Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Transport morski

Port Gdańsk ogłosił przetarg na studium modernizacji dróg wodnych

Fotorzepa, Piotr Wittman
Port Gdańsk ogłosił przetarg na wykonanie studium wykonalnoœci dla zagospodarowania Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy oraz dróg wodnych od Warszawy do granicy z Białorusiš i na odcinku od Wisły do Zalewu Wiœlanego. Studium ma powstać do końca 2019 roku.

Koordynacja tworzenia studium wykonalnoœci dla modernizacji dróg wodnych łšczšcych Zatokę Gdańskš i Zalew Wiœlany z rzekami Białorusi jest zadaniem zespołu roboczego powołanego przez Zarzšd Morskiego Portu Gdańsk (ZMPG). Dla Portu Gdańsk użeglowienie Wisły i stworzenie systemu dróg wodnych, który połšczy Gdańsk i Warszawę z Morzem Czarnym jest jednym z priorytetów rozwojowych.

Wiceprezes ZMPG ds. Infrastruktury, Marcin Osowski poinformował PAP, że „przedmiotem zamówienia jest opracowanie Studium Wykonalnoœci dla kompleksowego zagospodarowania międzynarodowych dróg wodnych: E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy, E-40 od Warszawy do granicy Polska-Białoruœ (Brzeœć) oraz E-70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiœlanego (Elblšg)". Studium jest pierwszym elementem programu inwestycyjnego zwišzanym z zagospodarowaniem międzynarodowych dróg wodnych na terenie kraju.

Zaznaczył, że ogłoszenie przetargu pod koniec 2017 r. jest zgodne z harmonogramem prac w zakresie przygotowania dokumentu. Umowa z wykonawcš studium może być podpisana do kwietnia 2018 roku. Kluczowym odbiorcš studium będzie Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Œródlšdowej.

Jak podaje zamawiajšcy, celem opracowania jest m.in. szczegółowa analiza zasadnoœci kompleksowego zagospodarowaniu wymienionych dróg wodnych oraz sprawdzenie czy istniejš ograniczenia techniczne, œrodowiskowe, finansowe, organizacyjne, prawne i inne, które uniemożliwiajš jego realizację. Studium ma też okreœlić zakres projektowanego przedsięwzięcia i jego główne parametry techniczne. Celem dokumentu jest też oszacowanie nakładów inwestycyjnych, niezbędnych do realizacji programu oraz okreœlenie harmonogramu wydatków i potencjalnych Ÿródeł finansowania. Studium ma też zawierać analizę popytu na transport œródlšdowy, towarowy i pasażerski dla dróg wodnych będšcych przedmiotem opracowania w aspekcie krajowym i europejskim.

Jak zaznacza zamawiajšcy, „wynikiem przeprowadzonej analizy powinna być odpowiedŸ na pytanie, czy korzyœci społeczeństwa, wynikajšce z kompleksowego zagospodarowania dróg wodnych uzasadniajš koszty, jakie społeczeństwo musiałoby na to ponieœć". Dokument ma uwzględniać m.in. strukturę użytkowania terenu, działalnoœć gospodarczš i społecznš, rynek pracy, zamożnoœć, jakoœć życia oraz strukturę demograficznš.

Osowski zaznaczył w rozmowie z PAP, że do udziału w przetargu zapraszane sš „renomowane, duże firmy, konsorcja, które przygotowywały już dokumenty dla podobnych przedsięwzięć na całym œwiecie". „Przy wyborze oferenta brane będzie pod uwagę na pewno doœwiadczenie i referencje" - dodał. „Nie chcemy firm, które będš się uczyły na naszym projekcie, tylko chcemy firm kompetentnych, które sš w stanie zaprezentować swoje doœwiadczenie" – zaznaczył. Termin składania ofert mija 2 lutego 2018 roku.

Zgodnie z prawem zamówień publicznych, w listopadzie ZMPG przeprowadził dialog techniczny z potencjalnymi wykonawcami studium wykonalnoœci, z zagranicznymi firmami: CH2M, Arcadis i DHV. Osowski wyjaœnił, że „w ostatecznym postępowaniu przetargowym te firmy mogš ale nie muszš wzišć udziału; mogš wzišć w nim udział też podmioty, które nie uczestniczyły w dialogu technicznym".

Wiceprezes Portu Gdańsk podkreœla, że "projekt dla rzeki Wisły jest projektem zwišzanym przede wszystkim z bezpieczeństwem hydrologicznym w kraju". "Oprócz użeglownienia rzeki studium ma się koncentrować na bezpieczeństwie hydrologicznym znaczšcej częœci kraju" - wyjaœnił.

W połowie ubiegłego roku rzšd przyjšł założenia do planów rozwoju œródlšdowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020, z perspektywš do 2030 r. W planach tych zapisano, że do 2030 r. Odra na całej swojej długoœci i Wisła od Warszawy do Gdańska majš stać się międzynarodowymi szlakami żeglugowymi.

Polska zobowišzała się doprowadzić główne szlaki wodne do co najmniej IV klasy żeglownoœci w zwišzku z podpisaniem aktu ratyfikacyjnego Europejskiego porozumienia w sprawie głównych œródlšdowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN). Polskie drogi wodne będš mogły stać się docelowo elementami transeuropejskiej sieci transportowej TNT. Według strategii KE w zakresie rozwoju transportu w Europie, do 2030 roku 30 proc. ruchu drogowego ma +przenieœć się+ na transport kolejowy i wodny œródlšdowy.

Rzšd oszacował, że po pierwszym etapie modernizacji dolnego odcinka Wisły przewozy ładunków tš rzekš mogš wynosić ok. 7,8 mln ton rocznie, a wraz z dalszš poprawš parametrów nawigacyjnych powinny wzrosnšć do ok. 12 mln ton ładunków rocznie.

Szacunkowe koszty inwestycji na głównych polskich rzekach szacowane sš na ok. 70 mld zł. W połowie grudnia wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński mówił w Gdańsku, że zagospodarowanie wodnych dróg œródlšdowych jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć w Polsce na najbliższe lata, podobnie jak Centralny Port Komunikacyjny. Jego koszt oszacował na 60-150 mld zł.

Na terytorium Polski znajdujš się trzy szlaki wodne w ramach europejskiego systemu œródlšdowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym - droga wodna E40, łšczšca Morze Bałtyckie od Gdańska z Morzem Czarnym w Odessie, droga wodna E30, przebiegajšca Odrzańskš Drogš Wodnš, łšczšca Morze Bałtyckie w Œwinoujœciu z Dunajem w Bratysławie oraz droga wodna E70, łšczšca Odrę z zalewem Wiœlanym i stanowišca częœć europejskiego szlaku komunikacyjnego Wschód-Zachód, łšczšcego Kłajpedę z Rotterdamem.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL