Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Urzędnicy

Oświadczenia majštkowe: odejście z urzędu nie zwolni ze złożenia nowego dokumentu

Adobe Stock
Nawet, jeœli wejœcie w życie ustawy o jawnoœci życia publicznego się opóŸni i regulacja ta nie zacznie obowišzywać - jak wynika z projektu - od 1 marca tego roku, osoby, które złożš oœwiadczenia majštkowe według dotychczasowych przepisów będš musiały zrobić to ponownie.

31 marca mija termin na złożenie oœwiadczenia majštkowego przez osoby pełnišce funkcje publiczne, wskazane w ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalnoœci gospodarczej (dalej ustawa antykorupcyjna) m.in.: członków korpusu służby cywilnej, pracowników urzędów państwowych oraz pracowników samorzšdowych. A ponieważ oœwiadczenie takie składa się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego wiele osób robi to od razu na poczštku roku.

Czekajšc na nowš ustawę

W tym roku jednak, może okazać się, że wczeœniejsze złożenie oœwiadczenia nie zakończy sprawy. Według zapowiedzi rzšdu 1 marca ma wejœć w życie ustawa o jawnoœci życia publicznego, (na razie czeka na przyjęcie przez Radę Ministrów), która zastępujšc ustawę antykorupcyjnš radykalnie zmieni zasady „spowiadania się" wymienionych w niej osób z posiadanego przez nich majštku. A jej przepis przejœciowy (art. 137) zapobiec ma, jak należy się domyœlać sytuacji, w której przez złożenie oœwiadczenia majštkowego przed wejœciem w życie nowych przepisów, niektóre osoby uniknęłyby jeszcze w tym roku złożenia takiego oœwiadczenia na nowych zasadach.

Zgodnie z tym przepisem, osoby zobowišzane do złożenia oœwiadczenia majštkowego na dotychczasowych zasadach, które po 31 grudnia 2017 r. złożyły oœwiadczenia majštkowe w trybie dotychczasowych przepisów, będš zobowišzane do złożenia takiego oœwiadczenia ponownie, tym razem według wzoru okreœlonego w ustawie o jawnoœci życia publicznego. Majš na to trzy miesišce od dnia wejœcia w życie tej ustawy. Bez względu na to, czy ustawa o jawnoœci życia publicznego wejdzie w życie 1 marca tego roku – jak wynika to z jej projektu - czy też jej poczštek obowišzywania trochę się przesunie (co jest możliwe, gdyż mimo, zapowiedzi rzšdu, że do połowy stycznia trafi ona do Sejmu tak się nie stało), złożenia nowego oœwiadczenia majštkowego raczej nie uda się nikomu uniknšć. Dotyczy to nie tylko osób, które cały czas będš na stanowisku, które zobowišzuje je do corocznego składania oœwiadczeń majštkowych, ale także osób, które takie stanowiska w tym roku już opuœciły.

Nowe oœwiadczenia składane majš być, co do zasady, według staniu na dzień 31 grudnia 2017 r. chyba, że były one złożone w zwišzku z opuszczeniem dotychczasowego stanowiska. Wówczas powinny być złożone na dzień jego opuszczenia. A zatem nawet osoby, które np. odeszły z korpusu służby cywilnej na poczštku tego roku i zgodnie z dotychczasowymi przepisami złożyły takie oœwiadczenie na odejœcie będš musiały, po wejœciu w życie nowych regulacji, złożyć je ponownie. Już na nowym, stanowišcym załšcznik do nowej ustawy formularzu.

Zmiana terminu

Warto podkreœlić, iż zgodnie z projektem ustawy o jawnoœci życia publicznego zmieniony ma zostać ostateczny termin składania rocznego oœwiadczenia przez osoby zobowišzane z 31 marca na 30 kwietnia. Doprecyzowane majš też zostać przepisy zwišzane ze składaniem oœwiadczeń w zwišzku z objęciem albo opuszczeniem okreœlonego stanowiska.

Zgodnie z dotychczas obowišzujšcš ustawš antykorupcyjnš, członkowie korpusu służby cywilnej zobowišzani do składana oœwiadczeń majštkowych składajš je kierownikowi jednostki (dyrektorowi generalnemu urzędu), przed objęciem stanowiska, a następnie, co roku do dnia 31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a także w dniu opuszczenia stanowiska. Według projektu nowych regulacji, co do zasady będš musiały to robić:

- w terminie trzydziestu dni od objęcia stanowiska, funkcji albo zaistnienia zdarzenia powodujšcego objęcie obowišzkiem złożenia oœwiadczenia majštkowego według stanu na dzień objęcia stanowiska, funkcji lub zaistnienia innego zdarzenia powodujšcego objęcie obowišzkiem złożenia oœwiadczenia majštkowego;

- co roku do dnia 30 kwietnia według staniu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego;

- w terminie trzydziestu dni od dnia zakończenia zajmowanego stanowiska, pełnienia funkcji albo zaistnienia innego zdarzenia powodujšcego ustanie obowišzku składania oœwiadczenia majštkowego według stanu na dzień opuszczenia stanowiska, zaprzestania pełnienia funkcji albo zaistnienia innego zdarzenia powodujšcego ustanie obowišzku składnia œwiadczenia majštkowego.

Przy czym nie będzie konieczne składanie oœwiadczenia majštkowego przy zmianie stanowiska w ramach tego samego podmiotu, chyba, że podmiot uprawniony do odebrania oœwiadczenia majštkowego zażšda jego złożenia.

Jeœli złożenie oœwiadczenia majštkowego we wskazanych terminach nie będzie możliwe ze względu na chorobę lub innš niedajšcš się usunšć przeszkodę, oœwiadczenie powinno być złożone w terminie 14 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi wraz z pisemnym wyjaœnieniem wskazujšcym te przyczynę. Tak wynika z art. 47 projektu ustawy o jawnoœci życia publicznego.

Nowe przepisy, więcej sankcji

Większe zmiany, w porównaniu z dotychczasowymi regulacjami, przynieœć ma ustawa o jawnoœci życia publicznego w zakresie sankcji, jakie grozić majš za niezłożenie oœwiadczenia majštkowego w terminie. Obecnie za niezłożenie oœwiadczenia majštkowego członkowi korpusu sc grozi wyłšcznie odpowiedzialnoœć służbowa, inaczej dyscyplinarna. Oznacza to, że za zlekceważenie tego obowišzku członek korpusu sc może zostać ukarany jednš z kar dyscyplinarnych wymienionych w art. 114 ustawy o służbie cywilnej. W przypadku osób zajmujšcych wyższe stanowiska w sc oraz pracowników sc może to być: upomnienie, nagana, obniżenie wynagrodzenia zasadniczego, nie więcej niż o 25 proc. przez okres nie dłuższy niż szeœć miesięcy oraz kara wydalenia z pracy w urzędzie. Natomiast w przypadku urzędników sc: upomnienie, naganna, pozbawienie możliwoœci awansowania przez okres dwóch lat na wyższy stopień służbowy; obniżenie wynagrodzenia zasadniczego, nie więcej niż o 25 proc. przez okres nie dłuższy niż szeœć miesięcy, obniżenie stopnia oraz kara wydalenia ze służby cywilnej.

Według projektu nowej ustawy o jawnoœci życia publicznego w przypadku niezłożenia oœwiadczenia majštkowego organ lub osoba uprawniona do jego odebrania najpierw ma wezwać zainteresowanš osobę do jego złożenia w dodatkowym terminie trzech dni od daty otrzymania wezwania.

Jeœli złożenie oœwiadczenia majštkowego w dodatkowym terminie, nie będzie możliwe ze względu na chorobę lub innš niedajšcš się usunšć przeszkodę oœwiadczenie takie powinno zostać złożone w terminie trzech dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi z pisemnym wyjaœnieniem wskazujšcym tę przyczynę.

Ważne!

Według projektu ustawy o jawnoœci życia publicznego o fakcie niezłożenia oœwiadczenia majštkowego w terminie powiadamiany ma być (w cišgu 60 dni od upływu terminu wskazanego w art. 47 projektu ustawy) szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Niezłożenie oœwiadczenia majštkowego przez osobę zobowišzanš lub niezłożenie tego oœwiadczenia w terminie okreœlonym w art. 51 albo złożenie oœwiadczenia nieprawdziwego lub nierzetelnego stanowić ma podstawę odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej, służbowej lub porzšdkowej albo może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania zmierzajšcego do odwołania ze stanowiska. Sš to, zatem sankcje podobne do tych, jakie mogš spotkać osoby niewywišzujšce się z obowišzku złożenia oœwiadczenia majštkowego w terminie także dzisiaj. Projekt ustawy o jawnoœci życia publicznego przewiduje jednak również inne, niektóre znacznie bardziej dotkliwe, „nieprzyjemnoœci" za lekceważenie tego obowišzku >> patrz ramka.

podstawa prawna: Art. 5 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalnoœci gospodarczej przez osoby pełnišce funkcje publiczne (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1393)

Proponowane sankcje za niezłożenie oœwiadczenia majštkowego w terminie

- kara pieniężna w wysokoœci 1000 zł – nakładana decyzjš administracyjnš przez szefa CBA; osoba ukarana będzie zobowišzana do złożenia oœwiadczenia majštkowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji o ukaraniu, a w przypadku wniesienia skargi do sšdu administracyjnego – w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku oddalajšcego skargę albo postanowienie o umorzeniu postępowania. Postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej podlegać ma umorzeniu, jeœli niezłożenie oœwiadczenia majštkowego było niemożliwe ze względu na chorobę lub innš niedajšcš się usunšć przeszkodę, o której mowa w art. 51 ust.3 projektu ustawy;

- zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego – o niezłożeniu oœwiadczenia majštkowego w terminie przez organ lub osobę uprawnionš do odebrania tego oœwiadczenia, co jest równoznaczne z podjęciem kontroli skarbowej wobec takiej osoby (naczelnik urzędu skarbowego przekazuje wynik kontroli skarbowej organowi lub podmiotowi uprawnionemu do odebrania oœwiadczenia majštkowego);

- kara pieniężna w wysokoœci 10-50 proc. miesięcznego wynagrodzenia netto na ostatnio zajmowanym stanowisku - orzeka o niej naczelnik urzędu skarbowego właœciwego według miejsca zamieszkania osoby ukaranej na wniosek organu uprawnionego do odebrania oœwiadczenia (dotyczy to osób, które nie złożyły oœwiadczenia majštkowego w zwišzku opuszczeniem stanowiska);

- kara pozbawienia wolnoœci do lat 5 lub w wypadku mniejszej wagi grzywna, kara ograniczenia wolnoœci albo pozbawienie wolnoœci do roku – sankcje te będš mogły być zastosowane wobec osób, które podajš w oœwiadczeniu majštkowym nieprawdę albo zatajajš prawdę albo nie składajš oœwiadczenia majštkowego w terminie okreœlonym w rat. 51 ust. 1 lub 3 project).

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL