Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Unia Europejska

Index Mocy Państw: Polska może być potęgš

Shutterstock
Polska awansowała z 35. na 27. miejsce w Index Mocy Państw. Ale na tle sšsiadów wypadamy blado.

Polska jest wœród najsilniejszych krajów œwiata (27. miejsce na 168), a UE jako całoœć mogłaby być największš potęgš na œwiecie – to dwa podstawowe wnioski raportu Index Mocy Państw, którego ustalenia "Rzeczpospolita" publikuje jako pierwsza.

Polska z wynikiem 0,65 jest za Tajlandiš, Szwecjš i Malezjš, a przed Izraelem, Argentynš i Norwegiš. Co najważniejsze, w porównaniu z 1991 r. awansowała o osiem pozycji. Wtedy nasz kraj był na 35. miejscu – piszš autorzy raportu Piotr Arak i Grzegorz Lewicki.

– Stworzyliœmy Index Mocy Państw by mieć punkt wyjœcia do dyskusji o kluczowych zagadnieniach dotyczšcych sytuacji Polski na arenie międzynarodowej – podkreœla Anna Radwan, prezes Instytutu Europa/in.europa, wydawcy raportu.

Indeks powstał na bazie danych zebranych z repozytoriów wiedzy m.in. Banku Œwiatowego czy International Peace Research Institute (SIPRI).

Tusk daje punkty

Polska w pigułce w tym raporcie to: 27. najpotężniejsze państwo œwiata, 17. najefektywniejsza dyplomacja (do końca 2016 r.), 24. największy kapitał do dyspozycji, 29. najsilniej oddziałujšca kultura, 33. kraj pod względem wielkoœci populacji i jej starzenia się, 34. kraj pod względem militaryzacji (produkcji broni, wielkoœci armii i wydatków na wojsko), 51. miejsce na œwiecie pod względem niezależnoœci energetycznej.

Polska ma 1,82 pkt, jeœli chodzi o siłę dyplomacji. To wynika m.in. z tego, że (tymczasowo) Donald Tusk jest szefem ważnej organizacji międzynarodowej. Kraje z najwyższym wynikiem to Francja, Rosja i USA, za nimi jest Wielka Brytania. – Do 2016 r. Polska była na dobrym 17. miejscu, jeœli chodzi o siłę dyplomacji. Sprawa Tuska i brak poparcia w wyborach na szefa RE mocno podważyły nasze umiejętnoœci dyplomatyczne i przyczyniły się do utraty zaufania i przewidywalnoœci w dziedzinie polityki europejskiej – komentuje te wyniki Anna Radwan.

– To pokazuje niepełny, ale jednak sukces polskiej transformacji, choć mogliœmy nasz potencjał wykorzystać lepiej. Nie nauczyliœmy się w pełni wykorzystywać naszej soft power, ale nie tylko. Inne kraje, które sš wysoko na liœcie, lepiej wspierajš ekspansję ekonomicznš – ocenia z kolei Paweł Rabiej z Nowoczesnej.

Unia jest potęgš

Autorzy raportu podkreœlajš jednak, że siła Polski jako kraju jest relatywnie duża w skali globalnej, ale słaba na tle państw oœciennych. – Najbliższymi sšsiadami Polski sš bowiem kraje, które w tych samych rankingach znajdujš się w pierwszej dziesištce (Niemcy), a nawet trójce (Rosja) – podkreœla Radwan.

– Wnioski z tego nasuwajš się dwa. Po pierwsze, musimy dšżyć do wzmocnienia swojej siły jako państwa, nasi sšsiedzi militarnie nas wyprzedzajš. Siła Rosji budzi niepokój. A po drugie, ten raport pokazuje, że warto budować wspólnš obronę w ramach Unii – mówi nam Piotr Apel z Kukiz'15.

Bo raport ukazuje też potencjalnš siłę Unii w skali globalnej: „Gdyby UE stała się bardziej zjednoczonym bytem, np. federacjš z jednym rzšdem, to siła takiego układu hipotetycznie byłaby wyższa niż USA. Łšczna moc Unii wynosiłaby 18,16 pkt – przy 16,22 pkt USA i 12,49 pkt Chin".

Unia byłaby też drugš potęgš militarnš œwiata: „WskaŸnik militarny UE wynosiłby dla całej wspólnoty 19,42 pkt, czyli o ponad 10 pkt mniej niż USA. Wynik ten byłby jednak dwa razy większy niż odnotowany przez Chiny czy Rosję" – czytamy w opracowaniu.

Argument dla opozycji

Raport i jego treœć – zwłaszcza dotyczšca miejsca Polski wobec œwiatowych potęg i naszych sšsiadów – mogš się stać argumentem politycznym wykorzystywanym przez opozycję, by pokazać, że jedynš drogš dla Polski jest œciœlejsza integracja i wzmacnianie Unii Europejskiej. Jednoczeœnie pokazujš – zgodnie z narracjš rzšdowš – że Polska coraz bardziej liczy się w œwiecie i jest krajem, który powinien prowadzić samodzielnš politykę zagranicznš.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL