Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Telekomunikacja i IT

Sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje biznes

Fotolia
Mamy szansę stać się regionalnym centrum rozwoju takich technologii, szczególnie zwišzanych z automatyzacjš obsługi klienta. Trzeba tylko wskoczyć do rozpędzajšcego się pocišgu.

Sztuczna inteligencja (AI) to nie science fiction. Firmy na całym œwiecie wdrażajš już takie innowacyjne rozwišzania. Można mówić wręcz o swoistym wyœcigu. Prezydent Władimir Putin oznajmił niedawno na uczelni w rosyjskim Jarosławiu, że kto pierwszy dokona przełomu w zakresie AI, będzie rzšdził œwiatem. Prym w rozwoju tych technologii wiodš dziœ właœnie Rosja, Chiny oraz USA. Z raportu „Rewolucja AI: jak sztuczna inteligencja zmieni biznes w Polsce", opracowanego przez McKinsey & Co., wynika, że globalne nakłady na takie technologie sięgajš już 35 mld euro rocznie i szybko rosnš.

Poczštek rewolucji

Rozwój sektora jest obecnie zdominowany przez kilku technologicznych gigantów, którzy w 2016 r. zainwestowali w AI około 18–27 mld euro. 90 proc. tych œrodków przeznaczonych było na prowadzenie własnych prac badawczych i wdrażanie wczeœniej opracowanych technologii. Pozostałe 10 proc. przeznaczono na inwestycje, np. zakup innowacyjnych spółek.

– Rewolucja AI trwa w najlepsze i właœnie zaczyna się w naszym kraju – mówi Marcin Purta, partner zarzšdzajšcy McKinsey w Polsce.

Jak wskazuje, częœć banków ujmuje wdrożenie AI w planach strategicznych na najbliższe lata, niektóre firmy z sektora ochrony zdrowia wykorzystujš sztucznš inteligencję np. do przeprowadzania wywiadów z pacjentami online. Z kolei branża handlowa zaczyna używać uczenia maszynowego do automatyzacji systemów rekomendacji, a firmy telekomunikacyjne i ubezpieczeniowe korzystajš z AI, by podnieœć bezpieczeństwo.

– Na razie wpływ sztucznej inteligencji na branże jest niewielki. To może jednak uœpić czujnoœć zarzšdów. Potencjał zmian, które niesie, jest bowiem ogromny. W skali globalnej widać, że nowe firmy korzystajšce z rozwišzań AI sš bowiem w stanie zagrozić podmiotom istniejšcym od dawna – tłumaczy nam Marcin Purta.

Przykładem może być Uber, który używa rozwišzań AI do optymalizacji tras dojazdów, taryf i rozmieszczenia samochodów. Według ekspertów postawa „pożyjemy, zobaczymy" w polskich firmach może być w konsekwencji ryzykowna. Jak wynika z badań McKinsey, rozwišzania AI dajš bowiem dużš przewagę konkurencyjnš – przedsiębiorstwa wdrażajšce takie technologie, jak uczenie maszynowe, rozpoznawanie i przetwarzanie obrazów oraz języka, sięgajš po wirtualnych asystentów czy autonomiczne roboty, sš w stanie generować zyski wyższe nawet o 20 proc.

Regionalne centrum

– Sztuczna inteligencja daje ogromny potencjał dla biznesu – potwierdza Arkadiusz Pšczka, zastępca dyrektora generalnego Pracodawców RP. Jak zaznacza, już w bliskiej perspektywie takie technologie zwiększš przewagi przedsiębiorstw w zakresie przychodów, usprawniš też procesy HR i obsługę klientów. Pierwszymi beneficjentami AI w Polsce będš jednak duzi gracze. – Wyzwanie to popularyzacja korzyœci sztucznej inteligencji wœród małych i œrednich firm, które stykajš się z barierami technologicznymi. Warto rozważyć zatem wsparcie stosowania AI w oparciu o strategię odpowiedzialnego rozwoju – dodaje.

AI może być jednak jednš z polskich specjalnoœci. McKinsey wskazuje, że mamy potencjał, by stać się regionalnym centrum rozwoju takich technologii. Dysponujemy większš liczbš absolwentów kierunków œcisłych i technicznych (ok. 1,7 tys. na 1 mln mieszkańców) niż Francja i porównywalnš z Wlk. Brytaniš. Budujemy też ekosystem startupów, z których wiele działa w takich obszarach, jak efektywnoœć operacyjna, prognozowanie zachowań klientów czy diagnostyka zdrowia. Jak wskazuje Ewa Treitz, partner funduszu Black Pearls VC, mamy szansę być liderem szczególnie w dziedzinie automatyzacji obsługi klienta. – Mamy doœwiadczenie i topowe startupy, które komercjalizujš już swoje rozwišzania na całym œwiecie – wyjaœnia.

Wœród nich sš np. VoiceLab i Lekta.ai (inteligentne chat boty), Quantum Lab (automatyczne rozpoznawanie jakoœci obsługi) czy Deep Voice AI (automatyczne podsumowywanie telerozmów).

Jaki potencjał drzemie w technologiach AR i VR

24 paŸdziernika br. odbędzie się konferencja „AR/VR Tech Summit" na terenie Gremi Park w Nieporazie pod Krakowem. Eksperci i praktycy spróbujš odpowiedzieć na pytanie, czy rozszerzona i wirtualna rzeczywistoœć to chwilowa moda, czy też technologie, które zrewolucjonizujš życie. Jakie sš najsilniejsze trendy w rozwoju tych technologii, w jakich branżach znajdš zastosowanie i w jakiej perspektywie? Zaplanowano trzy œcieżki tematyczne: AR/VR w grach wideo, w medycynie i sekcja startupów.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL