Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ubezpieczenia

Przyszły polski emeryt pogodzony z nędzš

123rf.com
Chociaż wiemy coraz więcej o emeryturach i interesujemy się ich wysokoœci, wcišż nie robimy nic, albo robimy niewiele, aby o przyszłe œwiadczenia zadbać samodzielnie.

Tak wynika z corocznego badania Prudential Family Index. Z ankiety wyłania się obraz Polaków, œwiadomych niskich œwiadczeń emerytalnych w przyszłoœci. Nasze wyobrażenia o życiu na emeryturze sš więc w miarę realistyczne, ale mimo to wišżš się z koniecznoœciš odłożenia dodatkowych œrodków na przyszłoœć. Wiemy, że emerytury mogš być bardzo niskie i wynosić zaledwie jednš trzeciš ostatniego wynagrodzenia lub mniej. W porównaniu do sytuacji sprzed roku widać znaczšcy wzrost liczby osób przewidujšcych, że ich emerytura będzie znacznie niższa niż dzisiejsze wynagrodzenie. Prawie trzy czwarte badanych szacuje swoje miesięczne potrzeby na emeryturze w przedziale 2-4 tys. zł. Mimo to, aż 88 proc. badanych przyznaje, że poza opłacaniem obowišzkowych składek na ZUS nie robi nic, aby zapewnić sobie godne życie na emeryturze.

Jak sobie wyobrażamy emeryturę

Ponad połowa, bo 56 proc. ankietowanych, pytanych o to, co chcš robić na emeryturze, odpowiada, że pragnie „spędzać emeryturę na przyjemnoœciach, na które nie było wczeœniej czasu". Z kolei 44 proc. chce podróżować po œwiecie, a nieco mniej, bo 43 proc. chce zwiedzać Polskę. 35 proc. respondentów wskazuje również na chęć poœwięcenia się swojemu hobby. Co ciekawe, więcej niż jedna trzecia wskazuje na pomoc finansowš swoim własnym dzieciom i wnukom.

Nie sposób nie zauważyć, że oznacza to zwiększone wydatki w przyszłoœci, kiedy być może jedynym dochodem będzie nasza własna emerytura. Czy stać nas zatem będzie na wsparcie finansowe dzieci i wnuków? Chociaż oczekiwania wydajš się dosyć skromne, to wcišż wykraczajš one poza standardowe œwiadczenia. Przypnijmy, że œrednia emerytura to około 2 tys. zł. Zatem czynnoœci, którym chcemy się poœwięcić, będš wymagały od nas posiadania dodatkowych œrodków.

Roœnie œwiadomoœć niskich œwiadczeń

Jeszcze rok temu Polacy pytani o przewidywanš wysokoœć swojej przyszłej emerytury w zdecydowanej większoœci podawali wartoœci zupełnie oderwane od szacunków ekspertów, a przede wszystkim od przewidywań samego ZUS. Aż 60 proc. wówczas twierdziło, że ich emerytura będzie wynosiła połowę i więcej ich ostatniej pensji. Tylko 37 proc. ankietowanych wskazywało na wysokoœć emerytury w przedziale 50-30 proc. swoich obecnych zarobków. W najnowszym badaniu z 2016 r. tę samš wysokoœć wskazało już ponad 60 proc. ankietowanych. To duży wzrost œwiadomoœci emerytalnej i wyraz zainteresowania swoimi przyszłymi œwiadczeniami. Wynika on zapewne z silnej obecnoœci tematów emerytalnych w mediach.

W odpowiedzi na pytanie o kwotę, jakiej miesięcznie będš potrzebować na emeryturze, ankietowani wskazali w większoœci na poziom 2-4 tys. zł. Takiej odpowiedzi udzieliło 71 proc. ankietowanych. Z kolei tylko 15 proc. stwierdziło, że kwota jakiej co miesišc będš potrzebowali 4-6 tys. zł. 11 proc. badanych zadowoli się na emeryturze kwotš 2 tys. zł miesięcznie. Zdaniem autorów badania wyniki wskazujš na realizm w oczekiwaniach finansowych Polaków, chociaż warto zauważyć, że żeby otrzymywać w przyszłoœci œwiadczenie emerytalne na poziomie 4 tys.zł trzeba zarabiać wielokrotnoœć œredniego wynagrodzenia w Polsce.

Biernoœć przyszłych emerytów

Prudential zapytał w ankiecie także o to jakie działania podejmujš Polacy z myœlš o swoich przyszłych emeryturach. Niestety aż 88 proc. badanych nie robi nic albo odkłada za mało.Autorzy raportu podkreœlajš, że zatem deklaracje finansowego wsparcia dzieci czy rozwoju własnego hobby okazujš się na wyrost wobec możliwych przyszłych oszczędnoœci. Wzrost œwiadomoœci emerytalnej nie towarzyszy więc konkretnym działaniom. Tylko 12 proc. ankietowanych oszczędza lub odkłada na emeryturę.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL