Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

UchodŸcy

Niemcy majš dosyć imigrantów

AFP
UchodŸcy, którzy przybywajš z krajów o odmiennej kulturze, muszš chcieć przyjšć niemiecki system wartoœci – mówi szef Zwišzku Wypędzonych i poseł CSU Bernd Fabritius w rozmowie z Jędrzejem Bieleckim.

Rzeczpospolita: Angela Merkel najpierw mówi, że jest gotowa przyjšć tylko w tym roku 800 tys. uchodŸców, a tydzień póŸniej przywraca kontrole na granicy Niemiec z Austriš. Problem emigrantów przerósł paniš kanclerz?

Bernd Fabritius:
WypowiedŸ kanclerz Merkel została Ÿle zinterpretowana przez niemieckie media, które ogłosiły, że Niemcy sš gotowe przyjšć wszystkich i że nie będš przestrzegać konwencji z Dublina. Tymczasem kanclerz tak nie myœlała, już na drugi dzień powiedziała, że to było nieporozumienie. Zareagowała wtedy tylko na dramatycznš sytuację uchodŸców na dworcu Keleti w Budapeszcie. Zapowiedziała, że otworzy dla tych uchodŸców granice Niemiec, ale tylko ten jeden raz.

Ale 800 tys. uchodŸców w Niemczech w tym roku to liczba, która nie padła?

Padła, ale trzeba bardzo precyzyjnie powiedzieć, co ona miała oznaczać. Otóż tu nie chodziło o to, ile powinniœmy przyjšć uchodŸców w tym roku, tylko o ocenę MSW, na jak dużš ich liczbę musimy być przygotowani, jeœli nie podejmiemy żadnych kroków zapobiegawczych. Tyle że my robimy wszystko, aby taka liczba uchodŸców nie została osišgnięta. Jednym z takich działań jest wprowadzenie kontroli na granicy z Austriš.

Same kontrole na granicach tej liczby uchodŸców nie ograniczš.

To prawda, ale przyczyniš się do zapobieżenia wjazdom nieuregulowanym. Prawie połowa z tych ludzi nigdy nie uzyska prawa do azylu w Niemczech, bo sš to migranci ekonomiczni z Bałkanów. Możemy przyjmować jedynie uchodŸców, ludzi, którzy uciekajš przed wojnš, czystkami etnicznymi lub religijnymi.

A co powinno się stać z tš połowš migrantów gospodarczych? Trzeba ich wyrzucić?

Generalnie tak powinno być. Niemieckie prawo przewiduje przeszło 40 kategorii osób, które pod pewnymi warunkami mogš wjechać również z Bałkanów. Jeœli ktoœ przyjeżdża z Kosowa, Albanii czy Macedonii, krajów, które sš kandydatami do przystšpienia do Unii, nie może być mowy o przyznaniu im prawa azylowego, jeżeli nie spełniajš œciœle okreœlonych warunków. Ci, którzy nie mieszczš się w żadnej ze wspomnianych kategorii i nadużywajš możliwoœci stworzonych dla imigrantów, muszš zostać odesłani.

Ale i samych uchodŸców jest bardzo dużo. Wicekanclerz Sigmar Gabriel uważa, że obecny ich zalew nie jest jednorazowym wydarzeniem. Przeciwnie, Niemcy muszš liczyć się z napływem przynajmniej 500 tys. uchodŸców rocznie.

Ja również obawiam się, że fala uchodŸców się nie zatrzyma. Nie musimy jednak przyjšć 500 tys. ludzi! To może jest prywatna opinia pana Gabriela, ale nie niemieckiego rzšdu. Właœnie po to, aby nie było takiego zalewu uchodŸców, Niemcy starajš się wymusić na Unii system kwot przypadajšcych na każdy kraj członkowski. Nie może być tak, że będziemy przyjmować więcej niż 30 proc. uchodŸców przybywajšcych do Wspólnoty. To dotyczy wszystkich krajów.

Na ile błędy popełnione przez Merkel w sprawie uchodŸców mogš osłabić jej pozycję politycznš? Czy nie przejdzie do historii jako kanclerz, która rozbiła Schengen, jednš z podstaw europejskiej integracji?

(œmiech) Nigdy! Taka ocena wydaje mi się niepoważna. Merkel jest tym kanclerzem, który apeluje o europejskš solidarnoœć. Bo to nie jest problem niemiecki, nawet nie europejski – dotyczy całej wspólnoty œwiatowej. Dlatego ten kryzys nie może mieć żadnych skutków politycznych dla Merkel: podejmowane przez niš decyzje sš bardzo trafne.

Ale to w pana partii, CSU, roœnie niezadowolenie ze strategii Merkel wobec imigrantów.

W tej sprawie odpowiedzialnoœć ponoszš media. Nie można pokazywać obrazków z dworca w Monachium, jak ludzie przyjmujš uchodŸców z otwartymi rękami, dajš im ciasteczka, i twierdzić, że to jest cała prawda. Jestem wœciekły, kiedy widzę takie stronnicze doniesienia mediów! To nie odpowiada prawdziwym uczuciom niemieckiego społeczeństwa. Obawiam się, że ta negatywna reakcja będzie tylko rosła, jeżeli stanowczo nie powstrzymamy fali uchodŸców i nie będziemy bronić naszego systemu wartoœci. Nie może być tak, że w niektórych dzielnicach niemieckich miast tworzš się alternatywne społeczeństwa. Nie możemy do tego dopuœcić!

W landach wschodnich reakcja na napływ uchodŸców już teraz jest nieraz brutalna...

W landach wschodnich nie mamy dużej koncentracji uchodŸców. Jest niedopuszczalne, że tam lub gdziekolwiek indziej dochodzi do ataków na uchodŸców, podpalane sš zbudowane dla nich oœrodki. To sš działania wymierzone przeciwko niemieckiemu państwu, także naszym wartoœciom.

Ile imigrantów sš w stanie przyjšć Niemcy, gdzie leży granica?

My już doszliœmy do tej granicy! Sytuacja nie może się dalej rozwijać w taki sposób. I to nie tylko w sprawie imigrantów, ale i uchodŸców. Dlatego konieczne jest zwalczanie przyczyn tej fali. UchodŸcy, którzy przybywajš do Europy, muszš być w imię europejskiej solidarnoœci podzieleni pomiędzy wszystkie kraje członkowskie Wspólnoty.

W Niemczech żyje już blisko 6 milionów muzułmanów, najwięcej ze wszystkich krajów UE. Francja nie jest w stanie skutecznie zintegrować mniejszej ich liczby mimo o wiele bogatszego doœwiadczenia z kulturš islamu. Czy obawia się pan, że i Niemcy mogš nie dać rady?

Już teraz mamy muzułmanów, którzy chcš nam narzucić własny œwiatopoglšd. WeŸmy równoœć płci. Nie możemy się zgodzić na dyskryminację kobiet. W tym względzie muszš przyjšć naszš wizję. A jeœli nie, państwo będzie wykorzystywać wszystkie możliwoœci prawne, aby ci ludzie zrozumieli, na czym polegajš podstawy naszej cywilizacji. UchodŸcy, którzy przybywajš z krajów o odmiennej kulturze, muszš chcieć i być w stanie przyjšć niemiecki system wartoœci. Bo my nie zgodzimy się na zmianę naszych wartoœci.

Merkel ostrzega jednak, że z powodu tak dużego napływu cudzoziemców niemieckie społeczeństwo zmieni się na zawsze. Już teraz co pišty mieszkaniec Niemiec to imigrant albo dziecko imigrantów.

To prawda, trzeba pogodzić się z tym, że społeczeństwo również się zmienia. Ale musimy uważać, aby to nie były zmiany fundamentalne. Takiemu niebezpieczeństwu możemy jeszcze przeciwdziałać, mamy sprawne i silne państwo. Nasze dotychczasowe doœwiadczenia z integracjš muzułmanów generalnie nie były złe. Tylko że integracja trwała 30–40 lat, mieliœmy czas, aby ich włšczyć do społeczeństwa. Dlatego jeœli ta fala będzie trwała nadal, podejœcie Niemców do imigrantów się zmieni, będzie narastać obawa, że tak ogromna masa ludzi przybywajšcych w krótkim czasie zagrozi naszym wartoœciom.

Czy wobec tak głębokich zmian w strukturze niemieckiego społeczeństwa nie obawia się pan, że Niemcy zapomnš o ziemiach, które dziœ należš do Polski, ale przed trzema pokoleniami były częœciš Rzeszy? Dla kogoœ, kogo rodzina wywodzi się z Pakistanu czy Erytrei, to zupełna abstrakcja.

Niemcy nigdy nie zapomnš, że 70 lat temu zostali poddani na tych terenach czystkom etnicznym. Dokładnie wiedzš, co się tam wydarzyło. Oczywiœcie, wiemy również, że stało się to w kontekœcie zbrodni nazistowskich podczas II wojny œwiatowej, ale jedna krzywda nigdy nie może być usprawiedliwieniem dla innej. I powinno tak pozostać, aby to doœwiadczenie, ten zaklęty kršg pomiędzy zbrodniš a zemstš nigdy się już nie powtórzył. To prawda, że dla rodzin imigranckich to doœć abstrakcyjna sprawa, ale one wcišż nie kształtujš zachowań całego społeczeństwa.

Granica na Odrze i Nysie wcišż jest problemem dla częœci Niemców?

(œmiech). Nie, ależ skšd! Ten temat jest już zamknięty od dziesięcioleci. Nawet nasza organizacja apeluje o to, aby nie podważać przebiegu europejskich granic w oparciu o kryteria etniczne. Wiemy, jak to może być niebezpieczne. Wystarczy zobaczyć, co się stało na Krymie, gdzie Rosja dopuœciła się wielkiego przestępstwa. Jeœli zaczęlibyœmy robić to samo w Unii, otworzylibyœmy puszkę Pandory.

Zwišzek Wypędzonych występuje jednak o odszkodowania za własnoœć utraconš przez Niemców na terenach należšcych od ponad 70 lat do Polski.

To nie ma zwišzku ze sprawš granic. Własnoœć prywatna jest prawem indywidualnym, a nie ogólnym. Uważamy, że kraje Unii powinny ustalić wspólne zasady ochrony własnoœci prywatnej odpowiadajšce europejskim wartoœciom. Rumunia, która po II wojnie œwiatowej pogwałciła prawa własnoœci wobec Niemców, podjęła próbę rozwišzania tego problemu. Byłoby dobrze, gdyby państwa, które jeszcze takiej próby nie podjęły, jak Polska czy Czechy, rozpoczęły dialog ze swoimi dawnymi obywatelami. Ale chcę od razu podkreœlić, że absolutnie nie oczekujemy, że polskie państwo wypłaci jeden do jednego rekompensaty za własnoœć utraconš przez Niemców. Po 70 latach nie jest to już sprawa priorytetowa.

Mówi pan tylko o Niemcach, którzy byli obywatelami II Rzeczypospolitej, czy także o tych, którzy mieszkali na terenach należšcych w 1939 roku do Rzeszy?

Polskie państwo powinno podjšć dialog i z jednš, i z drugš grupš. Bo przecież jest ono odpowiedzialne za cały obszar Polski w XXI wieku. Może to właœnie mogłoby być podstawš do tego, aby ci Niemcy stali się ambasadorami nowej Polski w Republice Federalnej Niemiec i propagowali jej zalety!

Do czasu, gdy rok temu Erika Steinbach kierowała Zwišzkiem Wypędzonych, mnożyły się jednak konflikty z polskimi władzami, także z udziałem Władysława Bartoszewskiego. Czy pod pana kierunkiem BdV przyjmie innš, mniej konfrontacyjnš strategię?

W 100 procentach! To już się zmieniło. Jest mi bardzo przykro, że nie dane mi było rozmawiać z ministrem Bartoszewskim. Bardzo go szanowałem, ponieważ uczynił wiele dla polsko-niemieckiego współistnienia. Również ze Zwišzkiem Wypędzonych pielęgnowane były dobre kontakty. Minister Bartoszewski prowadził konstruktywny polemiczny dialog z Herbertem Czajš. Nawet Erika Steinbach podzielała takš opinię, wielokrotnie prosiła o możliwoœć rozmowy z panem Bartoszewskim. Ale on odmawiał. Być może miał ku temu osobiste powody. Odnoszę jednak czasem wrażenie, że niektóre polskie media potrzebujš wroga, osoby, na której mogš skoncentrować niechęć do Niemiec. Dlatego się cieszę, że nie jestem kojarzony w Polsce z czymœ wrogim. To może być szansa na rozpoczęcie dobrego dialogu. Już zresztš przyjechałem jako przewodniczšcy BdV do Polski, w Warszawie rozpoczšłem wizytę od odwiedzenia Muzeum Powstania Warszawskiego. Drugim muzeum, które odwiedziłem w Warszawie, było Polin, Muzeum Historii Żydów Polskich. Następnie zwiedzę Europejskie Centrum Solidarnoœci w Gdańsku.

Jeœli mowa o muzeach, to z polskiej perspektywy kluczowš sprawš jest przedstawienie na wystawie, która powstaje w Berlinie, wysiedleń Niemców po II wojnie œwiatowej w szerszym kontekœcie, jako wyniku zbrodni popełnionych przez nazistów na Polakach i innych narodach Europy Œrodkowej.

Jestem przekonany, że polskie społeczeństwo rozumie, iż – powtórzę – odpowiedziš na zbrodnię nie może być inna zbrodnia. Zarówno w Polsce, jak i Niemczech zemsta nie jest dobrym motywem zachowania państwa. W Rumunii w styczniu 1945 r. władze zatrzymały wszystkich etnicznych Niemców i wysłały do sowieckich obozów pracy. Wielu z nich zmarło. To była zemsta za wojnę. Ale po 1989 r. rumuński rzšd oœwiadczył, że z obecnego punktu widzenia to był błšd, przestępstwo. Taka deklaracja nie przyniosła Rumunii szkody, a pokazała dojrzałoœć rumuńskiego społeczeństwa. Jestem przekonany, że Niemcy wywodzšcy się z ziem należšcych dziœ do Polski bardzo doceniliby podobny gest ze strony Warszawy.

Gdy zaœ idzie o upamiętnienie przesiedleń w Berlinie: absolutnie chcemy ten dramat pokazać w kontekœcie zbrodni popełnionych przez Niemcy w czasie II wojny œwiatowej. Jestem wręcz zawiedziony, że polskie media nie wspominajš o naszych planach. Od poczštku jesteœmy œwiadomi, że czystki etniczne dokonane na Niemcach sš skutkiem bezmiaru zbrodni popełnionych przez nazistów.

Bernd Fabritius w listopadzie 2014 r. zastšpił Erikę Steinbach jako przewodniczšcy Zwišzku Wypędzonych. Od 2013 r. jest posłem do Bundestagu z Monachium z ramienia bawarskiej CSU, siostrzanej partii CDU kanclerz Angeli Merkel. Prawnik, urodził się w Rumunii. Żyje w zwišzku homoseksualnym.

 

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL