NSA: o terminie konkursu na prezesa RIO trzeba powiadomić wszystkich kandydatów

aktualizacja: 29.03.2016, 19:20
Foto: 123RF

O terminie konkursu na prezesa regionalnej izby obrachunkowej trzeba powiadomić wszystkich kandydatów.

REDAKCJA POLECA
02.02.2016
Urzędnik tylko z konkursu - RPO o nowelizacji ustawy o służbie cywilnej
06.10.2015
Kandydata wybiera komisja
06.10.2015
Konkurs na urząd publiczny: surowe kary za wpływanie na wynik
12.09.2015
Niewielu Polaków ubiega się o unijne stanowiska
Kariera.pl
Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?
kancelarierp.pl
Stwórz swoją umowę - szybko i profesjonalnie!

Naczelny Sąd Administracyjny 23 marca 2016 r. uznał, że minister administracji miał podstawy do unieważnienia konkursu na prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

– Już samo niepowiadomienie wszystkich kandydatów na siedem dni przed konkursem o jego dacie było wystarczającym powodem do jego unieważnienia – uzasadniała Małgorzata Pocztarek, sędzia NSA. – Brak takiego zawiadomienia to nic innego jak pozbawienie ich konstytucyjnego prawa do równego dostępu do służby publicznej – argumentowała sędzia.

W wyniku konkursu przeprowadzonego w czerwcu 2014 r. prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach miał zostać Ireneusz Piasecki. W sierpniu minister administracji na skutek licznych odwołań unieważnił jednak konkurs. Wskazał m.in. zaniżenie wyniku testu jednego z kandydatów i zawyżenie innego; dopuszczenie jednego z kandydatów do konkursu mimo uchybienia terminu na złożenie aplikacji, a także niepoinformowanie we właściwym terminie wszystkich kandydatów o dacie konkursu.

Zwycięzca protestuje...

Ireneusz Piasecki zaskarżył rozstrzygnięcie ministra do WSA w Warszawie. Ten skargę oddalił. Sprawa trafiła do NSA. W kasacji zarzucił WSA, że wydał wyrok, używając w sentencji terminu „decyzja", co wprowadza w błąd: minister, unieważniając konkurs, nie wydaje decyzji. Wskazał też, że minister wydał rozstrzygnięcie po terminie. Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych stanowi, że minister administracji rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

...i przegrywa

– Część zarzutów kasacji znajduje uzasadnienie. Mimo dostrzeżonych wad wyrok WSA odpowiada prawu – argumentowała Małgorzata Pocztarek.

Dlatego też NSA sprostował sentencję wyroku WSA, wykreślając z niej słowo „decyzja". NSA wskazał też, że ponieważ ustawa szczątkowo reguluje postępowanie konkursowe na prezesa RIO, to uzasadnione jest uzupełnienie jej przez odpowiednie stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego.

– Tylko w ten sposób można zapewnić stronom konkursu pełną ochronę ich praw, również w postępowaniu odwoławczym – uzasadniała sędzia.

Nietrafiony okazał się też zarzut o przekroczeniu terminu, bo nie ma on charakteru materialnoprawnego.

– To termin instrukcyjny – wskazywała sędzia Pocztarek. – Postępowanie odwoławcze, przed ministrem, nie może być wszczęte z urzędu. Konieczny jest wniosek kandydata. Dlatego ustawodawca posłużył się terminem, który z jednej strony gwarantuje rzetelne zbadanie sprawy, a z drugiej informuje, w jakim czasie można się spodziewać rozstrzygnięcia – wskazywała.

Sygn. akt I OSK 2501/15

Opinia dla „Rz"

Stefan Płażek, adiunkt w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uregulowanie w ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych tylko ram postępowania konkursowego nie jest prawidłowe. W art. 16 ust. 9 uregulowano np. tylko sprawy terminu skorzystania z prawa do odwołania, podmiotu, który je rozpatruje, oraz terminu, w jakim ma obowiązek to uczynić. Nie ujęto w normy prawne tak ważkich kwestii, jak podstawy odwołania, tryb rozpatrzenia, rodzaje rozstrzygnięć podejmowanych po rozpatrzeniu odwołania, uprawnienia kandydata, który złożył odwołanie w postępowaniu odwoławczym, zaskarżalność rozstrzygnięć zapadających w postępowaniu konkursowym, wskazanie sądu właściwego do rozpoznania sprawy. Dlatego interwencja ustawodawcy wydaje się konieczna.

POLECAMY

KOMENTARZE