Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Urzędnicy

Przesunięcie wiceministrów do służby cywilnej - wyższe pensje i wštpliwości konstytucyjne

Adobe Stock
Przesunięcie podsekretarzy stanu do służby cywilnej podniesie ich pensje, ale budzi wštpliwoœci konstytucyjne.

Premier zapowiedział oszczędnoœci. Członkowie Rady Ministrów, sekretarze stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) i w ministerstwach nie będš już mogli otrzymywać nagród. Z informacji zamieszczonej w planie prac legislacyjnych rzšdu wynika jednak, że będš podwyżki. Przesunięcie podsekretarzy stanu do służby cywilnej będzie bowiem oznaczać wzrost ich pensji. Korzystne zmiany czekajš też sekretarzy stanu.

Zarobiš więcej

– Mówi się, że przeniesienie podsekretarzy stanu do służby cywilnej przyniesie oszczędnoœci, ale prawda jest taka, że na kierowniczych stanowiskach w służbie cywilnej zarabia się więcej. Otrzymajš więc podwyżki – mówi prof. Jakub Stelina, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Wiceministrowie w randze sekretarzy stanu również mogš liczyć na poprawę sytuacji majštkowej. Ci, którzy sš jednoczeœnie posłami lub senatorami, będš mieli prawo do zachowania 60 proc. uposażenia przysługujšcego im z tytułu sprawowania mandatu posła albo senatora.

– W tej chwili sekretarz stanu będšcy jednoczeœnie posłem lub senatorem otrzymuje dietę, ale uposażenie poselskie mu się zawiesza – mówi prof. Jakub Stelina.

Praktyka jest taka, że sekretarzami zostajš najczęœciej posłowie. Na przykład w Ministerstwie Rodziny jest dwóch sekretarzy – posłowie Stanisław Szwed i Krzysztof Michałkiewicz, w Ministerstwie Sprawiedliwoœci – posłowie Patryk Jaki i Michał Wójcik, a w Ministerstwie Edukacji Narodowej posłanka Marzena Machałek.

Zgodnie z przepisami wysokoœć uposażenia poselskiego odpowiada wysokoœci wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie rozporzšdzenia prezydenta w sprawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujšcych kierownicze stanowiska państwowe, z wyłšczeniem dodatku z tytułu wysługi lat, i wynosi obecnie 9892,30 zł brutto. Dieta parlamentarna wynosi zaœ 25 proc. uposażenia. Jest to 2473,08 zł brutto. Pienišdze te sš wolne od podatku dochodowego.

Na takš podwyżkę przyjdzie sekretarzom poczekać. Projekt nowelizacji ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw zakłada, że ta zmiana wejdzie w życie dopiero po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.

Wbrew apolitycznoœci

O ile podnoszenie pensji sekretarzom i podsekretarzom może wydawać się uzasadnione, o tyle wštpliwoœci budzi wcielenie podsekretarzy do korpusu służby cywilnej. Zdaniem projektodawcy pozwoli to na połšczenie w kierownictwie ministerstw niezbędnego doœwiadczenia politycznego i parlamentarnego (sekretarze stanu) z wiedzš i doœwiadczeniem ekspercko-administracyjnym podsekretarzy stanu. Ministra zastępować i wspierać w wykonywaniu zadań będš z jednej strony sekretarze stanu, będšcy często, choć nie obligatoryjnie, parlamentarzystami, z drugiej natomiast podsekretarze stanu o statusie członków korpusu służby cywilnej, którzy – w przeciwieństwie do sekretarzy stanu – nie będš składać dymisji, gdy składa jš prezes Rady Ministrów, przez co będš zapewniać „pamięć instytucjonalnš" w resortach. Następny rzšd otrzymywałby więc takich podsekretarzy stanu w spadku. Okazuje się jednak, że nie powinno być problemu z pozbyciem się ich.

– Po reformie służby cywilnej z 2016 r. wyższe stanowiska sš obsadzane w drodze powołania, takie osoby nie będš trudne do odwołania. Tacy wiceministrowie byliby albo odwoływani, albo przesuwani na inne stanowiska – mówi prof. Jakub Stelina

Problem w tym, że obecnie wielu podsekretarzy stanu ma za sobš karierę politycznš, choć nie sš posłami. Trudno więc tu mówić o apolitycznoœci.

– To rozwišzanie jest konstytucyjnie wštpliwe. Wcielanie polityków do korpusu służby cywilnej ciężko pogodzić z konstytucyjnym profilem tego korpusu. Ma on w sposób politycznie neutralny wykonywać zadania państwa – mówi dr hab. Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego.

Ale słyszy się też inne głosy.

– To może się nieco kłócić z zasadš apolitycznoœci służby cywilnej. Wszystko zależy od tego, jaki status będš mieli podsekretarze stanu i czy będš wykonywać zadania polityczne, np. zastępować ministra na posiedzeniu rzšdu – uważa prof. Stelina.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL