Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Usługi, ceny, zarobki

Polskie kancelarie prawnicze chcš pracować dla firm z państw byłego ZSRR

Fotolia
Państwa byłego ZSRR to bardzo obiecujšcy, choć ryzykowny rynek. Rodzi to duże zapotrzebowanie na usługi prawnicze, także dla pełnomocników z Polski.

Roœnie zainteresowanie polskich firm Kazachstanem, a wraz z nim zapotrzebowanie na usługi prawne. Prowadzšc interesy w którymœ z państw byłego ZSRR, dobrze bowiem jest zapewnić sobie wyspecjalizowanš opiekę prawnš.

Przykładowo, kancelaria GSW Legal rozpoczęła niedawno współpracę z wywodzšcš się z Kazachstanu organizacjš Grata International. Działa ona w 21 państwach w Europie, Azji i Ameryce Północnej, ale współpraca z GSW Legal dotyczy w szczególnoœci Kazachstanu, Rosji, Gruzji, Białorusi i Ukrainy.

– W Polsce od wielu lat wszyscy patrzš na Zachód, a Wschód to też rynek o potężnym potencjale – mówi radca prawny Rafał Szalc, partner w kancelarii GSW Legal Grabarek Szalc i Wspólnicy.

Dlatego coraz więcej przedsiębiorców interesuje się państwami Azji Œrodkowej, np. Kazachstanem.

– To ogromne państwo, położone między Rosjš a Chinami, graniczšce też z innymi państwami byłego ZSRR, które posiada wielkie zasoby naturalne – zauważa Rafał Szalc. – Ekonomicznie coraz bardziej podkreœla swojš niezależnoœć, a ponadto – pozytywnie postrzega się tam Polaków.

Zdaniem Szalca nie należy też przesadnie bać się ryzyka politycznego w państwach byłego ZSRR.

– Tak długo, jak mówimy o relacjach między podmiotami prywatnymi (niepaństwowymi), niektóre rozwišzania systemów prawnych tych państw mogš pozytywnie wpływać na ich sytuację. Przykładowo w Rosji i na Białorusi sšd ma obowišzek rozstrzygnięcia sprawy w okreœlonym terminie, np. trzy miesišce w I instancji. Takie rozwišzanie może się przyczynić do mniej drobiazgowego rozpatrzenia spraw, ale niewštpliwie wpływa pozytywnie na pewnoœć obrotu. Jest to ważne szczególnie w sprawach, w których liczy się szybkoœć – dodaje.

W przypadku zaœ sporów, w których stronš jest organ państwowy (celny, podatkowy), spółka państwowa albo sprawa w jakiœ inny sposób powišzany z interesem danego państwa, można liczyć się z sytuacjš wydłużenia i utrudnieniami w rozstrzygnięciu sporu. – Należy też przy dokonywaniu inwestycji upewnić się co do ograniczeń w zakresie wycofywania kapitału bšdŸ zysku – mówi Rafał Szalc. Š?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL