Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Telekomunikacja i IT

Inteligentne liczniki dla firm

Klientom oraz przedsiębiorcom inteligentne liczniki kojarzš się głównie z infrastrukturš dostawców energii elektrycznej. Ale to nie jedyne zastosowanie. Inteligentne liczniki dla firm mogš być znacznym ułatwieniem w prowadzeniu biznesu. Po co przedsiębiorstwa majš instalować inteligentne liczniki?

T-matic Systems wdraża inteligentne liczniki nie tylko w dużych firmach z branży energetycznej, które dzięki temu uzyskujš narzędzie do obniżania kosztów odczytu i zarzšdzania infrastrukturš. Po inteligentne liczniki sięgajš też duże wielooddziałowe firmy, ale także œrednie, a nawet małe przedsiębiorstwa, albo… wspólnoty mieszkaniowe i działkowcy. Po co? Z tych samych powodów co największe firmy energetyczne: dzięki inteligentnemu opomiarowaniu obniżajš koszty, zbierajš dane i eliminujš ryzyko nadużyć.

Inteligentne liczniki dla firm – kto z nich korzysta i w jaki sposób:

Centra handlowe – na terenie małego centrum handlowego znajduje się kilkadziesišt lokali, w największych centrach handlowych w dużych aglomeracjach – nawet kilkaset sklepów, restauracji i punktów usługowych. Każdy z wydzielonych lokali powinien mieć indywidualny licznik energii elektrycznej umożliwiajšcy rozliczenie z operatorem centrum handlowego.

Coraz częœciej firmy zarzšdzajšce budynkiem decydujš się na instalację inteligentnych liczników – przykładowo T-matic Systems opomiarował całe centrum Silesia City w Katowicach. Dzięki temu zarzšdzajšcy obiektem nie majš problemu z dostępem do liczników i ich odczytu, ponieważ odbywa się to zdalnie. Mogš też weryfikować zużycie pršdu przez poszczególnych najemców (np. w danym lokalu pracuje więcej urzšdzeń elektrycznych niż deklarował najemca, które powodujš przecišżenie sieci i kosztowne awarie), statystyki sš generowane online i umożliwiajš szybkie rozstrzygnięcie składanych przez klienta reklamacji odnoœnie wysokoœci rachunku czy braku zasilania.

Oœrodki wypoczynkowe – na Mazurach, nad morzem, w górach, coraz więcej oœrodków wypoczynkowych złożonych z wielu oddzielnych domków decyduje się na wdrożenie inteligentnych liczników. Zalety tego rozwišzania sš podobne jak w przypadku centrów handlowych. Turyœci wynajmujšcy domek coraz częœciej muszš płacić za zużytš podczas pobytu energię elektrycznš. W przypadku inteligentnych liczników energii takie rozliczenie jest niezwykle proste i precyzyjne, nie wymaga sprawdzania przez obsługę stanu liczników w domkach, ponieważ mogš to zrobić przez przeglšdarkę internetowš i panel sterowania sieciš elektrycznš w oœrodku. Takie działanie ma ważny wymiar ekonomiczny (goœcie ponoszš koszty zużytej energii, a nie właœciciel oœrodka wypoczynkowego) oraz ekologiczny (jeżeli turysta ma œwiadomoœć, że zapłaci za zużycie pršdu, podchodzi odpowiedzialnie do korzystania z klimatyzatora czy zostawiania włšczonego œwiatła).

Porty żeglarskie i kempingi – sytuacja analogiczna jak w przypadku oœrodków wypoczynkowych. Jeżeli turysta zacumował w porcie łódŸ i chce korzystać z dostępnego gniazdka albo chce na polu kempingowym podłšczyć do zasilania przyczepę kempingowš lub kamper, może oczywiœcie to zrobić, a dzięki inteligentnemu licznikowi zostanie precyzyjnie rozliczony za energię, którš zużył.

Wspólnoty mieszkaniowe – na instalację inteligentnych liczników coraz częœciej decydujš się wspólnoty mieszkaniowe. Powód? Precyzyjny pomiar zużycia energii elektrycznej w całym budynku, a dzięki temu możliwoœć łatwego znalezienia nielegalnych podpięć lub wad w instalacji elektrycznej.

Targowiska i bazary – podobnie jak w przypadku centrów handlowych inteligentne liczniki służš rozliczaniu zużycia energii elektrycznej przez najemców powierzchni handlowych.

Ogródki działkowe – na terenie ogródków działkowych często jest doprowadzone główne zasilanie do zarzšdcy, a każdy działkowicz rozlicza się indywidualnie za pobór energii na terenie swojej działki. Zastosowanie inteligentnych liczników pozwala na pełnš kontrolę nad zużyciem energii przez użytkowników, zdalne odłšczenie dłużników, a nawet wyłšczenie dostępu do pršdu np. na okres jesienno-zimowy, aby uniknšć nielegalnych podpięć.

Jak widać coraz więcej po inteligentne liczniki sięga coraz więcej firm z różnych sektorów. Oferta T-matic Systems jest w tym zakresie bardzo elastyczna, możliwe jest wdrożenie nawet jednego licznika w mikroprzedsiębiorstwie, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Ciekawym trendem jest fakt, że po rozwišzania typu smart metering sięgajš nie tylko firmy komercyjne, ale także wspólnoty mieszkaniowe czy zarzšdzajšcy ogródkami działkowymi. Z naszych obserwacji wynika, że ten segment rynku będzie dynamicznie rósł i w najbliższych latach spodziewamy się wielu wdrożeń i będš to projekty różnej wielkoœci.

Artykuł powstał we współpracy z: oraz 

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL