Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

UchodŸcy

Niemcy: Kto się nie zintegruje, ten wylatuje

Thomas de Maiziere
Reuters
Szef niemieckiego MSW zaostrza kurs wobec migrantów opierajšcych się integracji. Kto nie chce uczyć się niemieckiego ani podjšć pracy, ten nie otrzyma prawa pobytu w RFN.

Osoby ubiegajšce się o otrzymanie azylu w Niemczech, które nie chcš uczyć się niemieckiego, ani przyjšć oferowanej im pracy, "nie będš mogły nabyć po trzech latach prawa do stalego pobytu w Republice Federalnej, co przewidujš obecne przepisy", oœwiadczył w wywiadzie telewizyjnym federalny minister spraw wewnętrznych Thomas de Maiziere. Jak wyjaœnił, ma to służyć lepszemu powišzaniu postępów w integrowaniu się azylantów w społeczeństwie niemieckim z przepisami prawa.

W praktyce oznacza to dalsze zaostrzenie prawa azylowego i niemieckiej polityki migracyjnej. Już dziœ udzielenie komuœ prawa stałego pobytu w Niemczech oraz zezwolenia na podjęcie pracy obwarowane jest licznymi zastrzeżeniami.

NajpóŸniej w maju szef MSW chce przedłożyć do zatwierdzenia projekt nowelizacji ustawy o integracji, przygotowany w spólnie z minister pracy Andreš Nahles z partii SPD.

Nie będziemy tworzyć nowych gett

Nowelizacja ustawy przewiduje także kierowanie azylantów do przydzielonych im odgórnie miejsc zamieszkania. "Nie chcemy tworzyć nowych gett narodowoœciowych", wyjaœnił minister de Maiziere. Kto uzyska azyl, ten musi zamieszkać w miejscowoœci, do której zostanie skierowany do chwili, kiedy będzie mógł się samodzielnie utrzymać. "Wiem, że jest to surowe zarzšdzenie, ale tylko w ten sposób możemy uniknšć powstawania skupisk migrantów jednej narodowoœci w dużych miastach, ze wszystkimi zwišzanymi z tym zjawiskiem negatywnymi skutkami", oœwiadczył szef MSW.

Kto nie zastosuje się do nowych przepisów, ten utraci prawo do zasiłku socjalnego. Partia SPD popiera zasadniczo projekt chadeckiego ministra spraw wewnętrznych. Minister budownictwa Barbara Hendricks z SPD powiedziała, że takie rozwišzanie może wyjœć na korzyć integracji migrantów i azylantów pod warunkiem, że zostanie ono właœciwie zastosowane w praktyce.

W podobnym duchu wypowiedział się także szef Federalnego Urzędu ds. Migracji i UchodŸców (BAMF) Frank-Jürgen Weise, który podkreœlił, że planowane przepisy zostały uznane w marcu za zgodne z prawem przez Trybunał Sprawiedliwoœci UE.

ródło: Deutsche Welle

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL