Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ubezpieczenia

Kłopotliwe polisy dla uczniów

Fotorzepa, Piotr Guział PG Piotr Guział
Rzecznik finansowy i nadzorca chcš uporzšdkować szkolne polisy NNW, a tymczasem towarzystwa wzbogacajš swoje oferty.
W roku szkolnym 2015/2016 w całej Polsce doszło do ponad 65 tys. wypadków w placówkach oœwiatowych – wynika z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Statystycznie każdego dnia w szkołach dochodzi do niemal 180 wypadków z udziałem dzieci. Firmy ubezpieczeniowe ze szkolnego NNW uzyskujš 160 – 200 mln zł składki rocznie. Na rynku tym dominuje PZU, ale konkurencja roœnie. Miesišc przed rozpoczęciem roku szkolnego Compensa rozszerzyła zakres oferowanych przez siebie polis dla uczniów o usługę zapewniajšcš dodatkowš kontrolę rodzicielskš przy korzystaniu z komputera przez dzieci. Ubezpieczyciel oferuje iMe Kids Secure – narzędzie, które chroni przed dostępem do niewłaœciwych materiałów, ale także zabezpiecza przed ryzykiem zainfekowania sprzętu czy pobrania nielegalnego oprogramowania.

Iluzoryczna ochrona

Oferta Compensy jest nowatorska. Do niedawna towarzystwa często konkurowały między sobš wysokoœciš składek, a za niskimi składkami szła nieodpowiednia ochrona, albo bonusami dla szkół. To ostatnie działanie stanowiło naruszenie prawa. Szkoła nie może otrzymywać wynagrodzenia ani innych korzyœci w zwišzku z oferowaniem ubezpieczenia NNW, tymczasem w praktyce cišgle zdarzajš się przepływy finansowe na rzecz szkoły czy Rady Rodziców, sięgajšce 20–30 proc. zebranej składki. Pod koniec roku szkolnego rzecznik finansowy opublikował raport o nieprawidłowoœciach zwišzanych polisami dla uczniów. Głównym problemem sš niskie sumy ubezpieczenia. Składka roczna wynosi przeważnie 30–40 zł, a rodziców na poczštku roku szkolnego rzadko interesuje to, co dostanš za tę sumę. Dostanš zaœ niewiele. Suma ubezpieczenia w takich przypadkach wynosi 10–15 zł, a takš kwotę dostaje się tylko w przypadku œmierci albo ciężkiego inwalidztwa. – Nasz wariant NNW szkolnego dla klientów indywidualnych umożliwia wybór jednego z trzech wariantów sum ubezpieczenia: 10 tys., 14 tys. i 15 tys. zł, ale mimo to na pierwszy wariant decyduje się 95 proc. osób – mówi Andrzej Paduszyński, dyrektor departamentu ubezpieczeń indywidualnych w Compensie. Najczęstsze sš uszczerbki na zdrowiu wynoszšce 1–5 proc. sumy ubezpieczenia –czyli różnego rodzaju złamania – a poszkodowany dostaje wówczas jedynie kilkaset złotych.

Brak wiedzy szkodzi

Rodzice ubezpieczonych dzieci nie majš też œwiadomoœci, że nie każde zdarzenie, w którym dziecko odniosło obrażenia, jest uznawane za nieszczęœliwy wypadek w rozumieniu ubezpieczyciela. Dodatkowo niewielkie obrażenia nie przynoszš zwykle trwałego uszczerbku na zdrowiu, a to często podstawowy warunek wypłaty. Za trwały uszczerbek nie sš uznawane np. zwichnięcia, a zdarza się też, że złamania. Kłopoty sprawiajš też definicje w ogólnych warunkach ubezpieczeń, a definicji prawie nikt nie czyta. I tak przeważnie na wypłatę można liczyć tylko wtedy, gdy wypadek został spowodowany przez przyczynę zewnętrznš. Jeœli więc dziecko choruje i straci przytomnoœć, skutkiem czego złamie rękę, to pieniędzy nie otrzyma. Jednakże towarzystwa oferujš dodatkowe œwiadczenia, np. zwrot kosztów operacji plastycznych czy wypłatę w razie czasowej niezdolnoœci do nauki, ale rodzice często o nich nie wiedzš, więc nie wnioskujš o nie po szkodzie.

Będš zmiany

Po rzeczniku finansowym polisami NNW zajęła się Komisja Nadzoru Finansowego. Nadzorca zauważył te same patologie, na które wczeœniej zwrócił uwagę Rzecznik i zasugerował towarzystwom koniecznoœć poprawy. Majš one rzetelnie informować o produkcie i procedurach likwidacyjnych oraz tak konstruować materiały marketingowe, żeby rodzice œwiadomie podejmowali decyzje o ubezpieczeniach. Mimo że KNF nie zapowiedziała żadnych sankcji, wyglšda na to, że ubezpieczycieli wzięli sobie do serca jej uwagi. W Polskiej Izbie Ubezpieczeń kilka tygodni temu powstała Grupa Robocza ds. ubezpieczeń NNW dzieci i młodzieży szkolnej. – Chcemy przede wszystkim uwrażliwić rodziców, za pomocš rzetelnej informacji, jak działa NNW szkolne oraz jakie sš możliwoœci ochrony dziecka, jako że NNW szkolne nie jest ubezpieczeniem obowišzkowym – mówi Marcin Tarczyński, analityk z PIU. Dalej idšce pomysły ma rzecznik finansowy. – Apelujemy o zastanowienie się nad zupełnie nowš konstrukcja tego typu umów. Na przykład czy trzeba koniecznie płacić za złamanie palca, przysłowiowe 50–100 zł. A może płacić tylko za poważniejsze przypadki np. skomplikowane złamania – postuluje Aleksandra Wiktorow, rzecznik finansowy. – Chodzi o to, żeby dzieci były rzeczywiœcie otoczone opiekš.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL