Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Urzędnicy

Czy organ administracji musi uwzględnić wszystkie wnioski dowodowe strony postępowania?

Fotolia
Uprawnienie strony dotyczšce żšdania przeprowadzenia dowodów podlega ograniczeniom ze względu na celowoœć i szybkoœć postępowania. Powodem nieuwzględnienia wniosku strony nie może być jednak to, że zgłoszony przez niš dowód ma podważyć ustalenia już poczynione przez organ.

- Strona zgłosiła wiele wniosków dowodowych, ale dotyczšcych okolicznoœci, które, zdaniem organu, nie sš istotne dla sprawy i majš na celu przedłużenie postępowania. Czy uzasadnia to nieuwzględnienie tych wniosków?

Tak. Zgodnie z art. 78 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) żšdanie strony dotyczšce przeprowadzenia dowodu powinno być uwzględnione, jeżeli przedmiotem dowodu jest okolicznoœć majšca znaczenie dla sprawy. Organ może nie uwzględnić żšdania strony, które nie zostało zgłoszone w toku przeprowadzania dowodów lub w czasie rozprawy, jeżeli żšdanie to dotyczy okolicznoœci już stwierdzonych innymi dowodami, chyba że majš one znaczenie dla sprawy (art. 78 § 2 k.p.a.).

Zgodnie z wyjaœnieniami zawartymi w wyroku Naczelnego Sšdu Administracyjnego z 4 sierpnia 2017 r. (sygn. I OSK 1607/16, LEX nr 2345355), w każdym postępowaniu organ ma obowišzek zgromadzenia dowodów majšcych znaczenie dla rozstrzygnięcia danej sprawy i poczynienia na tej podstawie niezbędnych ustaleń faktycznych. O tym, jakie ustalenia faktyczne sš konieczne dla załatwienia sprawy, decydujš jednak prawidłowo wyłożone przepisy prawa materialnego, a nie subiektywne przekonanie strony. Żaden organ prowadzšcy postępowanie nie ma obowišzku przeprowadzenia wszystkich dowodów wnioskowanych przez stronę. Wskazywanych przez niš œrodków dowodowych nie można pominšć tylko wtedy, gdy nie zostały wyjaœnione sporne fakty majšce znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Powoduje to, że tylko nieustalenie okolicznoœci majšcych znaczenie dla sprawy można uznawać za naruszenie reguł procedowania, które mogłoby mieć wpływ na treœć ustaleń faktycznych, a w konsekwencji na treœć orzeczenia kończšcego postępowanie w danej sprawie. Przewidziane w art. 78 k.p.a. uprawnienie strony podlega ograniczeniom ze względu na celowoœć i szybkoœć postępowania. Organ może nie uwzględnić żšdania przeprowadzenia dowodu, jeżeli ma to na celu przewleczenie sprawy (wyrok NSA z 29 listopada 2016 r., sygn. II GSK 3322/15, LEX nr 2230883).

Podkreœla się jednak także, że w sytuacji, gdy w rozpatrywanej sprawie strona podjęła działania majšce na celu ochronę jej interesów i zaoferowała konkretne dowody, które majš podważyć ustalenia poczynione przez organ, to powinnoœciš organu jest przeprowadzenie tych dowodów i ich ocena. Zaniechanie przez organ podjęcia czynnoœci procesowych zmierzajšcych do zebrania pełnego materiału dowodowego, zwłaszcza gdy strona powołuje się na ważne dla niej okolicznoœci, jest uchybieniem przepisom postępowania administracyjnego, skutkujšcym wadliwoœciš decyzji.

Jeżeli strona zgłasza dowód, to w œwietle art. 78 k.p.a. organ może nie uwzględnić jej wniosku dowodowego tylko wtedy, gdy żšdanie dotyczy tezy dowodowej już stwierdzonej na korzyœć strony. Natomiast w sytuacji, gdy strona wskazuje dowód, który ma znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy i jest zgłoszony na odmiennš tezę dowodowš, to taki dowód powinien być przeprowadzony (wyrok Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego we Wrocławiu z 14 wrzeœnia 2017 r., sygn. IV SA/Wr 332/17, LEX nr 2365355). ?

—Anna Puszkarska, radca prawny

podstawa prawna: art. 7, art. 77-78 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1257)

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL