Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Usługi, ceny, zarobki

Coworking prawników: etyczny ale uwaga na dane osobowe

123RF
Korzystanie przez prawników z wynajmowanej przestrzeni biurowej nie narusza etyki, ale wymaga zachowania pewnych œrodków ostrożnoœci.

W Warszawie œrednia cena biura w dobrej lokalizacji to 23 euro za metr kwadratowy. Na taki wydatek może sobie pozwolić niewielu poczštkujšcych pełnomocników – a w zeszłym tygodniu do egzaminów zawodowych przystšpiło ponad 5 tys. aplikantów.

Mogš co prawda prowadzić działalnoœć w domu, ale to wišże się z pewnymi niedogodnoœciami. Lepszym i coraz bardziej popularnym rozwišzaniem jest coworking, czyli korzystanie z przestrzeni biurowej współdzielonej z innymi osobami. W tym wypadku koszty spadajš do kilkuset złotych, ale mogš pojawić się problemy zwišzane z etykš i tajemnicš zawodowš.

Zachować poufnoœć

– Trudno wyobrazić sobie spotkanie z klientem w takim miejscu w obecnoœci osób trzecich, ponieważ naruszałoby to poufnoœć i zaufanie – mówi Ryszard Ostrowski, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych. – Ale już pisanie apelacji w biurze mogłoby być teoretycznie dopuszczalne. Nie wolno jednak rozkładać w takim miejscu dokumentów ani korzystać z akt w taki sposób, by choćby teoretycznie wglšd w nie mogły mieć osoby trzecie. Ponadto na względzie należy mieć zapisy kodeksu etyki o wykonywaniu zawodu z należytš starannoœciš oraz nakazujšce dbać o godnoœć zawodu radcy prawnego – dodaje wiceprezes.

Kodeksy etyczne radców i adwokatów nie zawierajš jednak przepisów odnoszšcych się wprost do coworkingu.

– Sš natomiast zasady wykonywania zawodu w lokalach wraz z innymi osobami – mówi Maciej Œlusarek, przewodniczšcy Komisji Etyki i Tajemnicy Adwokackiej w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. – Wraz z orzecznictwem sšdów dyscyplinarnych wystarczš one do stworzenia jasnych wytycznych, jak majš pracować adwokaci w przestrzeni coworkingowej – tłumaczy.

I wylicza, o co trzeba zadbać: zamykane szafy na akta, osobna przestrzeń na spotkania (np. sale konferencyjne) dla zachowania tajemnicy i komfortu klienta, ochrona dostępu do komputera i sieci, zobowišzanie do zachowania poufnoœci dla personelu biura coworkingowego.

Większoœć biur coworkingowych, zwłaszcza tych przeznaczonych dla prawników, spełnia te wymagania. Pełnomocnik musi jednak sam pamiętać o tym, żeby np. zablokować komputer, gdy od niego odchodzi, albo też odpowiednio szybko zabrać dokumenty ze wspólnej drukarki (lepiej jednak zainwestować we własnš).

Należy także pamiętać o podpisaniu z biurem odpowiednich umów powierzenia danych osobowych klientów, zarówno przetwarzanych online (sieć wewnętrzna), jak i w tradycyjnej korespondencji.

Nie tylko młodzi

Korzystanie z coworkingu nie jest jednak domenš jedynie poczštkujšcych radców i adwokatów – często korzystajš z nich także ci doœwiadczeni, żeby zminimalizować koszty. Zdarza się także dzielenie biura przez kilku prawników, np. korzystajš z niego w różne dni.

Sale konferencyjne bywajš nawet wynajmowane na godziny, np. aby spotkać się z klientem w pobliżu jego siedziby lub sšdu. Jest to szczególnie przydatne, gdy pełnomocnik okazjonalnie przyjeżdża do innego miasta i potrzebuje miejsca do pracy. Š?

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

Maciej Gutowski, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu

Samo korzystanie z biur coworkingowych, czy nawet wynajmowanie ich na godziny nie jest naruszeniem etyki adwokackiej. Nie da się jednak prowadzić tej działalnoœci bez poszanowania tajemnicy adwokackiej i prywatnoœci klientów. Dlatego korzystajšc z takiego biura, trzeba zabezpieczyć akta i dane, najlepiej zamykajšc je w szafie pancernej albo zabierajšc ze sobš. Należy też zapewnić odpowiednie warunki spotkań z klientami, wštpię, by któryœ zgodził się na rozmowę w pokoju, w którym pracuje jeszcze kilka innych osób. Zarejestrowanie kancelarii pod adresem takiego biura jest możliwe, choć trzeba brać pod uwagę inne usługi w nim œwiadczone. Niektóre, np. szeroko rozumiana branża rozrywkowa, mogš być nie do pogodzenia z powagš zawodu adwokata. W skrajnych przypadkach nawet uniemożliwiš działalnoœć adwokackš.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL