Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Telekomunikacja i IT

Outsourcing IT: Arcus zaufanym partnerem

Wybór systemów informatycznych, nowoczesnych narzędzi zarzšdzania drukiem i obiegiem dokumentów oraz optymalne zarzšdzanie flotš pojazdów to strategia organizacji. Nie tylko przedstawicieli administracji publicznej, ale także menadżerów dużych i małych przedsiębiorstw. Jak szybko pozyskać nowoczesne technologie dla firm i organizacji? Odpowiedziš jest outsourcing IT.

Dlaczego to takie ważne? Dziœ jedynym słusznym kierunkiem dla pełnego sukcesu w organizacji lub firmie jest wybór narzędzi przyspieszajšcych pracę i ograniczajšcych ryzyko błędów. Tylko w ten sposób można zyskać przewagę nad konkurencjš, zaspokoić oczekiwania odbiorców, zaoszczędzić czas i pienišdze.

Przyglšdanie się kosztom funkcjonowania organizacji publicznych, samorzšdów i przedsiębiorstw jest codziennoœciš kadry zarzšdzajšcej. Szukanie oszczędnoœci to norma poczšwszy od wielkich korporacji, aż po małe i œrednie przedsiębiorstwa oraz urzędy. Sprzymierzeńcem w tych poszukiwaniach sš nowoczesne technologie. Coraz bardziej dostępne cenowo i dedykowane indywidualnym potrzebom. Dziœ nawet niewielkie firmy widzš finansowe uzasadnienie dla oszczędnego wykorzystania bardzo wydajnych urzšdzeń drukujšcych, monitoringu pojazdów, elektronicznego obiegu dokumentów czy zintegrowanej komunikacji. Sposób myœlenia menadżerów zmienił się, bo nic tak nie przemawia do zarzšdzajšcych jak język korzyœci. Obecnie coraz rzadsze sš w firmach i organizacjach zakupy drogiego sprzętu. Coraz odważniej sięga się po jego dzierżawę lub outsourcing IT.

– Z każdym rokiem odnotowujemy wzrost liczby podpisywanych umów na dzierżawę drukarek i urzšdzeń wielofunkcyjnych, a także na outsourcing IT oraz systemów druku – mówi Michał Czeredys, prezes Arcus SA. – W ramach miesięcznych opłat eksperci Arcusa biorš na siebie pełny zakres obowišzków zwišzanych z zapewnieniem serwisu i materiałów eksploatacyjnych. Na takie rozwišzanie coraz częœciej decydujš się firmy oraz administracja publiczna.

– Całe lata klienci kupowali u nas trwałe i wydajne drukarki Kyocera, pozwalajšce kilkukrotnie obniżyć koszty druku dzięki bardzo wydajnym materiałom eksploatacyjnym. Teraz coraz częœciej sięgajš po bardziej zaawansowane rozwišzania jak np. ARCUS Kyocera MDS, czyli kompleksowy system umożliwiajšcy pełne zarzšdzanie dokumentami, efektywne zarzšdzanie drukarkami, jak i outsourcing druku – mówi Michał Czeredys.

Oszczędnoœci wynikajšce z kontroli druku to nie koniec możliwoœci. Także przemyœlane monitoring floty oparty o telematykę pozwala zapisać poważne sumy po stronie oszczędnoœci.

– Poczštkowo technologia GPS była wykorzystywana do lokalizowania pojazdów – wyjaœnia Michał Czeredys. – Oferowane przez T-matic Systems, spółkę z Grupy Arcus, zaawansowane rozwišzania telematyczne pozwalajš na dużo więcej. Między innymi na oszczędnoœć paliwa i zmniejszenie kosztów serwisu, ale też obniżenie szkodowoœci kierowców nawet o kilkadziesišt procent – mówi Michał Czeredys.

Działania Grupy Arcus nie ograniczajš się jednak do narzędzi pozwalajšcych na dokonanie oszczędnoœci w funkcjonowaniu biur i redukcji kosztów floty pojazdów. Wystarczy wspomnieć o systemach do zarzšdzania dokumentami w wersji elektronicznej oraz nowoczesnych urzšdzeniach do oszczędnej obsługi korespondencji.

Liczba różnego rodzaju systemów informatycznych w firmach i organizacjach roœnie. Coraz większe znaczenie ma ich integracja. Zintegrowanie systemów informatycznych przyspiesza pracę i eliminuje ryzyko błędów.

– Spółka Arcus Systemy Informatyczne odpowiada w naszej grupie za wdrożenia i integrację systemów informatycznych. Arcus SI oferuje zarówno aplikacje Microsoft, ale także własne rozwišzania. Sš to m.in. systemy ERP, CRM, unified communication – wyjaœnia Michał Czeredys. – Arcus oferuje bardzo szerokš paletę rozwišzań informatycznych. Skala oszczędnoœci, które mogš osišgnšć klienci jest bardzo duża – dodaje prezes Czeredys.

Nasze systemy usprawniajš pracę i obniżajš jej koszt


Michał Czeredys, prezes zarzšdu Arcus

Arcus jest obecny na rynku od 1987 roku. Przez 29 lat roœliœmy razem z polskš gospodarkš. Od 2007 roku akcje spółki sš notowane na Giełdzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie. Skonsolidowane przychody Grupy Arcus w 2015 roku przekroczyły 180 mln zł. Działalnoœć na rynku IT zaczynaliœmy od dystrybucji urzšdzeń. Dzisiaj Grupa Arcus to spółki, które oferujš nie tylko urzšdzenia Kyocera oraz Pitney Bowes, ale również usługi wdrożenia czy integracji systemów informatycznych. Oferujemy optymalizację systemów druku, elektroniczny obieg dokumentów, monitoring pojazdów, nowoczesnš obsługš korespondencji biurowej oraz masowej, a także systemy ERP, CRM i pełen outsourcing IT. Co ważne – częœć z naszych rozwišzań powstaje w Polsce i jest z sukcesem włšczana do swojej oferty przez naszych zagranicznych partnerów. Dostarczamy firmom i administracji publicznej systemy informatyczne, które usprawniajš pracę, zmniejszajš ryzyko błędów i obniżajš jej koszt. Naszymi klientami sš organizacje różnej wielkoœci: od małych przedsiębiorców prowadzšcych niewielkie biura po największe korporacje i urzędy centralne.

Artykuł powstał we współpracy z: 

 

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL