Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ustrój i kompetencje

Obowišzek usunięcia lodu nie może dotyczyć całej nieruchomości

Fotorzepa, Roman Bosiacki
W regulaminie utrzymania czystoœci i porzšdku na terenie gminy ustala się obowišzki zwišzane z uprzštaniem tylko tych częœci nieruchomoœci, które służš do użytku publicznego, a nie całych nieruchomoœci. Obowišzek oczyszczania chodników przez właœcicieli nieruchomoœci wynika z przepisów ustawy.
- Rada gminy chce zastrzec w regulaminie utrzymania czystoœci i porzšdku na terenie gminy, że właœciciele nieruchomoœci majš obowišzek niezwłocznego podjęcia działań usuwajšcych lub co najmniej ograniczajšcych œliskoœć na terenie ich nieruchomoœci oraz na chodnikach położonych wzdłuż ich nieruchomoœci. Czy przysługuje jej takie uprawnienie? Nie. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o utrzymaniu czystoœci i porzšdku w gminach (dalej u.c.p.) w regulaminie utrzymania czystoœci i porzšdku, uchwalanym przez radę gminy po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, okreœla się m.in. wymagania w zakresie uprzštania błota, œniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z częœci nieruchomoœci służšcych do użytku publicznego. W art. 5 ust. 1 pkt 4 u.c.p. zastrzeżono, że do obowišzków właœcicieli nieruchomoœci należy uprzštanie błota, œniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomoœci, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzielonš częœć drogi publicznej służšcš dla ruchu pieszego położonš bezpoœrednio przy granicy nieruchomoœci. Właœciciel nieruchomoœci nie ma obowišzku uprzštania chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. W orzecznictwie podkreœla się, że regulamin utrzymania czystoœci i porzšdku nie może wprowadzać obowišzku uprzštania przez właœciciela nieruchomoœci œniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z częœci nieruchomoœci nie służšcych do użytku publicznego. Dotyczy to np. dachów i gzymsów - nawet w sytuacji, gdy wystajš nad powszechnie dostępnymi cišgami komunikacyjnymi (por. np. wyrok Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Łodzi z 13 sierpnia 2015 r., sygn. II SA/Łd 515/15, LEX nr 1793725). Okreœlone w art. 4 u.c.p. wyliczenie elementów uchwały w przedmiocie regulaminu utrzymania porzšdku i czystoœci ma charakter wyczerpujšcy, co oznacza, że nie wolno w nim zamieszczać postanowień, które wykraczałyby poza treœć tej regulacji. Rada gminy nie ma prawa do stanowienia aktów prawa miejscowego rozstrzygajšcych zagadnienia inne niż wymienione w udzielonym jej upoważnieniu ani do rozstrzygania powierzonych jej kwestii w inny sposób niż wskazany przez ustawodawcę (por. np. wyrok WSA w Krakowie z 20 grudnia 2016 r., sygn. II SA/Kr 1347/16, LEX nr 2192342). W wyroku WSA w Gliwicach z 12 lutego 2016 r. (sygn. II SA/Gl 1138/15, LEX nr 1980496) zwrócono uwagę, że na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. b u.c.p. rada gminy nie może nakazać właœcicielom nieruchomoœci usuwania bšdŸ ograniczania œliskoœci na terenie ich nieruchomoœci ani wskazać terminu wykonania tego obowišzku jako niezwłoczny. Takiego upoważnienia nie stanowi także art. 5 ust. 1 pkt 5 u.c.p., który nakłada na właœcicieli nieruchomoœci obowišzek zapewnienia utrzymania czystoœci i porzšdku przez realizację innych obowišzków okreœlonych w regulaminie, gdyż tak sformułowany obowišzek wykracza poza normę kompetencyjnš zawartš w art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. b u.c.p. W wyroku WSA w Gliwicach z 9 stycznia 2015 r. (sygn. II SA/Gl 1151/14, LEX nr 1625180) zaznaczono, że w regulaminie nie można nakazać właœcicielom nieruchomoœci usuwania bšdŸ ograniczania œliskoœci chodników, gdyż ich obowišzki w tym zakresie wynikajš z art. 5 ust. 1 pkt 4 u.c.p. (por. także wyrok WSA w Warszawie z 9 listopada 2017 r., sygn. VIII SA/Wa 222/17, LEX nr 2407130). Rada nie może również np. nakazać właœcicielowi nieruchomoœci stosowania piasku czy innego odpowiedniego œrodka do zlikwidowania œliskoœci chodnika (wyrok WSA w Poznaniu z 10 grudnia 2014 r., sygn. IV SA/Po 746/14, LEX nr 1573321). ?
—Anna Puszkarska, radca prawny podstawa prawna: art. 4 ust. 2 pkt. 1 lit. b, art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porzšdku w gminach (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1289 ze zm.)
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL