Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ubezpieczenia

Towarzystwa ubezpieczeniowe zaniżajš wypłaty z samochodowego OC

W czasie naprawy auta można jeŸdzić pojazdem zastępczym na koszt ubezpieczyciela sprawcy.
AdobeStock
Towarzystwa zaniżajš wypłaty z samochodowego OC.

Doszło do poważnej stłuczki. Właœciciel uszkodzonego samochodu zgłosił się do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Szkoda miała być zlikwidowana z jego komunikacyjnej polisy OC.

Towarzystwo wyliczyło koszty naprawy metodš kosztorysowš. Zastosowało zaniżone stawki za roboczogodzinę (45 zł) oraz tzw. urealnienie wartoœci częœci zamiennych (w wysokoœci 70 proc.). W rezultacie poszkodowanemu wypłacono ok. 8,4 tys. zł.

Nie zrekompensowało to całej szkody. Właœciciel auta wniósł więc sprawę do sšdu, domagajšc się dopłaty w wysokoœci ok. 8,6 tys. zł. Jego zdaniem szkodę należało uznać za całkowitš (towarzystwo powinno zatem wypłacić różnicę między wartoœciš pojazdu sprzed wypadku a wartoœciš wraku).

Sšd powołał biegłego, który miał wyliczyć koszty przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody z uwzględnieniem tego, że zachodzi koniecznoœć rozliczenia szkody jako tzw. całkowitej. Po zapoznaniu się z jego opiniš poszkodowany zażšdał od towarzystwa kwoty ok. 27,9 tys. zł, która została wyliczona metodš kosztorysowš. Roszczenie to sšd pierwszej instancji uwzględnił w całoœci, a apelacja pozwanego ubezpieczyciela została oddalona.

To jedna ze spraw opisanych w opracowaniu Instytutu Wymiaru Sprawiedliwoœci (IWS). Opracowanie to pokazuje m.in., w jaki sposób ubezpieczyciele zaniżajš odszkodowania.

Kłopoty wcišż te same

Z czym poszkodowani majš najwięcej problemów? Z rozliczaniem szkód całkowitych i napraw metodš kosztorysowš, ze zwrotem kosztów najmu pojazdu zastępczego, zwrotem kosztów holowania samochodu oraz pokryciem kosztów prywatnych opinii rzeczoznawców zamówionych na etapie przedsšdowym.

Szkoda całkowita od lat jest problemem. Wbrew nazwie poszkodowany nie otrzymuje pieniędzy pozwalajšcych na zakup pojazdu o podobnej wartoœci. Często ubezpieczyciele zaniżajš wartoœć auta przed szkodš i zawyżajš wartoœć wraku, co prowadzi do pomniejszenia odszkodowania.

Problemem bywa też majstrowanie przy wycenie. Towarzystwa przyjmujš inne kryteria przy ustalaniu kosztów naprawy, kiedy w grę wchodzi szkoda całkowita, i inne przy szkodzie częœciowej.

Spory dotyczš także wieku częœci zamiennych stosowanych przy naprawie auta. Mimo jednoznacznego stanowiska Sšdu Najwyższego ubezpieczyciele nadal stosujš różnego rodzaju potršcenia, gdy częœci sš wymieniane w samochodach starszych.

Jak podaje raport IWS, towarzystwa rzadko powołujš się jednak wprost na wiek pojazdu, gdyż byłoby to w jawnej sprzecznoœci z orzecznictwem. Znacznie częœciej pojawiajš się okreœlenia, które nieco trudniej skojarzyć z tym problemem, takie jak np. amortyzacja lub urealnienie wartoœci częœci bez wyjaœnienia, czym jest to spowodowane. Sšdy przeważnie uznajš za zasadne stosowanie nowych częœci do naprawy używanego samochodu bez żadnych potršceń z tego tytułu.

Wštpliwoœci budzi również rodzaj częœci użytych do naprawy samochodu. Chodzi o to, czy wysokoœć odszkodowania powinna być ustalana na podstawie cen częœci oryginalnych pochodzšcych bezpoœrednio od producenta pojazdu, czy też dopuszczalne jest stosowanie także cen częœci alternatywnych. W praktyce towarzystwa postępujš różnie. Natomiast sšdy z reguły uznajš, że przy robieniu kosztorysu naprawy powinny być brane pod uwagę oryginalne częœci z logo producenta pojazdu a nie zamienniki.

Od lat jest wiele sporów dotyczšcych wynajmu auta zastępczego na koszt ubezpieczyciela sprawcy kolizji. Zmienia się tylko rodzaj problemów, z którymi poszkodowani idš do sšdu.

Kiedyœ ubezpieczyciele często utrzymywali, że poszkodowany nie potrzebuje samochodu zastępczego. Teraz więcej spraw spornych dotyczy czasu używania pojazdu zastępczego oraz wysokoœci opłat.

Wynajem: na jak długo

Poszkodowany może żšdać zwrotu kosztów najmu samochodu za czas, w którym nie mógł korzystać ze swojego auta. Czyli jak długo?

Zasadš jest, że w razie szkody innej niż całkowita jest to czas niezbędny do naprawy pojazdu plus uzasadniony czas od wypadku do oddania auta do naprawy. Sšdy uznawały też z reguły, że poszkodowany miał prawo wstrzymać się z naprawš do momentu uznania przez towarzystwo odpowiedzialnoœci za szkodę i akceptacji kosztów naprawy.

Jeœli czas naprawy przedłuża się z winy właœciciela auta, to za ten okres nie dostanie on zwrotu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego. Kontrowersje mogš powstać, gdy winę za wydłużenie czasu naprawy ponosi warsztat. W takich sytuacjach sšdy orzekajš różnie, przeważnie jednak kosztami obcišżajš poszkodowanego.

Z kolei w przypadku szkody całkowitej właœciciel samochodu może liczyć na zwrot kosztów wynajmu auta zastępczego do dnia, w którym mógł najwczeœniej nabyć kolejny pojazd.

Byle nie do Anglii

Ubezpieczyciele nie zawsze chcš zwracać poszkodowanym wydatki na holowanie uszkodzonego auta. Tymczasem holowanie przeważnie jest konieczne, by dokonać naprawy. Poza tym pozostawienie pojazdu bez nadzoru w miejscu wypadku mogłoby doprowadzić do dalszych zniszczeń.

Sšdy w takich sytuacjach najczęœciej przyznajš rację kierowcom. Wyjštkiem sš żšdania takie jak przytoczone w raporcie: właœcicielka auta domagała się od ubezpieczyciela zwrotu kosztów transportu uszkodzonego samochodu do Anglii.

Poszkodowany, który nie zgadza się ze stanowiskiem towarzystwa, potrzebuje często fachowego wsparcia ze strony rzeczoznawcy. Taka opinia kosztuje, a ubezpieczyciele niekiedy odmawiajš pokrywania kosztów.

Jak wynika z raportu IWS, sšdy na ogół przyznawały rację poszkodowanym. Uzasadniały to w ten sposób, że zlecenie sporzšdzenia opinii było potrzebne do dochodzenia należnoœci i tylko w taki sposób poszkodowany mógł się przekonać co do słusznoœci stanowiska.

Wniosek do rzecznika o interwencję lub mediację

Jeœli uważasz, że towarzystwo zaniżyło odszkodowanie, możesz złożyć reklamację. Ubezpieczyciel nie może długo zwlekać z jej rozpatrzeniem. W razie niedotrzymania 30-dniowego terminu (maksymalnie 60 dni w sprawach skomplikowanych) przyjmuje się, że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolš klienta.

Jeżeli towarzystwo nie uzna naszego odwołania, możemy wystšpić do rzecznika finansowego z wnioskiem o interwencję albo wszczęcie postępowania polubownego. Obie drogi sš możliwe dopiero po zakończeniu postępowania reklamacyjnego w towarzystwie. W razie wniosku o interwencję rzecznik zbierze argumenty uzasadniajšce nasze stanowisko i napisze do towarzystwa pismo z proœbš o zmianę decyzji, jeœli uważa, że jest ona niewłaœciwa.

Inaczej jest w przypadku postępowania polubownego. Tutaj rzecznik finansowy nie działa w interesie klienta, ale pomaga stronom sporu osišgnšć porozumienie.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL