Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sztuka

Powstanie muzeum Kresów

Wikimedia Commons
Muzeum Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapowiada stworzenie nowego Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej.

Muzeum Lubelskie zakupiło Pałac Lubomirskich w Lublinie na ten cel dzięki dotacji w wysokoœci 10 mln 985 tys. zł, przekazanej przez ministra kultury.

 

Pałac położony w centrum miasta przy placu Litewskim jest jednym z najbardziej reprezentacyjnych zabytków miasta. Jego historia sięga XVI wieku. Poczštkowo był własnoœciš Firlejów. W XVII wieku został przebudowany przez Tylmana z Gameren na okazałš barokowš rezydencję Lubomirskich. Do roku 1805 pałac był własnoœciš prywatnš, potem został odstšpiony rzšdowi austriackiemu na cele wojskowe. W roku 1830, po zniszczeniu przez pożar, pałac został odbudowany. Zyskał wówczas obecny wyglšd. Po II wojnie przekazano go Uniwersytetowi Marii Curie-Skłodowskiej. Przez wiele lat mieœcił się w nim Wydział Prawa UMCS. Od 1993 r. do chwili obecnej jest siedzibš Wydział Politologii UMCS.

Projektowane Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej ma być oddziałem Muzeum Lubelskiego. MKiDN zakłada jednak, że z czasem stanie się samodzielnš instytucjš kultury, która będzie upamiętniać, badać i popularyzować dorobek pokoleń Polaków zamieszkujšcych – poœród innych narodów – ziemie wschodnie dawnej Rzeczypospolitej. Ze szczególnym uwzględnieniem historii tych ziem w czasie istnienia I Rzeczypospolitej.

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński podkreœla, że „Kresy to wielki dorobek polskiej kultury", a muzeum będzie służyło edukacji na temat tego dziedzictwa.

W Pałacu Lubomirskich po 2019 roku, po wyprowadzeniu wydziału politologii do nowego budynku, powstanie nowoczesna przestrzeń ekspozycyjna muzeum.

– Od dwóch lat pojawiało się bardzo dużo inicjatyw z całej Polski, zwišzanych z ideš muzeum Kresów – mówi Jarosław Sellin. – Dowodzš one, że jest potrzeba powstania narodowej placówki, która ich historię opowie. Włšczyły się także dwa œrodowiska lubelskie – z Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Społecznego Komitetu Budowy Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. Uznaliœmy więc, że Lublin jest najwłaœciwszym miejscem na takie muzeum. Dodajmy, że za dwa lata będziemy mieć rocznicę 450-lecia Unii Lubelskiej, politycznego aktu, który spowodował, że w I Rzeczpospolitej jeszcze silniej kultura polska wlała się na Kresy Wschodnie. I z tego powodu warto budować to Muzeum w Lublinie.

Jarosław Sellin zapowiedział, że muzeum jako ważna instytucja dla polskiej polityki historycznej zostanie powołane w przyszłym roku.

– Lublin to miasto będšce swoistš bramš na Wschód, więc tym bardziej usytuowanie tam muzeum dawnej Rzeczpospolitej jest uzasadnione – zaznaczyła Katarzyna Mieczkowska, dyrektor Muzeum Lubelskiego. – Muzeum Lubelskie prowadzi też oddział Wincentego Pola, który jako pierwszy w literaturze przedmiotu użył okreœlenia „Kresy” rozumiejšc je jako coœ niezwykłego, sielankowego, pięknego, będšcego elementem tworzenia się literatury, kultury. Chcemy, aby o tym wszystkim ta nowa instytucja opowiadała.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL