Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ubezpieczenia

Grupa PZU z kwartalnym zyskiem ponad 1 mld zł

Fotorzepa, Marta Bogacz
Składka przypisana brutto w grupie PZU w pierwszym kwartale osišgnęła wartoœć 5,83 mld zł. Zarzšd PZU rekomenduje wypłatę dywidendy za 2017 rok w kwocie 2,5 zł na akcję.

Grupa PZU przedstawiła skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2018 r. Wynik finansowy netto grupy wyniósł 1,04 mld zł i był wyższy o 3,6 proc. niż w analogicznym okresie 2017 r. Zysk netto przypadajšcy na akcjonariuszy jednostki dominujšcej wyniósł 640 mln zł, rok wczeœniej wynosił 940 mln zł w 2017 r. Różnica jest spowodowana spadkami na GPW w I kwartale 2018 roku. Indeks WIG obniżył się o 8,4 proc. wobec wzrostu o 11,9 proc. w analogicznym okresie roku ubiegłego. Drugim powodem było doszacowanie rezerw w ubezpieczeniach majštkowych na poczet roszczeń o zadoœćuczynienie za stany wegetatywne w zwišzku z niedawnym wyrokiem Sšdu Najwyższego.

Z wyłšczeniem zdarzeń jednorazowych wynik netto wzrósł o 16,9 proc., a wskaŸnik ROE spadł o 10,3 p.p. i wyniósł 17,6 proc.

Ubezpieczeniowy gigant podkreœla, że otworzył 2018 r. rekordowš sprzedażš ubezpieczeń. Składka przypisana brutto w pierwszym kwartale osišgnęła wartoœć 5,83 mld zł, co oznacza wzrost o 1,1 proc. i jest najlepszym wynikiem w historii grupy. Składka w spółkach zagranicznych wzrosła o 60 mln zł, głównie z ubezpieczeń komunikacyjnych w krajach bałtyckich. Składka zarobiona netto wyniosła 5,46 mld zł i była o 7,6 proc. wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

- Te rezultaty sš odzwierciedleniem rosnšcej roli banków w wynikach grupy, ale przede wszystkim solidnych fundamentów naszej działalnoœci podstawowej – ponad połowa wyniku netto to zysk z działalnoœci ubezpieczeniowej. Tak dobre wyniki dajš podstawę do tego, aby się nimi dzielić z akcjonariuszami. W ramach strategii #nowePZU zobowišzaliœmy się wobec inwestorów, że podzielimy się zyskiem, który nie jest niezbędny, aby sfinansować nasz dynamiczny wzrost – mówi Paweł Surówka, prezes PZU. - Dziœ dotrzymujemy obietnicy i rekomendujemy wypłatę dywidendy w kwocie 2,5 zł na akcję. Równoczeœnie pamiętamy o naszym zobowišzaniu strategicznym, iż kwota dywidendy na akcje (DPS) powinna rosnšć z roku na rok w długim terminie – podkresla Paweł Surówka.

Tomasz Kulik, CFO PZU tłumaczy, że wzrost sprzedaży realizowany był przy utrzymaniu œcisłej dyscypliny kosztowej (wskaŸnik kosztów administracyjnych segmentów ubezpieczeniowych w Polsce spadł o 0,8 p.p. rok do roku do 6,3 proc.). W efekcie, nawet pomimo koniecznoœci doszacowania rezerw na poczet roszczeń z tytułu zadoœćuczynień, w zwišzku z niedawnym wyrokiem Sšdu Najwyższego, utrzymaliœmy dobrš rentownoœć głównych linii biznesowych zarówno w ubezpieczeniach majštkowych jak i na życie.

W I kw. 2018 roku odszkodowania i œwiadczenia netto (z uwzględnieniem zmiany stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych) osišgnęły wartoœć 3 626 mln zł i ukształtowały się na poziomie o 2,3 proc. niższym w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W ubezpieczeniach ochronnych niższy poziom œwiadczeń wynikał ze spadku częstoœci szkód.

Z kolei na wzrost odszkodowań i œwiadczeń netto (głównie w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta korporacyjnego oraz masowego) wpłynęło doszacowanie rezerwy na poczet roszczeń o zadoœćuczynienie za ból spowodowany stanem wegetatywnym osoby bliskiej poszkodowanej w wypadku.

PZU podkreœla, że pozytywny wpływ na wyniki finansowe grupy w I kw. 2018 roku miał wzrost składki przypisanej brutto w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta masowego i korporacyjnego oraz wzrost składki w spółkach zagranicznych w szczególnoœci w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych, a także wyższa rentownoœć w segmencie ubezpieczeń masowych i korporacyjnych pozakomunikacyjnych, głównie w efekcie poprawy rentownoœci portfela ubezpieczeń szkód spowodowanych żywiołami oraz pozostałych szkód rzeczowych, wzrost rentownoœci w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych względem ubiegłego roku dzięki niższej częstoœci szkód oraz lepsze wyniki w segmencie działalnoœci bankowej w Alior Banku w zwišzku z wysokim poziomem sprzedaży produktów kredytowych wspartym korzystnš koniunkturš gospodarczš oraz niskim poziomem stóp procentowych.

Negatywnie na wyniki w tym okresie wpłynęły: spadek rentownoœci w segmencie ubezpieczeń masowych – efekt doszacowania rezerw w ubezpieczeniach majštkowych na poczet roszczeń o zadoœćuczynienia oraz niższy wynik na notowanych instrumentach kapitałowych w szczególnoœci ze względu na koniunkturę na GPW.

Na porównywalnoœć wyników oraz sumy bilansowej rok do roku w sposób istotny wpłynęło włšczenie do struktury Grupy PZU banku Pekao w czerwcu 2017 roku. Suma bilansowa wzrosła głównie z tego tytułu o ponad 191 mld zł względem analogicznego okresu ubiegłego roku, a udziały niekontrolujšce osišgnęły wartoœć 22,8 mld zł (stan na 31 marca 2018 roku). Pekao kontrybuował do wyniku operacyjnego segmentu działalnoœci bankowej kwotš 563 mln zł w I kw. 2018 roku.

 

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL