Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Telekomunikacja i IT

Z danych można wycisnšć spore zyski

123RF
Firmy wykorzystujš niespełna jednš trzeciš potencjału, który może przynieœć zaawansowana analiza informacji. Barierš jest brak specjalistów.
Najlepiej wykorzystujemy dane zwišzane z lokalizacjš użytkowników, nieŸle radzi sobie również handel. Natomiast więcej do zrobienia jest w produkcji przemysłowej, sektorze publicznym i ochronie zdrowia – wynika z raportu firmy McKinsey. Jednym z najważniejszych wyzwań jest brak wykwalifikowanych pracowników. Wprawdzie liczba absolwentów kierunków zwišzanych z zaawansowanš analitykš danych będzie rosła na œwiecie o ok. 7 proc. rocznie, jednak popyt roœnie o 5 pkt proc. szybciej. Jeszcze dotkliwiej odczuć możemy brak osób, które potrafiš wnioski z danych przełożyć na język zastosowań biznesowych w konkretnym sektorze. W kolejnej dekadzie tylko w USA pojawi się dla nich 2–4 mln miejsc pracy.

Polska analitycznym mózgiem Europy

Po wpisaniu w wyszukiwarce Google słów „analityk danych" i „praca", otrzymujemy niemal 500 tys. wyników. Firmy gotowe sš płacić specjalistom wynagrodzenia kilkakrotnie przekraczajšcš œredniš krajowš. Aby zastosowanie nowych rozwišzań miało sens, konieczne jest kompleksowe działanie. Chodzi o budowę infrastruktury IT, użytecznš biznesowo analizę danych oraz bezpieczne ich przechowywanie. Opublikowany w tym roku raport McKinsey „Cyfrowa Polska" wskazuje, że nasz kraj dysponuje czwartš największš grupš absolwentów kierunków œcisłych w Unii Europejskiej. Eksperci podkreœlajš, że nasi absolwenci sš wcišż „atrakcyjni cenowo" w stosunku do krajów Zachodu. Mamy więc potencjał, by stać się analitycznym mózgiem Europy. Aby tak się stało, musimy zapewnić odpowiedniš jakoœć edukacji, a kolejnym wyzwaniem będzie zatrzymanie tych osób w Polsce.

Przestrzeń dla usług IT

Zapotrzebowanie na usługi sektora IT jest szersze, niż mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. Naturalnym odbiorcš usług sš firmy, ale również różnego rodzaju instytucje i organizacje. Nowoczesne technologie mogš pomóc nawet w rozwišzaniu problemu napływajšcej fali emigrantów. Swojej szansy upatruje tu rzeszowskie Asseco Poland. – W 2017 r. weŸmiemy udział w przetargu na innowacyjny system przewidywania ruchów migracyjnych do Europy. Wykorzystujšc technologie satelitarne oraz duże zbiory danych, opracowujemy metodę przewidywania ruchów dużych skupisk ludnoœci – zapowiada Zdzisław Wiater, zastępca dyrektora pionu administracji publicznej Asseco Poland.Dane i systemy IT sš też kluczowe dla takich organizacji jak NATO. W tym roku Asseco przeglšdało i poprawiało kod używany w systemach sojuszu. – Jesteœmy jedynš firmš z Polski, która wykonuje tego typu prace. W 2017 r. planujemy uczestniczyć w postępowaniach przetargowych na realizację systemów IT, wytwarzanych przez agencję NCIA na potrzeby NATO – sygnalizuje Wiater.

Opinia

Wojciech Krok, partner lokalny w McKinseyPolskie przedsiębiorstwa majš duży potencjał, jeœli chodzi o wykorzystanie zaawansowanej analityki. Na razie większoœć firm tylko analizuje takie możliwoœci lub tworzy zespoły do wdrożenia wybranych rozwišzań. Widać już natomiast polskich pionierów – to przede wszystkim sektor usług finansowych, telekomunikacja czy handel detaliczny. Jednak potencjał jest również w mniej oczywistych branżach, takich jak energetyka czy produkcja przemysłowa. Bardzo pozytywny jest fakt, że wœród polskich przedsiębiorstw widać wyraŸne zainteresowanie tematem. I nie chodzi tylko o specjalistów z działów IT, ale również prezesów i członków zarzšdów.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL