Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Teatr

Jak dziś brzmiš „Dziady”

Plakat spektaklu autorstwa Romana Cieœlewicza
Archiwum Artystyczne Teatru Narodowego
Spektakl powstały w rocznicę rewolucji paŸdziernikowej mógł wywołać w Polsce rewolucję.

Przedstawienia, które nasi rodzice czy dziadkowie noszš w pamięci jako dzieła przełomowe, wybitne, stajš się przede wszystkim œwiadectwami swojej epoki i nie zawsze wytrzymujš próbę czasu. Nie ma się czemu dziwić. Œwiat poszedł naprzód, zmieniły się nasza wrażliwoœć, mentalnoœć, œrodki artystycznego wyrazu.

„Dziady" w reżyserii Kazimierza Dejmka to spektakl legenda, który mocno wpisał się zarówno w dzieje polskiej kultury, jak też historii i polityki. Słuchajšc po pół wieku nagrania jego œcieżki dŸwiękowej, jakie wydał właœnie Teatr Narodowy, nie mam wštpliwoœci, że do dziœ robiš wrażenie.

Dejmek zachwycił mnie przede wszystkim spójnš inscenizacjš, wiernoœciš autorowi, ale też wiernoœciš sobie. Ten spektakl stał się „arkš przymierza między dawnymi a nowymi laty". Obrzęd dziadów prowadzony przez Guœlarza to bardzo œwiadome nawišzanie do „staropolszczyzny", która szybko stała się Dejmka specjalnoœciš.

W tej wizji reżysera pobrzmiewa też tęsknota, by hasło „Teatr Narodowy" łšczyło w sobie scenę dramatycznš i operowš. Tę ideę wcielił w życie dopiero jako minister kultury, zresztš nie na długo. Oprócz aktorów dramatycznych ważnš role odgrywa chór. W operowš atmosferę dobrze wpisuje się patetyczny głos sędziwego Kazimierza Opalińskiego jako Guœlarza. Opaliński po zakończeniu obrzędu dziadów wspomina „ojców dzieje", wypowiadajšc jak modlitwę nazwiska „narodowej sławy męczenników za miłoœć ku ojczyŸnie przeœladowanym". Jest więc podnioœle i patriotycznie.

Tę chóralnš, patetycznš opowieœć przerywa pojawienie się Gustawa Holoubka jako WięŸnia, który wybija widzów z pewnego uœpienia. „Ciemnoœci kryjš ziemię i lud we œnie leży, lecz dlaczego œpiš ludzie, żaden z nich nie bada". Potem jest opowieœć o nieszczęœliwej miłoœci do dziewczyny i ojczyzny. Holoubek z minuty na minutę przejmuje właœciwie cały spektakl. W sposób niezwykle finezyjny identyfikuje się z widzem. A po słowach „Człowieku, gdybyœ wiedział, jaka twoja władza" ma się wrażenie, że jest w stanie pocišgnšć za sobš tłumy.

Mówi ze spokojem, ale i ogromnš siłš. Słychać to zwłaszcza w „Wielkiej Improwizacji". Wadzšc się z Bogiem, chce Go przekonać bardziej siłš rozumu niż serca. Patrzy na œwiat z punktu widzenia racjonalisty. Żadnego patosu. Dopiero gdy czuje się bezradny wobec braku odpowiedzi, podnosi ton. „Milczysz? Ja nie kłamię" – w tych słowach jest i wœciekłoœć, i poczucie klęski. Kiedy jeden z diabłów dopowiada mu słowa „carem", Holoubek milknie i słychać owacyjne oklaski, które kończš częœć I. Częœć II rozpoczyna się wizjš księdza Piotra wypowiedzianš z patosem przez Józefa Duriasza. Po słowach „Sława, sława, sława" włšcza się chór z pieœniš zmartwychwstania „Wesoły nam dzień dziœ nastał".

Oprócz Holoubka co najmniej kilku aktorów zasługuje na szczególnš uwagę. Senator Zdzisława Mrożewskiego to szubrawiec o nienagannych manierach, przejmujšce sš opowieœci Adolfa w wykonaniu Stanisława Zaczyka, czysto i poważnie brzmi Jan Kobuszewski jako Pelikan. Dejmek wyczulony na dŸwięk słowa zrezygnował z powierzenia postaci Rolissonowej heroinie sceny Irenie Eichlerównie i dał jš Barbarze Rachwalskiej. Osišgnšł przez to niezwykłš czystoœć i prawdę.

Wystarczy posłuchać nie tylko tekstów mówionych przez Holoubka, ale też ciszy po tym, jak Dama (Maria Głowacka), słyszšc opowieœci o przeœladowanych, zwraca się do widzów: „czemu to o tym pisać nie chcecie, panowie". A Michał Gazda dodaje: „patrzcie, przyjaciele, otóż to, jacy stojš na narodu czele". I oczywiœcie brawa po słowach: „nasz naród jak lawa". I ostatnia scena, gdy jak mówiš didaskalia, Holoubek jako Konrad wyprowadzany jest w kajdanach przez żołnierzy. Nie ma się co dziwić, że w wydarzeniach marcowych właœnie Dejmkowskie „Dziady" odegrały rolę zapalnika. Š?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL