Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Urzędnicy

Nagrody plagš administracji - kto je otrzymuje

Fotolia.com
Premie w urzędach nie sš dla najlepszych. To od lat stały dodatek do pensji.

Klub Prawa i Sprawiedliwoœci w 2012 r. złożył w Sejmie projekt, który zakładał likwidację gabinetów politycznych, m.in. w ministerstwach. Uznał je za zbyt kosztowne. Teraz o pomyœle zdaje się nie pamiętać, a członków gabinetów sowicie nagradza.

Hojny jak minister finansów

Na przykład w Ministerstwie Finansów nagrody zostały wypłacone oœmiu członkom gabinetu. Najwyższa wyniosła 25 tys. zł brutto, najniższa – 1,5 tys. zł. Przyznawano je kilkakrotnie. W sumie na ten cel w 2017 r. przeznaczono 140,5 tys. zł. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi każdy z czterech członków gabinetu politycznego dostał w zeszłym roku nagrodę. Wynosiły od 2,2 tys. do 9,5 tys. zł. W sumie wydano na nie 44,5 tys. zł, a ich przyznanie uzasadniono szczególnym zaangażowaniem w wykonywanie powierzonych obowišzków. Chlubnym wyjštkiem jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Œródlšdowej, w którym nie ma gabinetu politycznego.

Częœć ministerstw, mimo że minšł ustawowy termin na odpowiedŸ, nie przesłała informacji o nagrodach. Tak było m.in. z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Sprawiedliwoœci, Ministerstwem Energii czy Obrony Narodowej.

Bonus za obecnoœć

Nagradzanie niemal wszystkich to plaga polskiej administracji. Problem dotyczy nie tylko członków gabinetów politycznych, ale też korpusu służby cywilnej. Na przykład w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim na 1130 zatrudnionych nagrody przyznano 1110 członkom urzędniczego korpusu. Wynosiły od 90 do 7,5 tys. zł. Ich przyznanie motywowano zaangażowaniem w wykonywanie dodatkowych zadań, samodzielnym i prawidłowym wykonywaniem trudnych, niestandardowych lub priorytetowych zadań czy kreatywnoœciš.

Z kolei w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim nagrody przyznano 495 członkom korpusu służby cywilnej na 481,94 etatu. Wyższa liczba osób, które otrzymały nagrody od œredniorocznego zatrudnienia, wynika z ruchów kadrowych oraz faktu, że były przyznawane trzykrotnie w cišgu roku. Najwyższa wynosiła 6 tys. zł, natomiast najniższa 150 zł.

– Przy udzielaniu nagród bierze się pod uwagę wyniki pracy pracownika, jego zaangażowanie, aktualne osišgnięcia, a także brak długotrwałych absencji – wyjaœnia Danuta Janiak, dyrektor wydziału finansów i budżetu.

Fasadowe regulaminy

W urzędach wydano nawet regulaminy przyznawania nagród, ale pełniš one funkcję fasadowš. Bo zgodnie z ustawš o służbie cywilnej nagrody przyznaje się jedynie za szczególne osišgnięcia w pracy zawodowej. Nie sš więc dla wszystkich.

Trzeba zmienić system wynagradzania

– Ale nagrody w urzędach przysługujš właœciwie z automatu. Taka praktyka nie jest niczym nowym i wynika z niskiego poziomu wynagrodzeń w administracji – komentuje prof. Jakub Stelina, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. I dodaje, że należałoby przebudować system wynagradzania w służbie cywilnej. Ale do tego potrzeba porozumienia wszystkich sił politycznych, co w polskiej rzeczywistoœci jest niemożliwe.

– Nagrody sš stałym dodatkiem do pensji. W ten sposób obchodzi się prawo. A system wynagradzania osób zajmujšcych kierownicze stanowiska państwowe i w służbie cywilnej powinien być transparentny – zauważa Stanisław Tyszka, wicemarszałek Sejmu z Kukiz'15.

Reforma systemu wynagradzania w służbie cywilnej – to też jeden z najważniejszych wniosków zawartych w sprawozdaniu szefa służby cywilnej za zeszły rok. Zdaniem Dobrosława Dowiata-Urbańskiego system płac powinien być bardziej motywacyjny. A koniecznoœć zwiększenia konkurencyjnoœci wynagrodzeń w służbie cywilnej dotyczy zwłaszcza wysoko specjalistycznych stanowisk.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: k.wojcik@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL