Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ubezpieczenia i odszkodowania

Picie alkoholu z kierowcš zmniejsza odszkodowanie za wypadek

Fotolia
Zgoda pasażera na prowadzenie pojazdu przez będšcego pod wpływem alkoholu kierowcę na ogół prowadzić powinna do przyjęcia wyższego niż 20-procentowy przyczynienia się do wypadku – wskazał w wyroku Sšd Apelacyjny w Katowicach.

W kwietniu 2014 roku doszło do wypadku spowodowanego przez kierowcę, będšcego pod wpływem alkoholu. Jechał on zbyt szybko, stracił panowanie nad samochodem w skutek czego zjechał na pobocze i uderzył w drzewo.

Przed jazdš, kierowca kupił półlitrowš butelkę wódki, którš wypił z Sylwestrem Ż., z jego bratem i jeszcze z jednš osobš. Podczas jazdy ani pasażerowie nie zwracali się do kierowcy, by ten zmniejszył prędkoœć.

W wyniku wypadku Sylwester Ż. (imię fikcyjne) doznał poważnych obrażeń. Musiał przejœć dwie operacje kręgosłupa.

Kierowca nie miał wykupionego ubezpieczenia OC, za powstałe szkody odpowiadał, więc Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Przyznał on poszkodowanemu pasażerowi 50 tys. zł. Fundusz wyjaœnił, że właœciwš kwotš zadoœćuczynienia byłoby 100 tys. zł, ale uznał, że z uwagi na brak zapiętych pasów bezpieczeństwa powód przyczynił się do szkody w 50%.

Poszkodowany mężczyzna wystšpił na drogę sšdowš, domagajšc się od funduszu wypłaty ponad 150 tys. zł.

Sšd Okręgowy w Bielsku Białej uznał, że powód przyczynił się do skutków wypadku w 20 proc. i zasšdził 110 tys. zł zadoœćuczynienia.

Sšd ten nie miał wštpliwoœci, że osoba, która decyduje się na jazdę z kierowcš będšcym pod wpływem alkoholu, przyczynia się do powstałej w wyniku wypadku komunikacyjnego szkody, zwłaszcza gdy poszkodowany przed jazdš spożywał alkohol razem z takim kierowcš.

Jak wskazano dalej przyczynš zaistnienia wypadku był sposób jazdy kierowcy, polegajšcy przede wszystkim na niedostosowaniu prędkoœci jazdy do panujšcych warunków drogowych, na co stan jego nietrzeŸwoœci musiał mieć wpływ. Powód miał, a co najmniej musiał mieć œwiadomoœć, że może dojœć do spowodowanego ograniczeniami w reakcjach kierowcy błędu w prowadzeniu samochodu, to zaœ każe uznać, że przyczynił się on do powitania i rozmiaru szkody na jego osobie. Odnoszšc się do kwestii pasów bezpieczeństwa, sšd uznał, że nie można jednoznacznie stwierdzić, aby były przed wypadkiem one ucięte, nie można tym samym ustalić, czy powód mógł je zapišć oraz w jakim zakresie ich zapięcie uchroniłoby go przed obrażeniami.

W apelacji Ubezpieczniowy Fundusz Gwarancyjny podniósł zarzut obrazy art. 362 Kodeksu cywilnego, którego miał dopuœcić się Sšd Okręgowy poprzez przyjęcie zbyt niskiego stopnia przyczynienia się powoda do doznanej przezeń szkody i krzywdy.

W niedawnym wyroku Sšd Apelacyjny w Katowicach (sygn. akt I ACa 188/17) uznał ten zarzut za chybiony.

SA zgodził się przedstawicielem UFG, że zgoda pasażera na prowadzenie pojazdu przez będšcego pod wpływem alkoholu kierowcę na ogół prowadzić winna do przyjęcia wyższego niż 20% przyczynienia się, zwłaszcza gdy pasażer ów przed jazdš sam z tym kierowcš spożywał alkohol, a także że jazda bez zabezpieczenia pasami też na stopień przyczynienia winna rzutować, zasady te jednak odnieœć należy do okolicznoœci konkretnej sprawy.

Sšd wskazał, iż nie można abstrahować od specyficznego położenia, w jakim znalazł się powód. – Jechał on wszak do pracy należšcym do jego pracodawcy samochodem, w którym przy siedzeniu pasażera nie było (bo tak należy przyjšć) sprawnych pasów bezpieczeństwa. Mógł on wtedy, oczywiœcie, odmówić jazdy, poniósłby jednak zapewne negatywne tego konsekwencje (bezprawne, ale trudne do odwrócenia i dotkliwe). Podobnie nieco łagodniej ocenić należy na spożycie przed jazdš przez niego razem z kierowcš alkoholu. Trzeba mieć tu na względzie, że kierowca, który miał zawieŸć go (i inne osoby) do pracy, był człowiekiem od niego starszym, podobnie zresztš jak jeden z pasażerów, i odmówienie spożycia z nim alkoholu oraz póŸniejszej jazdy było dla dziewiętnastoletniego wówczas powoda trudne – wyjaœnił sšd.

Zdaniem S.A. okolicznoœci te kazały uznać, że przyjęty przez Sšd Okręgowy na 20-procentowy stopień przyczynienia się powoda do skutków wypadku był prawidłowy.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL