Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Urzędnicy

Zwolnienie urzędnika mianowanego - przesłanki zwolnienia z pracy

123RF
Uzasadnieniem dla podejmowanych zmian kadrowych w urzędach jest często jego reorganizacja. Nie w każdej pragmatyce urzędniczej daje ona jednak przełożonym identycznš swobodę działania, zwłaszcza, jeœli chodzi o zwalnianie osób zatrudnionych na podstawie mianowania.

W przypadku urzędników państwowych mianowanych reorganizacja urzędu stanowi jednš z fakultatywnych przesłanek ich zwolnienia za wypowiedzeniem. Zgodnie, bowiem z art. 13 ust.1 pkt 2 ustawy o pracownikach urzędów państwowych (dalej upup) rozwišzanie stosunku pracy z urzędnikiem państwowym mianowanym może nastšpić w drodze wypowiedzenia m.in. w razie likwidacji urzędu lub jego reorganizacji, jeżeli nie jest możliwe przeniesienie urzędnika państwowego mianowanego na inne stanowisko w tym samym urzędzie.

Urzędnik mianowany będšcy członkiem korpusu służby cywilnej z powodu reorganizacji zatrudniajšcego go urzędu może zostać tylko przeniesiony na inne stanowisko. Tak wynika z art. 66 ustawy o służbie cywilnej (dalej usc). Zgodnie z tym przepisem, w razie likwidacji urzędu, w którym urzędnik służby cywilnej wykonuje pracę, lub reorganizacji tego urzędu w sposób uniemożliwiajšcy dalsze zatrudnienie urzędnika służby cywilnej, szef służby cywilnej przenosi go do innego urzędu w tej samej lub innej miejscowoœci oraz zobowišzuje dyrektora generalnego tego urzędu do wyznaczenia urzędnikowi służby cywilnej stanowiska, uwzględniajšc jego przygotowanie zawodowe. Wypowiedzenie stosunku pracy z powodu reorganizacji urzędu nie jest już możliwe >patrz tabela. Ustawa o służbie cywilnej nakłada, zatem na szefa sc w takiej sytuacji obowišzek znalezienia urzędnikowi sc innej pracy.

Brak definicji ustawowej

Żadna z wymienionych pragmatyk nie definiuje jednak pojęcia reorganizacji. Orzecznictwo sšdów administracyjnych (np. wyroki NSA: z 20 stycznia 1994 r. II SA 2348/93, ONSA 1995 nr 1, poz. 35, z 24 maja 1996 r., SA/Wr 2106/95, Prawo Pracy 1996 nr 12, poz. 46, z 3 lipca 1998 r., II SA 779/98,ONSA 1999 nr 2, poz. 60, z 7 wrzeœnia 1999 r., II SA 953/99 czy z 17 wrzeœnia 1999 r., II SA 1245/9), które choć odnosi się tylko do ustawy o pracownikach urzędów państwowych, może być także pomocne przy interpretacji innych regulacji posługujšcych się tym pojęciem. Tam, przez reorganizację urzędu, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 wspomnianej wyżej ustawy rozumie się zmianę organizacji urzędu, dokonanš w identycznym trybie jak przy ustalaniu jego struktury. A zatem aby uznać, że do takiej reorganizacji doszło muszš być dokonane, w zależnoœci od zakresu i charakteru reorganizacji urzędu, zmiany statutu lub regulaminu przez ich nowelizację w stosownym trybie legislacyjnym.

Szerzej na to zagadnienie spojrzał SN w wyroku z 14 stycznia 2008 r. (II PK 107/07, OSNAPiUS 2009 nr 5-6, poz. 62, str. 200). Uznał on, że reorganizacja urzędu – uprawniajšca do zwolnienia urzędnika państwowego – to także likwidacja stanowiska urzędniczego, dokonana bez zmiany stosownego statutu lub regulaminu.

W cytowanym wyroku SN podkreœlił, iż stanowisko prezentowane przez orzecznictwo sšdów administracyjnych uznać można za trafne, pod warunkiem, że statut i regulamin urzędu organizowałyby całoœciowo jego pracę. Tymczasem zdaniem SN przyjšć należy, iż organizacja urzędu to nie tylko okreœlenie jej jednostek organizacyjnych i ich zadań, lecz także przydzielenie do tych jednostek etatów pracowniczych, bowiem ostatecznie cele i zadania urzędu realizowane sš przez jego pracowników.

Trudno też przyjšć, że etaty pracownicze - w tym te, które obejmujš stanowiska urzędnicze – nie tworzš struktury organizacyjnej urzędu. Zatem zwrot „reorganizacja urzędu" odnosić się musi do całej struktury organizacyjnej urzędu, poczynajšc od podstawowego podziału na komórki organizacyjne, kończšc na usytuowanych w tych komórkach stanowiskach pracy. A zatem zarówno statut jak i regulamin organizacyjny nie okreœlajš w sposób zupełny struktury organizacyjnej urzędu, bo też nie taka jest ich rola. Ograniczajš się one do utworzenia stanowisk kierowniczych w poszczególnych wydziałach, ich zastępców oraz kierowników oddziałów, a także stanowisk kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich. Tak, więc utworzenie w poszczególnych komórkach organizacyjnych pozostałych stanowisk pracy i okreœlenie ich iloœci, nie wynika z postanowień statutu ani regulaminu, a zatem zmiana struktury organizacyjnej w tej częœci nie wymaga stosownego trybu legislacyjnego.

Oznacza to, że likwidacja stanowiska urzędniczego, bšdŸ jego przeniesienie do innej komórki organizacyjnej urzędu, dokonywane poza trybem legislacyjnym przewidzianym dla zmian statutu lub regulaminu organizacyjnego, stanowić może również reorganizację urzędu w rozumieniu art. 13 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pracownikach urzędów państwowych, będšcš przesłankš rozwišzania stosunku pracy z urzędnikiem mianowanym za wypowiedzeniem, jeœli nie jest możliwe jego przeniesienie na inne stanowisko w tym samym urzędzie.

Ważne!

Zamiar wypowiedzenia stosunku pracy mianowanemu urzędnikowi musi być poprzedzony rozważeniem możliwoœci zatrudnienia go na innym stanowisku.

Co do zasady, bowiem w takiej sytuacji urzšd powinien zaproponować urzędnikowi państwowemu mianowanemu podjęcie pracy na innym stanowisku odpowiadajšcym posiadanym kwalifikacjom, jeżeli takim stanowiskiem dysponuje (art. 13 ust. 3 uopup).

Co znaczy niemożnoœć

W orzecznictwie przyjmuje się (wyrok NSA w Warszawie z 19 czerwca 1995 r. II SA 988/95, Pr. Pracy 1996/6/45), że „niemożnoœć" przeniesienia urzędnika na inne stanowisko, w zwišzku z reorganizacjš urzędu, nie może być spowodowana brakiem jego kwalifikacji fachowych lub posiadaniem ujemnych cech charakterologicznych. Owa „niemożnoœć" nie może też wynikać z faktu, że dyrektorzy okreœlonych sektorów danego urzędu nie sš zainteresowani przyjęciem danego urzędnika. Na „niemożnoœć" przeniesienia na inne stanowisko w danym urzędzie pracodawca może powołać się tylko wtedy, gdy w całym urzędzie nie dysponuje żadnym etatem dla osoby, posiadajšcej dla objęcia nowej funkcji stosowne przygotowanie. Co więcej, zgodnie z wyrokiem NSA w Warszawie z 17 wrzeœnia 1999 r. II SA 1159/99, Lex nr 46596), to na pracodawcy spoczywa ciężar wykazania, że nie było możliwe przeniesienie pracownika mianowanego na inne stanowisko w tym samym urzędzie.

podstawa prawna: Art. 13 ustawy z 16 wrzeœnia 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 2142 ze zm.)

podstawa prawna: Art. 66, art.71 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1889 ze zm.)

Z orzecznictwa

- Mianowanemu urzędnikowi państwowemu, z którym rozwišzano stosunek pracy z naruszeniem art. 13 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pracownikach urzędów państwowych (...) i który podjšł pracę w wyniku przywrócenia do pracy nie przysługuje przewidziane w art. 47 in fine kodeksu pracy wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy – wyrok SN z 19 sierpnia 1999 r. (I PKN 210/99, OSNAPiUS 2000 nr 23, poz. 854),

- Fakt wszczęcia i prowadzenia postępowania dyscyplinarnego przeciwko pracownikowi państwowemu mianowanemu nie uchyla obowišzków pracodawcy wynikajšcych z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracownikach urzędów państwowych (...) w zakresie podjęcia konkretnych, udokumentowanych prób przeniesienia takiego pracownika na inne stanowisko w tym samym urzędzie – wyrok NSA z 14 listopada 1996 r. (II SA 1423/96, ONSA 1997 nr 3, poz. 165).

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL