Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Usługi, ceny, zarobki

Adwokat musi opłacić pismo bez wezwania

123RF
Jeżeli sšd odmówi zwolnienia z opłaty sšdowej, pełnomocnik będzie musiał jš sam wnieœć. Inaczej przygotowany przez niego pozew trafi do kosza.
To sedno czwartkowej uchwały siedmioosobowego składu Sšdu Najwyższego, który nadał jej moc zasady prawnej. Oznacza ona, że nieopłacona apelacja, zażalenie czy skarga kasacyjna nie odnosi skutku i nie zostanie rozpoznana (jakby nie była w ogóle złożona). Dotyczy to spraw, w których występujš adwokaci, radcy prawni czy rzecznicy patentowych. Sędzia Marcin Łochowski wskazuje, że w warszawskich sšdach Okręgowym i Apelacyjnym profesjonalni pełnomocnicy masowo występujš o zwolnienie klienta od kosztów sšdowych (opłat). Nie wszystkie wnioski sšdy uwzględniajš albo uwzględniajš w częœci i tę brakujšcš opłatę wnoszšcy pismo procesowe winien uiœcić.

To twardy rygor

Kwestia ta wynikła w sprawie skargi kasacyjnej spółki reprezentowanej przez radcę prawnego złożonej wraz z wnioskiem o zwolnienie jej z opłaty. Sšd Okręgowy w Krakowie odmówił zwolnienia, a gdy spółka skargi nie opłaciła odrzucił jš. W odwołaniu do SN spółka argumentowała, że sšd powinien jš jeszcze wezwać do uiszczenia opłaty. Spraw takich każdego roku sš setki tysięcy, tymczasem od kilu lata trwa spór czy w takich sytuacjach obwišzuje ogólna reguła z art. 130 § Kodeksu postępowania cywilnego. Mówi on, że jeœli pismo procesowe nie zostało należnie opłacone, sędzia wzywa stronę do jego opłacenia w terminie tygodniowym pod rygorem zwrócenia pisma. Zasadę tę potwierdza art. 112 ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych, przy czym jest ona wyłšczona jeżeli pismo zostało wniesione przez profesjonalnego pełnomocnika. Mec. Łukasz Gładki, pełnomocnik pozwanej twierdził, że nie wymaga to wyjaœniania.

Bez wzywania

Ale nawet dla SN była ona niejasna i poddał jš pod osšd. Na tle tej niejasnoœci zrodziły się dwa stanowiska. Pierwsze, że doręczenie postanowienia o prawomocnym oddaleniu wniosku o zwolnienie z kosztów, nie uchyla obowišzku wezwania pełnomocnika do uiszczenia opłaty. Niezasadne było więc odrzucenie skargi. Według drugiego, sšd nie ma obowišzku wezwania do uzupełnienia opłaty, gdyż doręczenia odmowy zwolnienia z kosztów zastępuje je. SN się do niego przychylił. Jak wskazał w uzasadnieniu sędzia SN Henryk Pietrzkowski, wezwanie ma charakter informacyjny o czymœ, o czym prawnik i tak powinien wiedzieć. Tym bardziej że sam wnosi o zwolnienie z opłaty, którš musi obliczyć, więc w razie odmowy winien jš uzupełnić. Sędzia zaznaczył, że te rygory nie dotyczš sytuacji, gdy podsšdny, choć ma adwokata, sam wnosi odwołanie. Wtedy musi być wezwany do zapłaty. Andrzej Michałowski - ?adwokat z Warszawy Jako profesjonalny pełnomocnik nie potrzebuję dodatkowych wezwań sšdu w sytuacjach oczywistych, interpretowanych zgodnie z zasadami wykładni w procedurze cywilnej, takich jak właœnie automatyczny obowišzek uiszczenia opłaty po oddaleniu wniosku o zwolnienie od kosztów. Znam przecież art. 112 § 3 ustawy o kosztach. To, co zagraża sensowi procesu cywilnego, tkwi od dawna w prostackim założeniu, że profesjonalni pełnomocnicy nie tylko majš znać i stosować prawo, ale pod nieproporcjonalnie groŸnymi rygorami muszš antycypować indywidualne i osobiste, nie zawsze przecież trafne poglšdy każdego sędziego na treœć i stosowanie norm prawnych. I na uchylenie nadmiernych formalistycznych rygorów w takim zakresie wcišż bezskutecznie czekam. Sygn. akt: III CZP 82/16
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL