Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Urzędnicy

Wojciech Federczyk: najlepsi słuchacze KSAP sami wybiorš, gdzie odbędš staże zagraniczne

Fotorzepa, Wiktor Andrzej
Praca w administracji wymaga empatii i postawy prospołecznej – mówi Wojciech Federczyk, dyrektor KSAP.

Trwa rekrutacja do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Dlaczego warto wzišć w niej udział?

Wojciech Federczyk: Wbrew stereotypom, praca w administracji może być ciekawa. A KSAP daje szczególne umiejętnoœci, zwłaszcza praktyczne, które trudno nabyć gdzie indziej. Półtoraroczne szkolenie to czas inwestycji w siebie. Co ważne – szkoła zapewnia stypendium, które pozwala się w tym czasie utrzymać i skupić na rozwoju. Do tej pory wynosiło ono 2400 brutto, ale najprawdopodobniej w lutym zostanie podpisane rozporzšdzenie zwiększajšce tę kwotę o 900 zł.

Na pewno cennym doœwiadczeniem sš staże zagraniczne i krajowe. To unikalna możliwoœć nabycia nowych kompetencji. Nasi słuchacze odbywajš dwa staże krajowe, które trwajš po dwa miesišce. Polegajš one na prawdziwej pracy w konkretnej komórce organizacyjnej administracji rzšdowej. Stażysta otrzymuje konkretne zadania, z których jest rozliczany tak samo jak pracownicy danej instytucji. W ten sposób jest też oceniana jego przydatnoœć do pracy.

Zagraniczne staże trwajš obecnie szeœć tygodni, ale chcemy, by zostały wydłużone do oœmiu. To oczywiœcie wymaga większych nakładów. Bo nasi słuchacze nie ponoszš kosztów podróży, ani zakwaterowania. Otrzymujš też diety w trakcie pobytu zagranicš. Jej wysokoœć zależy od kraju.

Do jakich krajów najczęœciej wysyłani sš słuchacze?

Do krajów Unii Europejskiej, instytucji unijnych, czy do Genewy – do agend ONZ. To okazja, żeby poznać sposób funkcjonowania innych administracji. Słuchacze sami wskazujš instytucje i kraje, w których chcieliby odbyć staż.

Czyli to szkoła szuka instytucji, w której staż się odbędzie?

Oczywiœcie, załatwiamy wszelkie formalnoœci. Bardzo rzadko spotykamy się z odmowš współpracy. Pomaga nam renoma KSAP. Zagraniczne staże sš obligatoryjnym elementem kształcenia. Jednak ze względu na koszty z nimi zwišzane, nie każdy słuchacz ma pełnš swobodę wyboru kraju, do którego pojedzie. Pierwszeństwo wyboru majš osoby z najlepszymi wynikami. Regulamin kształcenia przewiduje, że osoby, które nie wywišzujš się w pełni z obowišzków słuchacza, nie wyjeżdżajš na zagraniczny staż, ale sš kierowane na kolejny krajowy.

Najlepsi słuchacze, jeżeli majš umotywowane oczekiwania, mogš odbyć staż również poza Europš. Traktowane jest to jednak jako wyróżnienie. W ubiegłym roku jeden z najlepszych słuchaczy odbył staż w przedstawicielstwie Unii Europejskiej w Stanach Zjednoczonych.

Kto może wzišć udział w rekrutacji do KSAP?

O przyjęcie mogš ubiegać się osoby, które nie ukończyły 32 lat, legitymujš się wykształceniem magisterskim lub równorzędnym, znajš język angielski, francuski lub niemiecki. Muszš też być obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, korzystać z pełni praw publicznych i cieszyć się nieposzlakowanš opiniš.

Jak wyglšda postępowanie rekrutacyjne?

Jest wieloetapowe, transparentne i daje gwarancję obiektywizmu. Pierwszy etap to test wiedzy o państwie, polityce i ekonomii. Obejmuje też sprawdzian umiejętnoœci logicznych. Pod uwagę brana jest również wczeœniejsza praca na rzecz dobra wspólnego. Wyszliœmy bowiem z założenia, że praca w administracji wymaga empatii i postawy prospołecznej.

Dobro wspólne to pojęcie szerokie.

Chodzi o szeroko pojętš działalnoœć społecznš, ukierunkowanš na pomoc innym. Premiujemy bardziej zaangażowanie w wolontariat – pomoc w hospicjach czy domach dziecka, niż zaangażowanie w koła naukowe podczas studiów. Administracja ma przecież pomagać człowiekowi.

Drugi etap postępowania rekrutacyjnego to egzamin językowy. Z udziału w nim nie zwalnia żaden certyfikat. Kształcenie językowe to mocny punkt KSAP. Jest sprofilowane na potrzeby języka wykorzystywanego przez administrację. Etap ten obejmuje też test predyspozycji zawodowych. To narzędzie psychologiczne, składajšce się kilkudziesięciu pytań.

W trzecim etapie mamy ocenę zintegrowanš. Kandydaci sš losowo łšczeni w grupy. Muszš wspólnie rozwišzać przygotowane dla nich zadanie. Sprawdzamy, jak kandydat radzi sobie ze stresem i pracš w zespole. Powinien mieć predyspozycje do bycia liderem.

Czwarty, ostatni etap to rozmowa kwalifikujšca z komisjš rekrutacyjnš. W jej trakcie poznajemy motywacje kandydatów.

Z roku na rok ubywa chętnych, by zostać słuchaczem KSAP. Jeszcze kilka lat temu na jedno miejsce przypadało 10 kandydatów, w zeszłym roku niecałe 5. Jak będzie w tym roku?

Dokumenty można jeszcze składać do 23 lutego, ale zainteresowanie jest podobne do tego w ubiegłym roku. Szacujemy, że zgłosi się około 200 osób. Miejsc jest 40.

—rozmawiała Katarzyna Wójcik

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL