Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ubezpieczenia i odszkodowania

Sšd: ubezpieczyciel ma pokryć z OC także nawišzkę zapłaconš przez sprawcę

Fotorzepa, Robert Wójcik
Sprawca wypadku drogowego ma prawo żšdać od swego ubezpieczyciela zwrotu nawišzki zapłaconej pokrzywdzonemu na podstawie wyroku karnego.

To sedno wyroku Sšdu Okręgowego w Lublinie z 21 czerwca 2017 roku (sygn. akt II Ca 38/17) wydanego w sprawie Sylwestra B. Półtora roku wczeœniej mężczyzna został uznany za winnego spowodowania wypadku, którego następstwem była œmierć pewnej kobiety. Został skazany na rok i szeœć miesięcy ograniczenia wolnoœci poprzez potršcanie 15 proc. wynagrodzenia za pracę na cel społeczny zwišzany z ochronš zdrowia. Sšd karny nałożył na niego także obowišzek zapłaty 15 tys. zł nawišzki synowi ofiary wypadku. Tę kwotę Sylwester B. przelał na wskazane konto dwa miesišce po wydaniu wyroku.

Następnie zgłosił się do towarzystwa ubezpieczeń, w którym w chwili wypadku posiadał ważne ubezpieczenie odpowiedzialnoœci cywilnej posiadacza pojazdu. Z  tytułu umowy ubezpieczenia OC zażšdał zwrotu kosztów poniesionych w zwišzku z zapłatš nawišzki.

Ubezpieczyciel odmówił. Wskazał, że jego odpowiedzialnoœć z tytułu umowy ubezpieczenia obejmuje szkody wyrzšdzone osobom trzecim, a nie ubezpieczonemu.

- Nawišzka pełni funkcję penalnš, zaœ towarzystwo ubezpieczeniowe nie może przejšć na siebie obowišzku wykonania kary wymierzonej sprawcy przestępstwa – wyjaœnił ubezpieczyciel.

Kara, ale i rekompensata

Innego zdania był Sšd Rejonowy, który rozpatrywał powództwo Sylwestra B. o zwrot nawišzki. W uzasadnieniu wyroku Sšd przypomniał, że przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej zakład ubezpieczeń zobowišzuje się do zapłacenia okreœlonego w umowie odszkodowania za szkody wyrzšdzone osobom trzecim, względem których odpowiedzialnoœć za szkodę ponosi ubezpieczajšcy albo osoba na rzecz, której umowa została zawarta.

Przypomniał też czym jest nawišzka. Zgodnie z kodeksem karnym jest to œwiadczenie pieniężne, które sšd może orzec zamiast obowišzku naprawienia szkody przez sprawcę przestępstwa lub zamiast zadoœćuczynienia za doznanš krzywdę. Nawišzkę orzeka się na rzecz pokrzywdzonego, a w razie jego œmierci w wyniku popełnionego przez skazanego przestępstwa - na rzecz osoby najbliższej, której sytuacja życiowa wskutek œmierci pokrzywdzonego uległa znacznemu pogorszeniu.

- Nawišzka pełni funkcję zarówno penalnš, jak i kompensacyjnš, bowiem jest ona instytucjš prawa cywilnego umiejscowionš w Kodeksie karnym celem ułatwienia poszkodowanemu uzyskania stosownego odszkodowani a – stwierdził Sšd. Przy czym jego zdaniem funkcja penalna obowišzku naprawienia szkody lub orzeczonej zamiast niego nawišzki nie przeważa nad funkcjš kompensacyjnš.

Regres uzasadniony

Art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowišzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wymienia przypadki obowišzku zwrotu przez ubezpieczonego wypłaconego przez ubezpieczyciela œwiadczenia. Brak jest wœród nich przypadku, w którym ubezpieczyciel spełnił œwiadczenie, pomimo orzeczonego wobec sprawcy wypadku komunikacyjnego œrodka karnego.

Zdaniem Sšdu œwiadczy to o tym, iż wykonanie przez sprawcę wypadku komunikacyjnego œrodka karnego w postaci nawišzki nie wyłšcza jego uprawnienia do wystšpienia przeciwko ubezpieczycielowi z roszczeniem regresowym na podstawie umowy obowišzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej.

- Nie ma bowiem znaczenia, czy sprawca spełnił œwiadczenie wobec poszkodowanego dobrowolnie, czy zobowišzany do tego wyrokiem karnym; skoro naprawił szkodę, może domagać się zwrotu spełnionego œwiadczenia – uznał Sšd Rejonowy uwzględniajšc powództwo regresowe powoda.

Takie samo stanowisko zajšł Sšd Odwoławczy:

- Jeżeli szkodę w okreœlonym zakresie naprawi bezpoœrednio ubezpieczony podmiot odpowiedzialny za niš cywilnie (co może nastšpić np. ze względu na odpowiedzialnoœć sprawcy szkody i ubezpieczyciela za szkodę in solidum), przysługuje mu roszczenie zwrotne do ubezpieczyciela o zwrot uiszczonej kwoty. Dotyczy to również sytuacji, gdy o obowišzku naprawienia szkody orzekł sšd karny.

- Nie negujšc penalnego charakteru œrodków orzekanych na podstawie przepisów kodeksu karnego, należy jednak widzieć w nawišzce z art. 46 § 2 k.k. œwiadczenie majšce za zadanie przede wszystkim naprawić szkodę i w tym zakresie ubezpieczyciel powinien zwrócić sprawcy szkody orzeczonš wobec niego nawišzkę, uiszczonš przez niego na rzecz poszkodowanego – stwierdził Sšd Okręgowy w Lublinie oddalajšc apelację ubezpieczyciela.

Wyrok jest prawomocny.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL