Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Urzędnicy

Coraz więcej nadgodzin w służbie cywilnej

123RF
W ubiegłym roku aż o 5 proc. wzrosła liczba godzin ponadwymiarowych w korpusie służby cywilnej.

Członkowie korpusu służby cywilnej w zeszłym roku przepracowali ok. 870 tys. godzin nadliczbowych. Dla porównania – w 2015 r. było to ok. 828 tys. Najdłużej pracuje się w izbach administracji skarbowej i urzędach kontroli skarbowej. Zatrudnieni tam wypracowali aż 42 proc. nadgodzin. Tak wynika ze sprawozdania szefa służby cywilnej za 2016 r. W grupie izb administracji skarbowej i urzędach kontroli skarbowej zanotowano wzrost liczby godzin nadliczbowych o ok. 84 tys. Przybyło także przepracowanych godzin nadliczbowych w ministerstwach (o ok.18 tys.), ubyło zaœ w urzędach centralnych (o ok.6,5 tys.) oraz wojewódzkiej administracji zespolonej (o ok. 62 tys.).

Nie wszystkie godziny nadliczbowe rozliczono. Dlaczego tak się stało? Ze sprawozdania wynika, że najczęstszymi przyczynami nierozliczenia było ich wystšpienie pod koniec okresu rozliczeniowego oraz nadmiar obowišzków służbowych.

Od lat mówi się o koniecznoœci zmiany sposobu wynagradzania za nadgodziny przepracowane przez członków korpusu służby cywilnej. Obecnie nie ma za nie rekompensaty finansowej. Nadgodziny można rekompensować jedynie czasem wolnym, ale tylko w tym samym wymiarze. W ten sposób Polska narusza Europejskš Kartę Społecznš. Po objęciu urzędu szef służby cywilnej, Dobrosław Dowiat Urbański, obiecywał zajšć się kwestiš nadgodzin i znowelizować ustawę o służbie cywilnej (dalej usc). Na obietnicach się jednak skończyło.

Przepisy różnicujš uprawnienia pracowników służby cywilnej i urzędników służby cywilnej dotyczšce rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych. Ci ostatni w zeszłym roku wypracowali ok. 16 tys. nadgodzin. Oznacza to, że urzędnicy mianowani w zeszłym roku wypracowali œrednio 2 nadgodziny. Dla całej służby cywilnej, liczba przypadajšcych nadgodzin na osobę wyniosła 7,3.

Pracownikowi służby cywilnej za pracę wykonywanš na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje czas wolny w tym samym wymiarze (art. 97 ust. 6 usc). Natomiast urzędnikowi służby cywilnej za pracę w godzinach nadliczbowych wykonywanš w porze nocnej przysługuje czas wolny w tym samym wymiarze, a za pracę w niedzielę przysługuje dzień wolny od pracy w najbliższym tygodniu, zaœ za pracę w œwięto przysługuje inny dzień wolny (art. 97 ust. 7 i 8 usc). Oznacza to, że przepisy ustawy o służbie cywilnej nie przewidujš możliwoœci rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych wykonywanej przez urzędnika służby cywilnej od poniedziałku do pištku i w soboty w porze dziennej.

Na wniosek członka korpusu służby cywilnej czas wolny (art. 97 ust. 6 i 7 usc) oraz dzień wolny (art. 97 ust. 8 usc) przysługujšce z tytułu wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, mogš być udzielone w okresie bezpoœrednio poprzedzajšcym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu. Powinno się uwzględniać fakt, że rozliczenie godzin przepracowanych przez pracownika następuje z końcem okresu rozliczeniowego, w którym wystšpiła praca w godzinach nadliczbowych reguły więc udzielenie czasu wolnego i dnia wolnego z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych musi nastšpić w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym była wykonywana praca nadliczbowa, albo w następnym okresie rozliczeniowym, jeœli do końca poprzedniego okresu nie było możliwoœci zrekompensowania pracy nadliczbowej, np. wykonywanej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL