Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ubezpieczenia

Kierowcy głosujš pieniędzmi

Bloomberg
Osiem towarzystw wprowadziło już bezpoœredniš likwidację szkód. Badania pokazujš, że klienci ceniš takš metodę, wybierajšc polisę komunikacyjnš.

Aż 80 proc. użytkowników samochodów w Polsce uważa, że to ubezpieczyciel, u którego majš wykupionš polisę OC, a nie zakład ubezpieczeniowy sprawcy, powinien zawsze zajmować się formalnoœciami w momencie wystšpienia szkody.

Doœwiadczeni chcš pomocy

Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Gothaer, który jako ósmy ubezpieczyciel dołšcza właœnie do grona towarzystw oferujšcych bezpoœredniš likwidację szkód (BLS).

Im starszy kierowca, a co za tym idzie bardziej doœwiadczony, tym bardziej ceni pomoc zakładu w likwidacji szkody. W grupie osób od 25. do 34. roku życia 77 proc. respondentów uważa, że formalnoœci zawsze powinny być po stronie ich ubezpieczyciela, wœród bardziej doœwiadczonych kierowców, powyżej 45. roku życia, odsetek ten jest wyższy i wynosi 86 proc.

Co ciekawe, więcej mężczyzn niż kobiet oczekuje przejęcia formalnoœci przy likwidacji szkody komunikacyjnej przez zakład ubezpieczeniowy, w którym majš wykupionš polisę OC – odpowiednio 86 proc. i 74 proc.

– Jak wynika z przeprowadzonego przez nas badania, kierowcy nie chcš się zajmować formalnoœciami zwišzanymi z likwidacjš szkody – mówi Anna Włodarczyk-Moczkowska, prezes Gothaer. – Wprowadzenie modelu BLS to bardzo duże ułatwienie dla klientów. W Europie funkcjonuje ono już od dawna.

System BLS, który od kilkudziesięciu lat działa we Francji, Belgii, Hiszpanii i Włoszech ruszył w Polsce w maju. Na tę chwilę łšcznie zakłady oferujšce usługę reprezentujš 68 proc. rynku OC mierzonego zbieranš składkš.

Ukłon w stronę klienta

W standardowej procedurze likwidacji szkody komunikacyjnej w momencie wystšpienia kolizji drogowej obowišzkiem poszkodowanego było zgłoszenie szkody rzeczowej do ubezpieczyciela sprawcy kolizji. W efekcie, przy zakupie OC, klient najczęœciej kierował się tylko jego cenš, a nie jakoœciš likwidacji szkód przez ubezpieczyciela.

Dzięki BLS ubezpieczyciel każdorazowo zajmie się formalnoœciami zwišzanymi ze szkodš, bez względu na to, w jakim zakładzie miał wykupione ubezpieczenie sprawca. To duże ułatwienie dla klienta.

W praktyce system wyglšda teraz tak, że ustaleniem wysokoœci szkody i wypłatš odszkodowania zajmuje się ubezpieczyciel poszkodowanego. Zakłady ubezpieczeń – ten poszkodowanego, i ten sprawcy – rozliczajš się między sobš bez angażowania kierowcy.

BLS usprawnia cały proces likwidacji szkód, dzięki czemu czas jej trwania jest prawie dwa razy krótszy od standardowej œcieżki.

– To najważniejszy projekt dla polskiego rynku ubezpieczeń w ostatnich latach – uważa Jan Grzegorz Pršdzyński, prezes zarzšdu Polskiej Izby Ubezpieczeń. – Liczymy, że wielu klientów zacznie zwracać baczniejszš uwagę na jakoœć oferowanych usług, a nie tylko na cenę.

Zatrzymać spadki

Branża liczy, że dzięki temu uda się zakończyć wojnę cenowš na rynku polis komunikacyjnych. Spowodowany niš spadek przychodów ze sprzedaży spędza sen z powiek zakładów już od paru lat. Po I półroczu 2015 r. składka zebrana od klientów z tytułu OC wyniosła 4 mld zł i była mniejsza o 1,4 proc. niż rok wczeœniej. Składka AC wyniosła 2,7 mld zł. Wprawdzie spadek wpływów z OC z roku na rok jest coraz mniejszy, ale wcišż zakłady muszš dopłacać do tych polis, bo równoczeœnie bardzo dynamicznie rosnš odszkodowania i œwiadczenia z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL