NSA: o terminie konkursu na prezesa RIO trzeba powiadomić wszystkich kandydatów

aktualizacja: 29.03.2016, 19:20
Foto: 123RF

O terminie konkursu na prezesa regionalnej izby obrachunkowej trzeba powiadomić wszystkich kandydatów.

REDAKCJA POLECA

Naczelny Sąd Administracyjny 23 marca 2016 r. uznał, że minister administracji miał podstawy do unieważnienia konkursu na prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

– Już samo niepowiadomienie wszystkich kandydatów na siedem dni przed konkursem o jego dacie było wystarczającym powodem do jego unieważnienia – uzasadniała Małgorzata Pocztarek, sędzia NSA. – Brak takiego zawiadomienia to nic innego jak pozbawienie ich konstytucyjnego prawa do równego dostępu do służby publicznej – argumentowała sędzia.

W wyniku konkursu przeprowadzonego w czerwcu 2014 r. prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach miał zostać Ireneusz Piasecki. W sierpniu minister administracji na skutek licznych odwołań unieważnił jednak konkurs. Wskazał m.in. zaniżenie wyniku testu jednego z kandydatów i zawyżenie innego; dopuszczenie jednego z kandydatów do konkursu mimo uchybienia terminu na złożenie aplikacji, a także niepoinformowanie we właściwym terminie wszystkich kandydatów o dacie konkursu.

Zwycięzca protestuje...

Ireneusz Piasecki zaskarżył rozstrzygnięcie ministra do WSA w Warszawie. Ten skargę oddalił. Sprawa trafiła do NSA. W kasacji zarzucił WSA, że wydał wyrok, używając w sentencji terminu „decyzja", co wprowadza w błąd: minister, unieważniając konkurs, nie wydaje decyzji. Wskazał też, że minister wydał rozstrzygnięcie po terminie. Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych stanowi, że minister administracji rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

...i przegrywa

– Część zarzutów kasacji znajduje uzasadnienie. Mimo dostrzeżonych wad wyrok WSA odpowiada prawu – argumentowała Małgorzata Pocztarek.

Dlatego też NSA sprostował sentencję wyroku WSA, wykreślając z niej słowo „decyzja". NSA wskazał też, że ponieważ ustawa szczątkowo reguluje postępowanie konkursowe na prezesa RIO, to uzasadnione jest uzupełnienie jej przez odpowiednie stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego.

– Tylko w ten sposób można zapewnić stronom konkursu pełną ochronę ich praw, również w postępowaniu odwoławczym – uzasadniała sędzia.

Nietrafiony okazał się też zarzut o przekroczeniu terminu, bo nie ma on charakteru materialnoprawnego.

– To termin instrukcyjny – wskazywała sędzia Pocztarek. – Postępowanie odwoławcze, przed ministrem, nie może być wszczęte z urzędu. Konieczny jest wniosek kandydata. Dlatego ustawodawca posłużył się terminem, który z jednej strony gwarantuje rzetelne zbadanie sprawy, a z drugiej informuje, w jakim czasie można się spodziewać rozstrzygnięcia – wskazywała.

Sygn. akt I OSK 2501/15

Opinia dla „Rz"

Stefan Płażek, adiunkt w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uregulowanie w ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych tylko ram postępowania konkursowego nie jest prawidłowe. W art. 16 ust. 9 uregulowano np. tylko sprawy terminu skorzystania z prawa do odwołania, podmiotu, który je rozpatruje, oraz terminu, w jakim ma obowiązek to uczynić. Nie ujęto w normy prawne tak ważkich kwestii, jak podstawy odwołania, tryb rozpatrzenia, rodzaje rozstrzygnięć podejmowanych po rozpatrzeniu odwołania, uprawnienia kandydata, który złożył odwołanie w postępowaniu odwoławczym, zaskarżalność rozstrzygnięć zapadających w postępowaniu konkursowym, wskazanie sądu właściwego do rozpoznania sprawy. Dlatego interwencja ustawodawcy wydaje się konieczna.

POLECAMY

KOMENTARZE