Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Telekomunikacja i IT

Monitoring floty to oszczędność paliwa

Monitoring pojazdów w firmie to skuteczne narzędzie pozwalajšce na oszczędnoœci. Bank Pocztowy i firma Mericon przekonały jak wdrożenie T-matic Management System przekłada się na dziesištki tysięcy złotych oszczędnoœci rocznie.

Firma Mericon prowadzi działalnoœć w zakresie outsourcingu działu kadr i płac. W firmie jest wykorzystywanych 15 samochodów osobowych.

Flota składa się z różnych modeli. Potrzeba wdrożenia monitoringu floty narastała wraz z rosnšcymi przebiegami i zwišzanymi z nimi kosztami paliwa. Ważnym argumentem były też nowe obowišzki podatkowe zwišzane z kwestiš prywatnego używania służbowych samochodów. Rocznie pojazdy miały kilka stłuczek, co powodowało szereg problemów – samochód na czas naprawy był unieruchomiony, trzeba było starać się o auto zastępcze, a koszty składki ubezpieczeniowej ze względu na szkodowoœć rosły.

Zarzšdzanie flotš było coraz większym wyzwaniem, dlatego rozpoczęto poszukiwania najlepszego rozwišzania, które pozwoliłoby kontrolować sposób wykorzystywania samochodów.

Mericon zdecydował się na współpracę z firmš T-matic Systems, ponieważ jej oferta dokładnie odpowiadała potrzebom. Usługa monitoringu floty T-matic Management System składa się z różnych modułów, które sš dobierane w zależnoœci od potrzeb klienta. Mericon zdecydował się na wdrożenie trzech modułów: mapowego (bieżšca lokalizacja pojazdów i historia pokonywanych tras), drogowego (stan stacyjki ON/OFF, postój, jazda) oraz administracji.

Za pomocš modułu administracji można tworzyć powiadomienia i ograniczenia (np. informowanie menedżera floty o przekraczaniu prędkoœci czy bezpiecznych obrotów silnika). Moduł umożliwia automatyczne i cykliczne przesyłanie raportów (np. tygodniowe zestawienia) oraz wysyłanie powiadomień przez SMS i/lub e-mail o bieżšcych zdarzeniach, a także tworzenie i zarzšdzanie grupami pojazdów (np. inne uprawnienia dla menedżerów, którzy mogš używać pojazdów w celach prywatnych).

– Wdrożenie T-matic Management System przyniosło firmie Mericon natychmiastowe oszczędnoœci – mówi Adam Kubiak, kierownik ds. kluczowych klientów w Mericonie. – Już w pierwszym miesišcu od wdrożenia każdy kierowca wykonał jedno tankowanie mniej, co przełożyło się na oszczędnoœci na poziomie ok. 200 zł na jeden pojazd. Roczne oszczędnoœci dla floty tylko na paliwie mogš zatem przekroczyć 25 tys. zł. Ponieważ sumaryczny miesięczny przebieg floty spadł o 15 proc., będziemy musieli wykonywać mniej przeglšdów. Ostrożniejsza jazda przełoży się na niższš składkę ubezpieczeniowš.

Od wdrożenia systemu nie doszło do żadnej stłuczki. Mericon może zatem liczyć na obniżkę składki ubezpieczeniowej za bezszkodowš jazdę. W zwišzku z mniejszymi przebiegami samochody będš wymagały rzadszych wizyt w serwisie, co oznacza kilka tysięcy złotych oszczędnoœci. System umożliwia też generowanie w prosty sposób raportów zwišzanych z rozliczaniem prywatnych przejazdów dla celów podatkowych. Jeżeli pracownik otrzyma pozwolenie na wykorzystanie samochodu do celów prywatnych, jest to zgodnie z prawem rozliczane.

 

Bank Pocztowy

Bank Pocztowy SA jest polskim bankiem detalicznym, który oferuje klientom dostęp do usług finansowych za poœrednictwem jednej z najszerszych sieci placówek w Polsce liczšcej około 4,6 tys. placówek pocztowych.

Flota samochodów Banku Pocztowego to ok. 90 pojazdów osobowych wykorzystywanych przez menedżerów oraz przedstawicieli handlowych i placówki. 70 z nich to auta, które zgodnie z politykš samochodowš banku nie mogš być użytkowane prywatnie. Aby zapewnić przestrzeganie zasad użytkowania samochodów, podjęto decyzję o wprowadzeniu monitoringu GPS samochodów służbowych.  Zapytania rozesłano do kilkunastu firm œwiadczšcych tego typu usługi. Oferta T-matic Systems została oceniona najwyżej. Jednym z powodów było m.in. testowe wdrożenie systemu w kilku wybranych pojazdach. Wynikiem pozytywnego testu była decyzja o wdrożeniu T-matic Management System w całej flocie pojazdów Banku Pocztowego. Proces instalacji był przeprowadzony sprawnie, z ograniczeniem do minimum zaangażowania przedstawicieli banku – urzšdzenia monitorujšce zostały wpięte do złšcza serwisowego OBD przez Zespół Obsługi Klienta TiMS. Klient okreœlił także zakres informacji, które chce otrzymywać w raportach z systemu. Dzięki bardzo elastycznemu podejœciu do potrzeb stworzenie odpowiedniego systemu raportowania nie stanowiło problemu.

Przełożeni majš teraz możliwoœć monitorowania pracy swoich podwładnych – mogš sprawdzić, gdzie w danym momencie znajdujš się ich pojazdy, czy np. w godzinach pracy nie znajdujš się poza obszarem, w którym powinni być. Dodatkowš bardzo wygodnš funkcjš jest tzw. lista obecnoœci. Jest to kontrola obszaru, w którym samochody powinny znajdować się po zakończonej pracy, np. parking pod wskazanym oddziałem banku. Dzięki temu szybko można sprawdzić, czy pracownik pozostawił samochód tam, gdzie powinien.

– Z powodu braku kontroli nad pojazdami częœć pracowników wykorzystywała pojazdy niezgodnie z przeznaczeniem – wskazuje Maciej Kamiński, specjalista ds. floty w Banku Pocztowym. – Załatwiano prywatne sprawy w godzinach pracy albo korzystano z samochodów poza godzinami pracy. Dzięki T–matic Management System skutecznie monitorujemy, gdzie sš nasze pojazdy. Pracownicy wiedzš o tym i zachowujš się w sposób bardziej zdyscyplinowany. Liczba kilometrów pokonanych przez całš flotę przez pół roku spadła o ponad 110 tys. km, mimo zdecydowanego zwiększenia liczby podróży służbowych.

W efekcie oznacza to duże oszczędnoœci w kosztach użytkowania floty. Nie tylko spadły wydatki na paliwo, ale również zmalały koszty leasingu floty – dostawca usługi okreœlił limity roczne kilometrów, które mogš przejeżdżać samochody, a ich przekroczenie jest dodatkowo płatne.

Ważne pojęcia

Controlling (kontroling) – obejmujšcy całe przedsiębiorstwo, skoordynowany system IT wspomagajšcy proces strategicznego i operacyjnego zarzšdzania poprzez integrację planowania (ustalania celów), kontroli (porównania i analiza stanu faktycznego ) oraz kierowania (procesy naprawcze). Controlling pozwala ograniczyć koszty, a także zmniejsza ryzyko nadużyć w organizacjach.

Ecodriving – sztuka prowadzenia samochodu w taki sposób, aby jazda była jak najmniej ucišżliwa dla œrodowiska. Spokojna i płynna jazda to nie tylko mniejsze zużycie paliwa, a co za tym idzie mniejsza emisja dwutlenku węgla do atmosfery, ale też mniejsze zużycie opon, klocków hamulcowych, tarcz oraz bębnów, wolniejsze zużycie amortyzatorów i wielu innych elementów. Oczywiœcie to wszystko przekłada się na ekologię, ale również na oszczędnoœci – w przypadku samochodów prywatnych, w domowym budżecie, a w przypadku flot – w kasie firmy.

GPS (nawigacja GPS, monitoring GPS) – Global Positioning System znany powszechnie jako GPS to usługa geolokalizacji. System GPS został stworzony przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych. Odbiorniki sygnału GPS działajš na całym œwiecie dzięki 33 satelitom kršżšcym dookoła Ziemi. System pozwala na ustalenie pozycji odbiornika z dokładnoœciš do 5 metrów. Dzięki GPS możliwe jest precyzyjne ustalenie położenia pojazdów, statków i samolotów i na tej podstawie monitorowanie ich położenia. Obecnie dzięki GPS dostępne sš rozbudowane systemy, umożliwiajšce monitoring floty i budowę samochodów autonomicznych, które prowadzš same bez kierowcy.

Telematyka (rozwišzania telematyczne) – rozwišzania łšczšce technologie telekomunikacyjne i informatyczne. Telematyka jest zwišzana z obsługš systemów fizycznych. Systemy telematyczne zbierajš dane za pomocš czujników, przesyłajš je do systemów informatycznych zainstalowanych na serwerach, a następnie podejmujš zaprogramowane wczeœniej akcje: albo informujš administratora o zdarzeniu (np. alert o przekroczeniu prędkoœci przez pojazd w systemach zarzšdzania flotš) albo same podejmujš działania (np. zawiadomienie grupy interwencyjnej ochrony w przypadku zarejestrowania przez kamery nieautoryzowanych osób w budynku). Samo słowo „telematyka” zostało po raz pierwszy użyte w roku 1978 przez Simona Norę i Alaina Minca w raporcie dla rzšdu francuskiego (télématique). Termin powstał przez połšczenie dwóch słów: telekomunikacja oraz informatyka, a dotyczył głównie spraw zwišzanych z przekazywaniem danych za pomocš technologii wykorzystywanych w telekomunikacji.

Telemetria – dziedzina telekomunikacji zajmujšca się technikami przesyłu wartoœci pomiarowych na odległoœć. Polega ona zazwyczaj na umieszczaniu w terenie urzšdzeń, które dokonujš pomiaru wybranej wielkoœci oraz automatycznego przesyłu danych drogš radiowš lub telefonicznš do centrali. Do przesyłania wyników pomiarów używa się układów radiowych, modemów, Internetu oraz sieci telefonii komórkowej.

Scoring: żółta kartka dla szybkich kierowców

Monitoring flot pozwala poskromić zbyt szybkich kierowców. T-matic Management System umożliwia ustalenie reguły – jeżeli samochód przekroczy maksymalnš dozwolonš prędkoœć, to menedżer floty otrzyma e-mail lub SMS z informacjš o tym zdarzeniu. Ale technologia pozwala iœć już o krok dalej: scoring, czyli metoda oceny stylu jazdy kierowcy, pozwala na automatycznš ocenę ryzyka w porównaniu z profilem bezpiecznym. Osoba, która zbyt agresywnie prowadzi pojazd, może zostać o tym automatycznie poinformowana.

Jak działa scoring? Zamontowane w samochodzie urzšdzenie, tzw. blackbox, zbiera informacje dotyczšce jazdy kierowcy i przesyła je na serwer. Zainstalowany na nim silnik scoringowy analizuje dane. Ocena punktowa poszczególnych parametrów, tj. gwałtowne hamowanie, przyspieszanie, jazda na jałowym biegu, zbyt długa jazda bez zatrzymywania etc., przedstawiona za pomocš rankingu ma za zadanie wskazać konkretnemu kierowcy, które z nich należy eliminować, aby jazda była ekonomiczna poprzez niższe spalanie i zużycie pojazdu oraz bezpieczniejsza poprzez ograniczeniu złych nawyków na drodze, tj. gwałtowne hamowania. Ranking umożliwia również stworzenie systemu nagradzania kierowców z najwyższš liczbš punktów oraz upomnienia dla kierowców, którzy w sposób niebezpieczny i nieekonomiczny użytkujš samochód.

System T-matic Management System z modułem scoringu wdraża Eiffage dla swojej floty w Polsce. Celem wdrożenia jest zwiększenie bezpieczeństwa na drodze, zarówno kierowców, jak pozostałych uczestników ruchu drogowego oraz poprawa sposobu eksploatacji pojazdów floty dzięki niższemu zużyciu paliwa.

Artykuł powstał we współpracy z: oraz 

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL