Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ubezpieczenia i odszkodowania

Nie każdy postój to ruch pojazdu

123RF
Zakład ubezpieczeniowy słusznie odmówił zapłaty odszkodowania za pożar wywołany w warsztacie samochodowym.

W warsztacie samochodowym wybuchł pożar, który strawił większoœć budynku z wyposażeniem. Zdaniem właœcicielki budynku pożar wybuchł w obrębie naprawionego samochodu dostawczego, więc powołujšc się na polisę OC auta, wystšpiła do zakładu ubezpieczeniowego o odszkodowanie. Ubezpieczyciel odmówił, twierdzšc, że do szkody mogło dojœć w innych okolicznoœciach niż samozapłon samochodu.

Sšd Rejonowy w Zawierciu uznał roszczenie i zasšdził od pozwanego 40 621 zł. Sšd stwierdził, że pojazd pozostawiony w warsztacie samochodowym i powierzony warsztatowi w celu mniejszej lub większej naprawy jest pojazdem „w ruchu" w rozumieniu art. 436 kodeksu cywilnego i art. 34 ustawy o ubezpieczeniach obowišzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zdaniem sšdu każdy postój pojazdu, bez względu na czas jego trwania i to, czy nastšpił na trasie jazdy, czy też po osišgnięciu miejsca przeznaczenia, jest traktowany przez ustawodawcę, na potrzeby odpowiedzialnoœci zakładu ubezpieczeń z tytułu obowišzkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów, jako ruch pojazdu.

Inaczej sprawę ocenił Sšd Okręgowy w Częstochowie, wytykajšc, że sšd pierwszej instancji nadmiernie rozszerzył pojęcie „w ruchu", zrównujšc je z użytymi w art. 34 ust. 2 pkt 3 ustawy ubezpieczeniowej pojęciami „zatrzymanie", „postój" i „garażowanie" i tezš, że każdy postój to ruch pojazdu. Sšd podniósł, że te trzy wymienione sytuacje dotyczš zwykłego używania pojazdu mechanicznego, który jedzie, zatrzymuje się na postój, manewruje, do którego się wsiada i z którego się wysiada, dokonuje się załadunku i rozładunku, który wreszcie po zakończeniu podróży jest garażowany. Naprawa pojazdu poza trasš ruchu, nie podczas postoju lub nawet w garażu, tzn. zwišzana z wstawieniem go do warsztatu naprawczego, oznacza wyłšczenie takiego pojazdu z ruchu, nawet w szerokim znaczeniu tego pojęcia. Taki pojazd nie jest garażowany i nie jest na postoju, on jest naprawiany, co oznacza, że co do zasady nie nadaje się do ruchu, nie jest więc w ruchu.

Sšd podniósł, że w tym przypadku zakres odpowiedzialnoœci z tytułu OC krzyżowałby się z odpowiedzialnoœciš podmiotu prowadzšcego warsztat stanowišcy obszar odrębny od ruchu pojazdów mechanicznych, regulowany odrębnymi przepisami i obejmujšcy swoiste ryzyka ubezpieczane odrębnie.

Sšd zaznaczył, że w pewnych sytuacjach ubezpieczyciel na podstawie OC odpowiada za szkody, do których dojdzie w zakładzie naprawczym, gdy pojazd np. wjeżdża, wyjeżdża, manewruje lub zostaje poddany innym działaniom stanowišcym ruch pojazdu. Š?

Sygnatura akt: VI Ca 373/17

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL