ona ustalenia w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii wójtów (odpowiednio burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorzšdu aptekarskiego (art. 94 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne). Również zmiany w przyjętym w drodze uchwały rozkładzie godzin pracy mogš być wprowadzone wyłšcznie, poprzez przyjętš w analogicznym trybie uchwałę, zmieniajšcš okreœlony rozkład godzin pracy aptek.

W zwišzku z tym, że tylko rada powiatu posiada kompetencję do okreœlania godzin pracy aptek na terenie powiatu, zatem nie może ona delegować tego uprawnienia na inne podmioty np. na kierowników aptek (rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody œlšskiego z 5 stycznia 2018 r., nr NPII.4131.1.684.2017). Stanowisko to potwierdził także wojewoda œlšski w rozstrzygnięciu nadzorczym z 5 kwietnia 2012 r. (nr NPII.4131.1.94.2012) w którym wskazał, że „rada powiatu jest jedynym organem władnym do ustalania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, znajdujšcych się na terenie powiatu. Rada powiatu, ustalajšc rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w formie aktu prawa miejscowego, majšc na względzie potrzebę ochrony zdrowia publicznego oraz dostępnoœć do konkretnych aptek, powinna okreœlić jednoznacznie dzienny i godzinny rozkład pracy aptek znajdujšcych się na terenie powiatu. Umożliwienie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek podmiotom prowadzšcym apteki jest nielegalnš subdelegacjš materii, którš można uregulować jedynie w formie aktu prawa miejscowego".

podstawa prawna: art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z 6 wrzeœnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 2211)

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL