Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Transport

Monika Niemiec-Butryn: Transport rzeczny jest efektywny i ekologiczny

materiały prasowe
Rzeki trzeba zagospodarowywać. Mšdrze i w zgodzie z przyrodš - mówi dyrektor Departamentu Żeglugi Œródlšdowej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Œródlšdowej

Rz: Dlaczego dla portów morskich ważna jest żegluga œródlšdowa?

Monika Niemiec-Butryn: WeŸmy przykład z Gdańska: już teraz obsługa ładunków w porcie Gdańsk wymaga, aby œrednio co minutę wjeżdżał lub wyjeżdżał załadowany samochód ciężarowy, a co trzy minuty - pocišg. Obcišża to znacznie sieć drogowš i kolejowš, a z czasem doprowadzi do ich blokady. Dlatego droga wodna jest konieczna w szczególnoœci dla portów morskich. Zaletš żeglugi œródlšdowej jest jej dużo większa zdolnoœć przewozowa. Jedna barka może zastšpić do 60 samochodów ciężarowych lub zabrać tyle towarów, ile jeden pocišg..

GUS podaje, że udział żeglugi œródlšdowej jest znikomy w całym systemie transportu, a w dodatku jeszcze spada. W ub. roku zmalał o 40 proc. w porównaniu z rokiem 2015. Co przewozi się polskimi rzekami?

Rzeczywiœcie, w latach 2014-2016 przewieziono zaledwie ok. 14 mln ton ładunków Odrš i Wisłš, z czego najwięcej rud metali. Od 2014 roku systematycznie zwiększa się tonaż transportowanych produktów chemicznych, włókien sztucznych, produktów z gumy i tworzyw sztucznych, produktów rolnictwa, łowiectwa i leœnictwa, a także surowców wtórnych i odpadów miejskich. Ten wzrost dotyczy także metali podstawowych i wyrobów metalowych. Coraz częœciej pojawiajš się nowe kategorie przewożonych towarów, przy czym grupy ładunków i trendy pokrywajš się z tym, co obserwujemy w Europie. Jeœli chodzi o skalę, to sprawa jest prosta: jak nie będzie dobrej drogi wodnej, to nie będzie znaczšcego transportu. Z punktu widzenia przewoŸników, Odrzańska Droga Wodna – poza odcinkiem z Gliwic do Brzegu Dolnego - jest dziurawa i kręta jak leœna droga górska. Wisła jest jeszcze gorsza. Przygotowujšc się do studiów wykonalnoœci rozmawiamy z wieloma przedsiębiorstwami o tym, czy chcš korzystać z transportu wodnego. Menadżerowie mówiš wprost: będziemy wozić, jak będzie droga z prawdziwego zdarzenia. A najważniejsza dla drogi wodnej jest stabilnoœć warunków żeglugowych, w szczególnoœci głębokoœć. Od zanurzenia barki zależy opłacalnoœć transportu rzekš.

W porównaniu do korzyœci, jakie każdego dnia przynosi rozwój dróg i linii kolejowych, korzyœci z rozwoju œródlšdowych dróg wodnych nie wydajš się już tak oczywiste.

Przeciwnie. Dobre zagospodarowanie rzek niesie ze sobš wiele korzyœci dla społeczeństwa. Przykładowo, zmniejszy się ryzyko powodzi, ponieważ na dobrze zagospodarowanej rzece będziemy mogli lepiej sterować wezbraniami. Zmaleje także dotkliwoœć okresu suszy, ponieważ więcej zbiorników wodnych oznacza więcej wody zatrzymanej na potrzeby ludzi, rolnictwa, hodowli czy też przemysłu. Zwłaszcza, że Polska ma jedne z najmniejszych zasobów wodnych w Europie. Wreszcie bardziej rozwinie się energetyka wodna, co systemowo poprawi bezpieczeństwo energetyczne kraju. Obserwujemy ponadto, że miasta zwracajš się coraz bardziej ku rzekom. Rewitalizacja terenów nadwodnych ożywia publicznš przestrzeń œródmiejskš, co przycišga ludzi nad wodę. Oprócz wymienionych korzyœci jest jeszcze wiele innych, m.in. nowe miejsca pracy, zmniejszenie hałasu, rozwój regionalny. Powstanš nowe połšczenia drogowe w relacji rzeka - lšd, ma szansę rozwinšć się turystyka i inne działy gospodarki. Ważne sš także bardziej globalne efekty, jak mniejsza emisja dwutlenku węgla w wyniku przeniesienia transportu częœci towarów z drogi na rzeki.

Co z przyrodš? Czy modernizacja dróg wodnych nie wybetonuje największych rzek w naszym kraju? Czy będziemy zamieniać rzeki w zbiorniki retencyjne?

Nie ma mowy o betonowaniu rzek. To demagogiczne i nieprawdziwe argumenty używane przez przeciwników rozwoju żeglugi. Dawniej używano technologii, które pomijały œrodowisko przyrodnicze, ale te czasy już minęły. Zmieniła się œwiadomoœć europejskich społeczeństw oraz podejœcie do ochrony œrodowiska. Obecnie kładzie się nacisk na zrównoważony rozwój. Planowane inwestycje podlegajš ocenie oddziaływania na œrodowisko i konsultacjom społecznym. Wszystkie działania na rzekach będš wykonywane zgodnie z obowišzujšcym prawem, w tym prawem unijnym. Już przy opracowaniu koncepcji modernizacji dróg wodnych korzystamy z doœwiadczeń innych krajów oraz z wiedzy eksperckiej. Wykorzystamy wytyczne, które wskazujš konkretne rozwišzania techniczne ograniczajšce wpływ żeglugi na œrodowisko. Nowoczesne technologie pozwalajš wkomponować elementy infrastruktury w krajobraz rzeki. W XXI wieku modernizacja dróg wodnych służy ich kompleksowemu wykorzystaniu, spełnia nie tylko cele transportowe, ale zapewnia również dbałoœć o wartoœci przyrodnicze. Właœnie poprzez takie kompleksowe działania zmierzamy do przywrócenia żeglugi na naszych rzekach. To jedyna możliwoœć by zapewnić gospodarcze wykorzystanie œródlšdowych dróg wodnych, rozwijać najbardziej ekologiczny rodzaj transportu chronišc tym samym œrodowisko. To jednoczeœnie sposób, by zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców nadrzecznych obszarów, chronić je przed powodziami. Rzeki trzeba zagospodarować, mšdrze i w zgodzie z przyrodš.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL