Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ubezpieczenia

#RZECZoBIZNESIE: Andrzej Bratkowski: Zmiany w OFE sš niepotrzebne

tv.rp.pl
Nastšpiła zmiana szyldu, ale nasza faktyczna zdolnoœć używania tych pieniędzy istotnie się nie zmieni – mówi Andrzej Bratkowski, były wiceprezes NBP i były członek Rady Polityki Pieniężnej, goœć programu Pawła Rożyńskiego.

Reforma emerytalna zwišzana z OFE może ruszyć w przyszłym roku. 25 proc. zgromadzony składek przejšłby Fundusz Rezerwy Demograficznej, a reszta trafiłaby do instytucji, które zastšpiš fundusze emerytalne. Dobrze się dzieje z punktu widzenia gospodarki, giełdy i Polaków?

Nie jest dla mnie jasne po co ta zmiana. Niby ma dać ubezpieczonym na własnoœć zgromadzone œrodki, ale można było zmienić dwie linijki w ustawie, że teraz pienišdze w OFE to już sš pienišdze obywateli.

Obawiam się, że tu chodziło o jakieœ dodatkowe cele. Nasuwa się myœl, że pienišdze przeniesione do rezerwy demograficznej mniej więcej odpowiadajš aktywom OFE, które dajš się łatwo spieniężyć bez strat zwišzanych ze spadkiem cen na giełdzie.

Rzšd zapowiadał, że te œrodki będš też wykorzystywane np. do pobudzania oszczędnoœci w nowych planach emerytalnych. Poza tym œrodki w funduszach inwestycyjnych będš poczštkowo zarzšdzane przez państwo. De facto jest to poœrednia nacjonalizacja.

To lepsze niż to co wczeœniej wchodziło w grę, czyli całkowita nacjonalizacja.

Ale Platforma Obywatelska nacjonalizowała państwowe obligacje. Tutaj mamy do czynienia z akcjami prywatnych firm. To jest troszeczkę inna sytuacja, bo te firmy w jakiœ sposób będš pod kontrolš państwa, co nie jest dobrym rozwišzaniem. Jest to niepotrzebna zmiana.

Majš też powstać pracownicze plany kapitałowe.

To jest następny etap. Tutaj też jest dużo wštpliwoœci. Oznacza to przymusowy wzrost składki ubezpieczeniowej, która obcišża zarówno pracowników i pracodawców. Pojawia się zróżnicowanie warunków ubezpieczenia emerytalnego i stworzy się bardzo nieprzejrzysty system. To rozwišzanie też nie wzbudza mojego entuzjazmu.

Mówi się, że wreszcie będziemy mogli dysponować œrodkami z OFE. Na ile to jest realne?

Jeżeli to majš być oszczędnoœci emerytalne, to one nie mogš być w dowolny sposób dysponowane w trakcie aktywnoœci zawodowej. Nastšpiła zmiana szyldu, ale nasza faktyczna zdolnoœć używania tych pieniędzy istotnie się nie zmieni.

Jakie będš skutki obniżenia wieku emerytalnego?

Dosyć groŸne. Ze względu na zmiany demograficzne już odczuwamy zmniejszenie podaży siły roboczej. Po wprowadzeniu tego rozwišzania będziemy mieć skokowy spadek aktywnoœci zawodowej. Nie bardzo wiadomo, co miałoby się pojawić w to miejsce. Firmy będš miały poważniejsze problemy z zatrudnianiem ludzi. Po drugie odczujš to finanse publiczne.

Jakie to mogš być koszty?

Sš to koszty idšce w miliardy złotych, bo trzeba wypłacać więcej emerytur, a jednoczeœnie ma się mniejszy napływ składek. Będzie to poważne obcišżenie.

Rzšd liczy na to, że pienišdze z uszczelnienia systemu podatkowego zrekompensujš wydatki na 500+ i obniżenie wieku emerytalnego.

Na razie nie wiemy czy te pienišdze się pojawiš. Nie należy planować wzrostu dochodów z tytułu uszczelnienia systemu. Należy te pienišdze włšczać do budżetu jak już to uszczelnienie ma miejsce.

Rzšd przestał już tak mocno nas zadłużać, jak to miało miejsce w zeszłym roku.

W zeszłym roku poduszka płynnoœciowa była tworzona na zapas, stšd szybszy wzrost długu publicznego. Pierwsza polowa tego roku była bardzo dobra w finansach publicznych. Nie wydaje się, żeby na dłuższš metę takie dobre wyniki można było utrzymać. Druga połowa roku już będzie oznaczała szybszy wzrost deficytu i zadłużenia będzie rosło. Dokładajš się do tego zmiany emerytalne. 2018 r. może być znacznie trudniejszy pod tym względem.

Udało się uszczelnić system podatkowy?

Cały rok dopiero pokaże jak jest. Teraz trudno powiedzieć, czy to sš sztuczki, czy rzeczywiœcie wyższe wpływy.

Jak wyglšda sytuacja finansów publicznych?

Krótkookresowo nie najgorzej, jak widać po wielkoœci deficytu. Perspektywa już na przyszły rok wyglšda gorzej.

W państwowych firmach bardzo słabo wyglšdajš inwestycje. Co się dziej?

W przypadku górnictwa jest to usprawiedliwione, bo trudno jest w sposób efektywny inwestować w ten sektor. W energetyce już jest to zastanawiajšce. Wydaje się, że sš tutaj błędy zwišzane z brakiem strategii czy paraliżem decyzyjnym.

A firmy prywatne bojš się inwestować?

W przemyœle przetwórczym inwestycje rosnš. W innych gałęziach jak przemysł maszynowy, elektroniczny czy farmaceutyczny inwestycje w I kw. były ujemne. Jest to ogólna niepewnoœć. Nie ma jasnego przekazu ze strony rzšdu jak będzie wyglšdała polityka podatkowa. Mówiono, że będziemy wspierać polski kapitał, co nie najlepiej wpłynęło na skłonnoœć do inwestowania zagranicznego kapitału. Z drugiej strony okazało się, że pienišdze głównie dostał Mercedes na nowš inwestycję.

Jak to jest możliwe, że gospodarka jednak przyspieszyła? W II kw. mieliœmy wzrost na poziomie 3,9 proc. PKB.

Na krótkš metę coœ takiego jest możliwe, gdy konsumpcja napędza wzrost. Do tego mamy stosunkowo dobry handel zagraniczny.

Długo tak możemy jechać na konsumpcji?

Te możliwoœci się kończš a efekt 500+ zaczyna wygasać. Pozostaje nam czekać na przyspieszenie inwestycji. Strona popytowa została napędzona a podażowa przyhamowana. To jest problem.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL